Ga naar de inhoud
Vacature

Twee leden Raad van Toezicht


Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is een specialist in verslavingszorg met locaties in Friesland,  Groningen en Drenthe en levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek.

De ambitie van VNN is als volgt geformuleerd: VNN wil zorgen voor goede verslavingszorg, beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft in Noord-Nederland. De organisatie wil erkend zijn als dé expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische comorbiditeit. VNN biedt met haar netwerkpartners op efficiënte wijze de meest effectieve zorg voor alle mensen met verslavingsproblemen die zorg behoeven en is baanbrekend op het gebied van transgenerationele verslaving. VNN hanteert drie bronnen die behulpzaam zijn bij besluitvorming en koersbepaling: het professionele perspectief, het wetenschappelijke perspectief en het perspectief van cliënten en naasten binnen de context van de maatschappelijke opdracht. Vanuit de herstelgedachte, individueel en maatschappelijk, biedt VNN cliënten een nieuw perspectief op een ander leven zonder verslaving.

 

Binnenkort ontstaat in verband met  reglementair aftreden een vacature voor

 

twee leden Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur. Het vertrekpunt voor de Raad van Toezicht is dat de wijze van toezichthouden congruent moet zijn aan de mens- en zorgvisie, de kernwaarden, de besturingsfilosofie en de ambitie van VNN.

De Raad van Toezicht vergadert tenminste zes maal per kalenderjaar. Het aantal commissievergaderingen is vier tot zes keer per jaar. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een keer per jaar een tweedaagse bijeenkomst en leggen de leden een paar keer per jaar werkbezoeken af. Verder is een delegatie van de Raad van Toezicht minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad. Al met al moet uitgegaan worden van een tijdsbesteding van ongeveer 150 uur per jaar.

 

Profiel 1

Voor een van de vacatures wordt een kandidaat gezocht met inhoudelijke ervaring en specialistische kennis van geestelijke gezondheidszorg (gedacht wordt aan bijvoorbeeld een psychiater of een verslavingsarts). Van deze kandidaat wordt verwacht dat hij of zij gevoel heeft voor de verslavingsproblematiek en het vermogen heeft om vraagstukken zowel vanuit cliënten perspectief als vanuit medewerkers perspectief te benaderen. Deze kandidaat gaat deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

 

Profiel 2

Voor de tweede vacature wordt een kandidaat gezocht met ruime kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en digitale ontwikkelingen in de zorg. Van deze kandidaat wordt verwacht dat hij of zij op een eindverantwoordelijk (bestuurlijk) niveau werkzaam is.

Deze kandidaat gaat deel uitmaken van de commissie Audit & Huisvesting.

 

Voor beide vacatures geldt dat de kandidaten affiniteit en betrokkenheid hebben met de doelgroepen van VNN. Daarnaast geldt dat de kandidaten;

 • zich kunnen verplaatsen in de dilemma’s waarvoor de medewerkers komen te staan;
 • gemakkelijk contact kunnen leggen met uiteenlopende mensen;
 • met betrokken distantie invulling kunnen geven aan de functie door kennis en ervaring;
 • kennis hebben van governance en over toezichthoudende ervaring beschikken;
 • het vermogen en de attitude hebben om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • zich op hoofdlijnen een oordeel kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • het vermogen hebben om op een coachende wijze het functioneren van de bestuurder te reflecteren;
 • het vermogen hebben om op een coachende wijze op het functioneren van de raad te reflecteren;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling meebrengen;
 • beschikken over een academische opleiding;
 • woonachtig zijn in Noord-Nederland;
 • de nodige tijd en energie beschikbaar willen en kunnen stellen die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk  10 januari 2020 tegemoet.

 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720

Laura Wilpstra: 06-20315501/050-4092720