Ga naar de inhoud
Vacature
logo Vanboeijen

voorzitter Raad van Bestuur


Vanboeijen bestaat dit jaar 65 jaar en heeft in haar bestaansgeschiedenis een goede reputatie weten op te bouwen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, met name in het segment complexe zorg. Voor de complexe zorg is Vanboeijen een belangrijke speler binnen de branche. 

‘De visie van Vanboeijen geeft aan dat wij geloven dat ieder mens een waardevol leven leidt. De missie van Vanboeijen is: ‘Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.’ Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen en begeleiden’.  

Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking. Met ongeveer 1600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil. De medewerkers zien het als hun taak de zorg- en dienstverlening daarop aan te passen. Dat kan niet op afstand van achter het bureau worden geregeld. Dat moet worden georganiseerd op de locaties waar de cliënten wonen en werken. In de relatie en het gesprek tussen cliënten, hun verwanten en medewerkers, dat wil zeggen in de ‘driehoek’. Vraaggericht werken is cruciaal op de locatie, maar ook verder in de organisatie.  

Binnenkort ontstaat een vacature voor voorzitter Raad van Bestuur. 

Functie  

De Raad van Bestuur zal na 1 januari aanstaande uit een tweehoofdige Raad van Bestuur bestaan. De bestuurders zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opdracht die de organisatie heeft. Dit houdt een integrale verantwoordelijkheid in voor een organisatie die op een gezonde financiële basis uitstekende dienstverlening biedt aan haar cliënten. ‘Met elkaar’ heeft voor de samenwerking binnen de Raad van Bestuur een hoge prioriteit. 

De kandidaat die wij zoeken voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur heeft de functionele aansturing van de zorginhoudelijke portefeuille, de organisatieontwikkeling, strategie en externe vertegenwoordiging en heeft oog voor de positie van Vanboeijen binnen de branche. De zorgmanagers worden nadrukkelijk betrokken, zodat in de hele organisatie een bedrijfscultuur ontstaat waarin zij verantwoordelijkheid nemen voor het behaalde resultaat.  

De aandacht van deze bestuurder zal vooral liggen op het verder bestendigen van de ingezette koers: het daadwerkelijk vormgeven van een organisatie waarin met elkaar gewerkt wordt aan een goed leven en mooi werk. Het realiseren van de gewenste cultuur binnen de organisatie waarbij de volgende trefwoorden passen: transparantie en veiligheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen, gericht op ontwikkeling van bewoners en cliënten en medewerkers. Behoud van de sterke positionering van de medezeggenschap binnen Vanboeijen, zowel bij het ontwikkelen van het beleid als bij de uitvoering daarvan, is hierbij van groot belang. Daarnaast is de bestuursvoorzitter verantwoordelijk voor de externe representatie, de verbinding van buiten naar binnen en voor het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties.  

Van de bestuurder wordt verder verwacht hij: 

 • fungeert als sparringpartner en aanspreekpunt voor de onder de functie vallende functionarissen en schept een inspirerende werkomgeving op grond waarvan zij van de juiste tools worden voorzien om integraal verantwoordelijk te zijn voor het tactisch en operationeel functioneren;
 • een optimale interne communicatie realiseert en zorgdraagt voor borging van de samenhang tussen de verschillende onderdelen;
 • faciliteert en toeziet op de medezeggenschap en tevredenheid van bewoners, cliënten, ouders, verwanten en medewerkers goed is georganiseerd en fungeert als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden;
 • op samenwerking gericht is en werkt vanuit verbinding, hierbij enerzijds gebruikmakend van de kwaliteiten die in de organisatie aanwezig zijn anderzijds sturend op versterking van deze kwaliteiten en op taakvolwassenheid;
 • een goed gevoel heeft voor de onafhankelijke opstelling die van bestuurders mag worden verwacht;
 • beschikt over sensitiviteit voor omgevingsfactoren, een scherp oog heeft voor datgene waar de organisatie voor staat en dit combineert met het aandacht hebben voor wat mensen nodig hebben;
 • het vermogen heeft om op positieve wijze aan te sluiten bij de kennis en ervaring van medewerkers en verwanten/cliënten;
 • in de veelheid van onderwerpen gezamenlijk focus weet te realiseren, sluit enerzijds aan bij het tempo dat de organisatie kan opbrengen maar houdt anderzijds het vizier gericht op de ambitie van het in gang gezette beleid;
 • afspraken nakomt of, zoals de bewoners zeggen: “Afspraak is afspraak. Wat je belooft, moet je ook doen. 

De bestuurder die we zoeken is een maatschappelijk ondernemer die innovaties bevordert zowel naar de kansen voor de bewoners en cliënten als voor de medewerkers en weet dit te vertalen in concrete doelen. U kunt goed omgaan met onzekere situaties en met wisselende omstandigheden. U bent communicatief en contactueel sterk en maakt gemakkelijk contact en verbinding met uiteenlopende mensen, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Daartoe bent u zichtbaar en benaderbaar. Authenticiteit, gevoel voor humor en een goed ontwikkeld vermogen tot zelfreflectie zijn persoonlijke eigenschappen die u kenmerken. 

U bent een bestuurder met senioriteit, die grote betrokkenheid toont bij de bewoners en cliënten, ouders en verwanten en de medewerkers van Vanboeijen. Daartoe bent u samenwerkingsgericht, communicatief sterk en werkt vanuit verbinding. Om deze functie succesvol te kunnen vervullen dient u te beschikken over meer dan alleen affiniteit met de doelgroep waaraan Vanboeijen zorg en ondersteuning biedt. Naast deze kwaliteit gelden de volgende functie eisen:  

 • ruime managementervaring en eindverantwoordelijkheid in een middelgrote organisatie;  
 • strategische kwaliteiten, sterk in conceptueel denken, in staat om visie en strategie te helpen ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie;  
 • kennis van en ervaring met bedrijfsvoering;  
 • vermogen en ruime ervaring met een veranderingsproces gericht op de taakvolwassenheid van medewerkers in het primaire proces; 
 • kennis van de ontwikkelingen in de (langdurige) zorg; 
 • een goed netwerk met het vermogen dit uit te bouwen en te onderhouden; 
 • een academisch denk- en werkniveau.  

 Informatie    

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  

Annelize Wilpstra: 050-4092720 / 06-53897499 of  

Laura Wilpstra:  050-4092720 / 06-20315501.     

 

Belangstelling?    

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Deze kunt u uploaden via het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 24 september a.s.