Ga naar de inhoud
Vacature

Eerste Geneeskundige | Specialist Ouderengeneeskunde


Sluitingsdatum
23 juli 2024

ZINN is een energieke, eigenzinnige zorgorganisatie met een duidelijke visie: 

‘Aandacht voor elkaar geeft het leven glans.’

Voor ZINN zoeken wij een Eerste Geneeskundige | Specialist Ouderengeneeskunde. Kun jij inspirerend sturen op basis van medische inhoud? Weet je de dialoog goed te voeren en ben je een plezierige, maar daarnaast ook een stevige gesprekspartner voor de verschillende gremia? Dan komen we graag in contact. 

ZINN

De organisatie ZINN (Zorgorganisatie in Noord-Nederland) is een groeiende organisatie, die een sfeervol en veilig thuis biedt voor ouderen. De organisatie is toekomstgericht en ontwikkelgericht. Bij ZINN staat de cliënt centraal, met ook veel aandacht voor de medewerkers. 

De diensten van de organisatie omvatten de complete keten, van eerstelijnszorg tot verpleeghuis. ZINN heeft zes woonlocaties: De Brink, De Es, De Pelster en de Zuiderflat in Groningen, De Burcht in Hoogezand en de Dilgt in Haren. Daarnaast zijn er 17 professionele thuiszorgteams en de Huishoudelijke Verzorging. Dagelijks zetten circa 3.200 medewerkers zich met hart en ziel in voor meer dan 3.500 bewoners en cliënten. De medewerkers worden op de woonzorglocaties ondersteund door een grote groep van 420 enthousiaste vrijwilligers. 

ZINN heeft onlangs haar strategische koers ‘#ouderenzijndetoekomst’ voor de periode 2024-2033 vastgesteld.  

In de vertaling van het merkmanifest naar strategische doelen komt de manier tot uiting waarop men zorg wil verlenen en hoe de organisatie naar haar medewerkers kijkt:

 • Aandacht geeft het leven glans;
 • Alle ruimte voor vakmanschap;
 • De beste plek om te werken;
 • De fijnste plek om te wonen.

Qua omvang, locaties en omzet is ZINN een grote organisatie. De mix van warmte en welkom en de professionaliteit en deskundigheid van de medewerkers maakt dat de locaties als kleinschalig worden ervaren. ZINN streeft naar optimale kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten. Goede familierelaties en optimale samenwerking met en ondersteuning van familie zijn hierin van essentieel belang.

Vanuit de strategische koers richt ZINN zich op de uitvoering van projecten in acht verschillende sporen. Belangrijke waarden voor ZINN zijn aandacht, autonomie, diversiteit, inclusiviteit, flexibiliteit en gedeelde verantwoordelijkheid. 

De organisatie kent een platte structuur en korte lijnen. Zowel de aanpak van de ondersteunende diensten als de kwaliteit van de zorg zijn zeer professioneel. De medewerkers krijgen de ruimte tot het uitoefenen en ontplooien van hun vakmanschap. Het proces om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen is gaande. Er is gekozen voor een organisatie waarin medewerkers ruimte krijgen voor eigen regie en daarin gefaciliteerd worden door leidinggevenden.

 

Eerste Geneeskundige | Specialist Ouderengeneeskunde

De eerste geneeskundige | specialist ouderengeneeskunde geeft binnen ZINN vanuit de medische inhoudelijke invalshoek sturing aan de vakgroep. De vakgroep bestaat uit 26 medewerkers, die verspreid werken over vier locaties. De medewerkers zijn: specialisten ouderengeneeskunde (SO), specialisten ouderengeneeskundige in opleiding (AIOS), basisartsen, verpleegkundig specialisten (VS), verpleegkundig specialisten in opleiding (VIOS).

Als eerste geneeskundige ben je verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van medische zorg aan cliënten. In die hoedanigheid ben je ook voorzitter van het vakgroepbestuur dat bestaat uit zes leden, inclusief de manager behandeldienst. Je zit de vergaderingen voor en tevens ben je extern het gezicht van de medische vakgroep, zowel op regionaal als op landelijk niveau. 

Vanuit je verantwoordelijkheid heb je invloed op en ben je medebepalend bij de ontwikkeling van het strategisch beleid van ZINN en de uitvoering daarvan. 

Je werkt intensief samen met en legt verantwoording af aan de manager behandeldienst, die verantwoordelijk is voor alle bedrijfsvoerings-vraagstukken. Binnen een vastgestelde, passende vergadercyclus heb je overleg met de Raad van Bestuur en de manager behandeldienst. 

In de statuten van ZINN is een officieel takenpakket van de eerste geneeskundige vastgelegd. Het takenpakket van de eerste geneeskundige binnen ZINN heeft betrekking op de verantwoordelijkheden op zorginhoudelijk gebied en op medisch leiderschap ten aanzien van de vakgroep. Tot het takenpakket behoren in ieder geval de volgende taken (niet limitatief): 

 • toezien op de inhoudelijke kwaliteit van de (medische) zorg, naleving van de professionele standaard;  
 • toezien op het ontwikkelen, implementeren/uitvoeren en evalueren van het beleid op medisch gebied (door de vakgroep); 
 • toezien op wettelijke voorschriften op geneeskundig gebied binnen de organisatie; 
 • toezien op dossiervoering; 
 • onderhouden van interne contacten (waar nodig in afstemming met de Raad van Bestuur) met anderen binnen ZINN, zoals bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, het managementteam, de leidinggevenden zorg, de klachtenfunctionaris, de cliëntenraden, etc. 
 • onderhouden van externe contacten zoals bijvoorbeeld met apothekers, ziekenhuizen, huisartsen, IGJ, enz. dan wel het toezien op het onderhouden van deze externe contacten; 
 • het inhoudelijk vertegenwoordigen van ZINN in voorkomende juridische procedures, voor zover dit een (medisch) behandelcomponent bevat; 
 • het toezien op de dagelijkse organisatie van de vakgroep, waarbij de medisch behandelaars van iedere locatie een eigen verantwoordelijkheid hebben om de continuïteit van de bezetting te waarborgen en om tijdig behoefte aan waarneming te communiceren; 
 • het bevorderen van een open aanspreekcultuur van en binnen de vakgroep; 
 • het creëren van een wij-cultuur en het bevorderen van samenwerking met de verpleging en verzorging; 
 • het aansturen en begeleiden van specialisten ouderengeneeskunde en gz-psychologen in hun hoedanigheid van Wzd-functionaris.

Profiel

De kandidaat die we zoeken kan inspirerend sturen op basis van medische inhoud. Je beschikt over leiderschapscompetenties die passen bij het sturing geven aan de specialistische professionals waaruit de vakgroep bestaat en je hebt hier ook ervaring mee. Je bent daarin verbindend, samenwerkingsgericht en je zorgt voor een gezamenlijke aanpak. Tevens beschik je over ervaring als eerste geneeskundige. 

Je beschikt over de soepelheid, tact en stevigheid om er zorg voor te dragen dat er overeenkomstig met het vastgestelde beleid wordt gehandeld, uiteraard binnen de professionele ruimte die er is, c.q. die er dient te zijn. De dialoog weet je goed te voeren en je bent een plezierige, maar daarnaast ook een stevige gesprekspartner voor de verschillende gremia. Je maakt gemakkelijk contact met de verschillende disciplines binnen ZINN en daarbuiten.

Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in de ouderenzorg, zowel op korte als op lange termijn. Tevens heb je een duidelijke visie op de samenwerking tussen ZINN en de eerstelijnszorg voor ouderen.  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 23 juli 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.