Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
24 oktober 2023

In het mooie open Groninger landschap staat het Ommelander Ziekenhuis Groningen.  

De openheid van het landschap past bij het ziekenhuis, dat met een duidelijk profiel en een eigen identiteit een stevige rol in de regio neerzet. De regionale zorg wordt samen met de ketenpartners vormgegeven. De organisatie is wendbaar om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en is een voorbeeld in het efficiënt bieden van goede basiszorg. 

Voor dit ziekenhuis zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Commissarissen. 

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Door goed te zorgen voor hun patiënten en hun medewerkers is het Ommelander Ziekenhuis Groningen een aantrekkelijk ziekenhuis om in te werken en om mee samen te werken. Het ziekenhuis investeert voortdurend in ontwikkeling en vernieuwing. Door mensen te binden en te boeien wordt samen, de beste zorg, dichtbij geboden. Met ruim 1.300 collega’s werkt het ziekenhuis dagelijks aan de best mogelijke zorg voor de patiënten in de regio. Dat gebeurt vanuit het moderne ziekenhuis in Scheemda en vanuit diverse servicepunten in de regio en in nauwe samenwerking met de moedermaatschappij, het UMCG, de verwijzers en de collega-instellingen in de regio.  

Zorgvisie 

Het motto van het Ommelander is : Samen. De beste zorg. Dichtbij

Het ziekenhuis zet stevig in op samenwerken, niet alleen tussen medewerkers maar ook met de regiopartners. Samenwerken past bij de cultuur van de regio. 

Naast goede kwaliteit wordt met de beste zorg ook prioriteit gegeven aan het vormgeven van persoonsgerichte zorg. 

Het motto dichtbij dient om aan te geven dat dit ziekenhuis de uitdagingen van de regio goed kent en van daaruit haar toegevoegde waarde op de diverse gebieden afmeet. Vanzelfsprekend is patiëntenparticipatie de norm voor al het handelen. 

UMCG

Het Ommelander Ziekenhuis maakt sinds december 2015 statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het UMCG houdt 100 % van de aandelen Ommelander Ziekenhuis Groningen BV. Binnen het UMCG fungeert het ziekenhuis als een volledig zelfstandig ziekenhuis. Met een eigen bestuur en eigen toezichthouders. Het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG werken nauw samen bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen. Daartoe bestaan er bijvoorbeeld op het niveau van de vakgroepen uit beide ziekenhuizen contacten tussen de medische professionals. Het Ommelander Ziekenhuis levert als regionaal streekziekenhuis laagdrempelige persoonsgerichte medisch-specialistische basiszorg. Het UMCG levert als universitair medisch centrum complexe zorg, ingewikkelde diagnostiek en/of behandeling van zeldzame aandoeningen. De ziekenhuizen stemmen onderling de zorg goed op elkaar af, zodat patiënten op het juiste moment de best mogelijke zorg op de juiste plek krijgen.  

Governance 

De bestuurlijke organisatie van het Ommelander Ziekenhuis bestaat uit een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur fungeert als een collegiaal bestuur en bestaat uit twee leden. De leden van de Raad van Bestuur leggen zowel collectief als individueel verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Vanwege de statutaire verhouding met het UMCG zijn bepaalde statutaire bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Naast vigerende wet- en regelgeving is de Zorgbrede Governance Code leidend voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. 

De medezeggenschap in het ziekenhuis wordt uitgevoerd door een cliëntenraad, ondernemingsraad, een verpleegkundige adviesraad en het stafbestuur van de Vereniging Medisch Specialisten.   

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Voor het uitoefenen van zijn taken heeft de Raad van Commissarissen een commissie kwaliteit, een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De Raad van Commissarissen vergadert tenminste zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en twee keer per jaar met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast vinden er jaarlijkse ontmoetingen plaats met de gremia en het managementteam.

Vacante positie | voorzitter

Eind 2023 ontstaat de vacature van voorzitter. 

In zijn algemeenheid wordt van de voorzitter verwacht dat deze het vermogen heeft om natuurlijk gezag uit te oefenen. Je hebt ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in een complexe organisatie. Tevens kun je extern een rol vervullen in het belang van het ziekenhuis en ben je sensitief in de rol van toezichthouder en de plek van de aandeelhouder. Voor de bestuurder ben je een klankbord, meedenker en vertrouwenspersoon.

Naast de genoemde algemene kenmerken, is de voorzitter die het Ommelander zoekt een verbindende en vanzelfsprekend betrouwbare persoon, met een nuchtere houding en humor.  Je hebt kennis van en ervaring met de hoge mate van complexiteit die inherent is aan een zorginstelling. In het geval van het Ommelander wordt deze complexiteit verhoogd door de concernverhoudingen waar de vennootschap is ingebed. Bij voorkeur ben je een noordeling met kennis van de regio en haar uitdagingen op zorginhoudelijk gebied. Je hebt een uitgebreid netwerk binnen en buiten de zorg en bent een creatieve denker met een brede scoop als het gaat om zorg. Je bent van nature praktisch ingesteld en een scherpe analyticus, maar je hebt ook veel oog voor de intermenselijke verhoudingen die het teamwerk van een toezichthouder bepaalt. Met een goed gevoel voor verhoudingen ben je in staat om in de Raad van Commissarissen een leidende rol te vervullen. De voorzitter is relationeel sterk en bekwaam in het entameren van een waarderende dialoog, die bijdraagt aan het optimaal functioneren van het Ommelander in het heden en in de toekomst. Een prettig mens met zorg en aandacht voor de omgeving.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 24 oktober 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.