Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
28 maart 2024

Al sinds 1879 levert Waterbedrijf Groningen (en haar voorgangers) drinkwater aan de inwoners van de provincie Groningen. Anno 2024 is de missie van Waterbedrijf Groningen om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. 

Voor Waterbedrijf Groningen zoeken wij een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. We zoeken een ervaren toezichthouder met aantoonbare affiniteit en kennis van lokaal bestuur. Heb je daarnaast ervaring met complexe belangenafwegingen? Wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan de drinkwaterleverancier van de provincie Groningen? Dan komen we graag in contact.

Waterbedrijf Groningen

Vanuit vijf productielocaties levert Waterbedrijf Groningen aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers circa 46 miljard liter drinkwater. 

De opgaven waar het bedrijf voor staat zijn groot. Vooral de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water voor de toekomst staat onder druk. Aandacht voor duurzaam (drink-)watergebruik is dan ook van groot belang, zodat men voldoende water voor nu en later kan blijven garanderen. Daarom zet Waterbedrijf Groningen via verschillende routes vol in op ‘Watertransitie Groningen’ voor haar klanten. 

Dit betreft een uitgebreide routekaart met als belangrijkste doel het duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening in Groningen én het actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken. 

De routekaart bestaat uit vijf hoofdlijnen:

 • optimaliseren van de eigen waterhuishouding en bedrijfsvoering;
 • stimuleren van waterbesparing bij consumenten;
 • waterbesparing bij zakelijke klanten realiseren; 
 • alternatieve bronnen aan nieuwe industriële klanten bieden;
 • aanvullen van bestaande bronnen door voldoende bronnen voor drinkwater te realiseren voor nu en later (lees: meer winnen) of het toevoegen van een nieuwe winningslocatie.

De organisatie is stevig geworteld in Groningen en is zich bewust van de maatschappelijke rol die het bedrijf heeft en geeft daar actief invulling aan. Samenwerking is er niet alleen met de partners in de waterketen, maar onder andere ook met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, industrie, natuur- en milieuorganisaties en andere nutspartijen. Het bedrijf wil vanuit haar kennis en competenties toegevoegde waarde aan de regio leveren, daar waar water een rol speelt. Dit doet zij onder andere via de joint venture North Water en via haar deelneming in WarmteStad.

Waterbedrijf Groningen is een naamloze vennootschap (N.V.) waarvan de provincie Groningen en Groningse gemeenten de aandeelhouders zijn. De dagelijkse leiding van Waterberdrijf Groningen is in handen van mevrouw Zwart, directeur-bestuurder. 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen, waaronder toezicht op het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van het waterbedrijf. 

De leden van de Raad van Commissarissen hebben een onafhankelijke positief-kritische en proactieve grondhouding ten opzichte van de statutaire directie, zijn adviseur en vervullen een klankbordfunctie.Verder wordt van de Raad van Commissarissen als geheel verwacht dat deze:

 • op hoofdlijnen vanuit een breed perspectief naar zaken kijkt, die van belang zijn voor het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen en in staat is om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • affiniteit heeft met de activiteiten van het bedrijf, zonder zelf op de stoel van de statutaire directie te gaan zitten;
 • zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in de provincie Groningen;
 • zicht heeft op de in- en externe ontwikkelingen op het terrein van governance;
 • zicht heeft op de samenhang van de uitgezette koers van het Waterbedrijf en inzicht heeft in de acterende partijen;
 • zo mogelijk beschikt over relevante netwerken;
 • gehouden en in staat is om transparant verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders, klanten en aan overige belanghebbende partijen over het gehouden toezicht.

De leden worden benoemd door de aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, welke voor een periode van vier jaar worden benoemd (een keer verlenging mogelijk van vier jaar). De omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat de combinatie van ervaring,

deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad van Commissarissen het best in staat stelt om aan de verplichtingen ten opzichte van de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen te voldoen.  

Profiel vacature

Voor de vacante positie wordt een ervaren toezichthouder gezocht, met aantoonbare affiniteit en kennis van lokaal bestuur en een actief bestuurlijk netwerk op gemeentelijk, provinciaal en/of regionaal niveau in de provincie Groningen. Tevens beschik je over kennis van en affiniteit met het publiek belang, (lokale) doelgroepen en stakeholders. 

Voor het goed kunnen vervullen van deze toezichthoudende functie is uiteraard het hebben van affiniteit met de activiteiten van Waterbedrijf Groningen noodzakelijk. De kandidaat die bij deze functie past, heeft ervaring met complexe belangenafwegingen en is in staat om op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) te kijken.

Als persoon kenmerk je je als verbindend, samenwerkingsgericht, communicatief sterk, een onafhankelijk denker, positief kritisch en actief participerend in de dialoog en je gaat daarbij het moeilijke gesprek niet uit de weg.

Het is belangrijk dat je woonachtig bent in Noord-Nederland. Gelet op de gewenste diversiteit binnen de Raad van Commissarissen gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw.

Daarnaast geldt voor alle leden van de Raad van Commissarissen dat zij: 

 • onafhankelijk zijn, maar wel verbinding met collega-commissarissen zoeken, opdat de Raad van Commissarissen als team kan opereren; 
 • handelen zonder last en ruggespraak en zonder instructies en mandaat van de organisatie die hem/haar heeft voordragen; 
 • niet angstig zijn om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of  de nek uit te steken en zich dus niet op de vlakte houden; 
 • niet schromen om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en om toelichting vragen als zaken niet duidelijk zijn; 
 • minimaal een HBO denk- en werkniveau hebben; 
 • zich aan de regelgeving houden ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties;  
 • zich bewust zijn van de schijn van belangenverstrengeling en daar adequaat naar handelen; 
 • bekend staan als integer, onafhankelijk persoon in de lokale en regionale gemeenschap; 
 • bereid en in staat zijn voldoende tijd voor de functie uit te trekken, structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen; 
 • het eigen netwerk inzetten om de bedrijfsbelangen te dienen; 
 • na de benoeming een introductieprogramma volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 28 maart 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.