Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | financieel profiel


Sluitingsdatum
23 februari 2024

Vanboeijen werkt vanuit een duidelijke missie:

“Wij geloven erin dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: goed leven, mooi werk, met elkaar!”

Voor Vanboeijen zoeken wij een lid raad van toezicht. Heb jij een stevig financieel profiel en actuele kennis van financiering in de zorg? Beschik je tevens over kennis en ervaring omtrent de balans tussen zorgexploitatie en vastgoedexploitatie? Wil jij vanuit jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan Vanboeijen vanuit een toezichthoudende rol? Dan komen we graag in contact. 

Vanboeijen

Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan circa 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op ruim 70 locaties, overwegend in Drenthe.

Met ongeveer 1.700 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil. De medewerkers zien het als hun taak de zorg- en dienstverlening daarop aan te passen. Dit wordt georganiseerd op de locaties waar de bewoners en cliënten wonen en werken. In de relatie en het gesprek tussen bewoners en cliënten, hun verwanten en medewerkers richt de organisatie zich op het waarmaken van de wensen, dromen en talenten van hun bewoners en cliënten, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Vanboeijen biedt brede en gevarieerde ondersteuning en begeleiding voor wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden.

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de tweehoofdige raad van bestuur, die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht in zijn rol als werkgever ten aanzien van het strategisch (meerjaren) beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de raad van toezicht op als kritisch klankbord voor de raad van bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. Ook zijn er periodieke contacten met de diverse gremia binnen de organisatie (centrale bewonersraad, centrale verwantenraad en ondernemingsraad). Tevens worden er werkbezoeken afgelegd aan de diverse woon- en dagbestedingslocaties. Daarnaast wordt er tijd besteed aan scholingsactiviteiten en aan het werken in commissies binnen de raad van toezicht. De raad van toezicht kent op dit moment een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie.

Dit geheel vraagt om voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit om de functie van toezichthouder naar behoren uit te oefenen.

De raad van toezicht oefent toezicht uit op het goed functioneren van de raad van bestuur en van de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Daarbij heeft de raad van toezicht vooral aandacht voor de wijze waarop de raad van bestuur leiding geeft aan de organisatie en deze stimuleert zijn doelstellingen te realiseren en zich in te spannen waar nodig tot verbeteringen te komen. Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van toezicht is dat leden gezamenlijk een breed spectrum van kennis en ervaring bestrijken om gezamenlijk toezicht te kunnen houden op het beleid en de strategie in algemene zin.

De raad van toezicht functioneert als een team. De communicatie is open. De raad heeft de ambitie om de agenda zo in te richten dat er tijd en ruimte is om de dialoog over geagendeerde thema’s de diepgang te geven die wenselijk en noodzakelijk is.  

Lid raad van toezicht | financieel profiel

Voor deze vacature zoekt de raad van toezicht van Vanboeijen iemand met toezichthoudende ervaring, een stevig financieel profiel (bij voorkeur een RA/RC achtergrond) en actuele kennis van financiering in de zorg. Je hebt goed inzicht in de complexe financiën van een zorgorganisatie (langdurige zorg) en bent in staat om de grote lijnen te zien en daarmee de rol als toezichthouder goed vorm te geven. Tevens beschik je over kennis en ervaring omtrent de balans tussen zorgexploitatie en vastgoedexploitatie. Je kunt omgaan met de turbulente situaties die in de zorg kunnen ontstaan. 

Het nieuwe lid dat wordt gezocht is een teamspeler met een brede financiële blik vanuit een toezichthoudend perspectief. Je hebt een goed gevoel voor governance en kunt adequaat schakelen tussen de verschillende rollen die van een toezichthouder worden gevraagd en je kunt deze goed onderscheiden. Het lid van de raad van toezicht levert vanuit kennis van en ervaring met de financieel-economisch portefeuille, een waardevolle bijdrage aan de governance van Vanboeijen.

Het lid raad van toezicht met het financieel profiel wordt lid van de auditcommissie.

Ter aanvulling op de raad van toezicht wordt gekeken naar kandidaten die persoonlijke kenmerken meebrengen zoals: humor, relativerend vermogen, samenwerkingsgericht, oplossingsgericht, scherpzinnig, creatief/out of the box denkend.

Voor ieder lid van de raad van toezicht geldt:

  • affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder;
  • binding met de visie en missie van Vanboeijen. Bij voorkeur bekendheid met de principes van het nieuw/anders organiseren en in staat bij te dragen aan een toekomstbestendige (her)inrichting van de wijze waarop de sector in het algemeen en Vanboeijen in het bijzonder is georganiseerd;
  • wijs en constructief met betrekking tot advisering aan het bestuur, evenwicht tussen governance en guidance;
  • een open attitude, vertrouwen en respect geven, integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling, reflectie op eigen rol, invloed en gedrag. Bereidheid om daar op aangesproken te worden dan wel anderen daar op aan te spreken;
  • voldoende tijd beschikbaar om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen, inclusief eventuele bij- of nascholing;
  • een ondernemende instelling;
  • geen mogelijke belangenverstrengeling met bijvoorbeeld andere functies;
  • beschikking over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal;
  • een academisch werk- en denkniveau.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 23 februari 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.