Ga naar de inhoud
Vacature

Twee leden Raad van Commissarissen


De Antonius Zorggroep is een ondernemende organisatie die met haar thuiszorg en ziekenhuis staat voor kwalitatieve integrale zorg voor alle inwoners in de regio Zuidwest-Friesland, de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met een locatie in Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. Antonius Zorggroep heeft circa 3.000 medewerkers, waarvan ongeveer 140 medisch specialisten. Daarnaast bieden ongeveer 300 vrijwilligers ondersteuning.

De Raad van Commissarissen van Antonius Zorggroep voert zijn taken uit conform de Governancecode voor de zorg en de statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen.  De Raad van Commissarissen stelt zich onafhankelijk op en vervult zijn rol zonder last of ruggespraak. De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede op de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. De Raad ziet er in het bijzonder op toe of de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de Raad van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht.  De Raad van Commissarissen vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur.

Voor de twee vacatures die per 1 januari 2020 ontstaan wordt gezocht: een kandidaat met een brede bedrijfskundige achtergrond en een kandidaat met een zorginhoudelijke achtergrond.

Bedrijfskundig

Van de kandidaat met een bedrijfskundige achtergrond wordt verwacht dat hij of zij op een eindverantwoordelijk niveau in een grote en complexe organisatie verantwoordelijk is voor, of ruime ervaring heeft met de bedrijfsvoering en daarmee de financiën, digitalisering, het vastgoedbeleid en de vastgoedsturing.

Zorginhoudelijk

De Centrale Cliëntenraad is uitgenodigd om voor deze vacature een kandidaat voor te dragen. Het betreft een bindende voordracht. Voor deze positie wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij als medicus werkzaam is of is geweest in de zorg, de ontwikkelingen in de eerste- en tweedelijns zorg kent, inzicht heeft in de ontwikkelingen met betrekking tot thuiszorg en de ontwikkelingen in het noordelijke zorglandschap kent.

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij een academisch werk- en denkniveau hebben en beschikken over:

  • de kennis en werkervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
  • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en inzicht in de taken en de rollen tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
  • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
  • het vermogen om in teamverband te werken en tegelijkertijd in staat zijn om ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur zich onafhankelijk en positief kritisch op te stellen;
  • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie die Antonius Zorggroep heeft;
  • de nodige tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie;
  • het vermogen om een juiste balans te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en de begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op donderdag 19 september a.s. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720 of Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720.