Ga naar de inhoud
Vacature

Twee leden Raad van Commissarissen


Cedin richt zich op het helpen van scholen om hun kwaliteit te verbeteren en kinderen te helpen met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent:

de kwaliteit van het onderwijs en aanverwante educatieve instellingen te bevorderen en te helpen bij de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit, zulks onmiddellijk of middellijk en mitsdien zelfstandig dan wel in samenwerking met één of meer anderen, waaronder mede begrepen de met haar in een groep verbonden rechtspersonen’.

 

Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. De organisatie ontwikkelt zich gezond en zet in op groei. Bij de stichting werken ca. 180 medewerkers. Cedin is gevestigd in Drachten, maar het meeste werk wordt uitgevoerd op scholen en in de praktijken voor jeugdzorg.

 

Per 1 maart a.s. ontstaat een vacature voor

twee leden voor de Raad van Commissarissen

 

De Raad van Commissarissen voelt zich verantwoordelijk voor (het verwezenlijken van) de maatschappelijke opdracht van Cedin zoals deze is verwoord in de missie en visie en zoals deze concreet tot uitdrukking komt in de jaardoelstellingen. De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn: het vormgeven van het werkgeverschap voor het bestuur, de klankbord- en adviesfunctie voor de bestuurder, het algemeen toezicht houden op de (ontwikkeling van de) organisatie en forme-le besluitvorming vastgelegde beslissingen of activiteiten. De Raad van Commissarissen hanteert bij zijn functioneren de governance code voor de zorg. Ook ervaart de Raad van Commissarissen een verantwoordelijkheid naar de ouder(s), opvoeder(s) en kinderen/jongeren die afhankelijk is/zijn van kwaliteit van zorg en dienstverlening van Cedin en naar de professionals die Cedin als hun werkgever hebben. De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal vier keer per jaar. Voor de commissies van de Raad van Commissarissen geldt een vergelijkbare frequentie. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, themabijeenkomsten en scholing. In totaal wordt de tijdsbesteding geschat op 100 uur per jaar.

Profiel 1
Voor een van de vacatures wordt een kandidaat gezocht met een bedrijfskundige achtergrond. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij op een eindverantwoordelijk, bij voorkeur bestuurlijk niveau verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en daarmee ook kennis heeft van en ruime ervaring heeft met HR-vraagstukken en organisatieontwikkeling. De kandidaat gaat deel uitmaken van de remuneratiecommissie.

Profiel 2
Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat met een achtergrond als ondernemer. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij ervaring heeft met innovatie, het werken in netwerkverbanden en met het opbouwen en uitbouwen van een bedrijf. Deze kandidaat gaat deel uitmaken van de auditcommissie.

 

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij intrinsiek geïnteresseerd zijn in de dienstverlening en zorg die Cedin biedt.
Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij:
• over bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten beschikken;
• de kennis en ervaring hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
• op een positief kritische en onafhankelijke wijze de dialoog voeren;
• het vermogen hebben tot reflecteren en tot zelfreflectie;
• een goede balans weten te bewaren tussen dichtbij en distantie;
• beschikken over risicosensitiviteit en goed kunnen omgaan met tegenwind;
• voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie op een zorgvuldige wijze in te vullen;
• woonachtig zijn in Noord-Nederland.
Om hun verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, wordt van de leden van de Raad van Commissarissen in zijn algemeenheid verwacht dat zij:
• affiniteit hebben met (ondernemen in) de onderwijs- en/of zorgsector in het algemeen en met de doelstelling van Cedin in het bijzonder;
• beschikken over een brede maatschappelijke binding en effectief in te zetten netwerk in het noorden van het land;
• een zelfkritische, onafhankelijke positie en kritische rol ten opzichte van elkaar en het bestuur hanteren;
• de dialoog aangaan;
• het vermogen bezitten om adequaat te voorzien in de advies- en klankbord-functie ten behoeve van het bestuur;
• in staat zijn om met afstand en in de abstractie te kunnen schakelen tussen maatschappelijke bewegingen enerzijds en de betekenis daarvan voor Cedin anderzijds.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 24 januari a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720