Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
20 maart 2024

Thús Wonen is een woningcorporatie in Noordoost-Fryslân die zich verbonden voelt met deze prachtige regio en zich iedere dag met plezier inzet voor het bieden van een betaalbare huurwoning voor mensen met een bescheiden inkomen. 

Voor deze woningcorporatie zoeken wij een lid voor de Raad van Commissarissen. We zoeken iemand met een stevige financiële achtergrond die tevens deskundig is op het gebied van digitalisering en IT. Herken jij jezelf hierin en wil jij iets bijdragen aan deze woningcorporatie vanuit een toezichthoudende rol? Dan komen we graag in contact.

Thús Wonen

It ferhaal fan Thús  

Iedereen heeft behoefte aan een fijne woonplek waar je je thuis voelt. Thús Wonen biedt mensen met een bescheiden inkomen een betaalbare huurwoning in Noordoost-Fryslân. Hier zetten zij zich iedere dag met plezier voor in.  

Als woningcorporatie voelen zij zich verbonden met deze prachtige regio en zijn ze er voor alle huurders, ook in de kleine dorpen. De komende jaren gaan ze door met het verbeteren en verduurzamen van de woningen. Het doel van Thús Wonen is voldoende, goede huurwoningen op de juiste plaats. Zij staan naast de huurders en hebben oog voor de woonomgeving en het milieu, omdat het hen om meer dan alleen de woningen gaat.  

Huurders weten zelf goed wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. Bij wie dit niet lukt en waar de leefbaarheid van de woonomgeving onder druk staat, wordt samen gekeken naar oplossingen. Thús Wonen weet hierbij de weg naar andere partijen, zoals gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn, goed te vinden.   

Thús Wonen werkt vanuit de kernwaarden ‘eenvoudig, verbonden en oplossingsgericht’. Zo dragen ze bij aan leefbare buurten en wijken waar het goed én fijn wonen is. Nu, maar ook voor de generaties na ons.  

Met circa 6.500 woningen is Thús Wonen de belangrijkste sociale verhuurder in   Noordoost-Fryslân.  

 

Raad van Commissarissen

De voltallige RvC van Thús Wonen bestaat uit een voorzitter en vier leden (inclusief een vicevoorzitter). Hiervan hebben twee leden op voordracht van de huurders zitting in de RvC.   De RvC van Thús Wonen onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties 2020. De code benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die de RvC hanteert en waarop hij aanspreekbaar is.  De RvC kent twee commissies, te weten een auditcommissie en een remuneratiecommissie.   Bij de vervulling van hun taak, richten de leden van de RvC zich naar het belang van de corporatie en hanteren daarbij dezelfde waarden als de corporatie: eenvoudig, verbonden en oplossingsgericht.   

Voor nadere informatie over de taken en bevoegdheden van de RvC en zijn visie op de uitvoering daarvan, verwijzen wij je graag naar het reglement van de RvC van Thús Wonen, de Woningwet en de Visie op besturen en toezichthouden:   

https://www.thuswonen.nl/mediadepot/29488efd5a69/20181002ReglementRvC.pdf

Profiel vacature

Door het eindigen van de benoemingstermijn van een van de leden van de RvC van Thús Wonen ontstaat er per 1 januari 2025 een vacature. Na de zomer van 2024 zal het nieuwe lid reeds toetreden tot de RvC en daarmee zal de RvC tijdelijk uit zes leden bestaan. 

De kandidaat die we zoeken heeft een stevige financiële achtergrond. Tevens ben je deskundig op het gebied van digitalisering en IT. Je bent een stevige gesprekspartner op deze thema’s en voert op strategisch niveau en op een open wijze de dialoog. Je focus is op de (maatschappelijke) lange termijn doelstellingen. 

Tevens heb je (bestuurlijke) ervaring met het toepassen van jouw financiële expertise in een maatschappelijke omgeving.  

Als persoon ben je authentiek en beschik je over integriteit en moreel besef. Je bent organisatiesensitief, houdt de helikopterview en hebt bestuurlijk inzicht. Je bent een teamspeler die tot onafhankelijke oordeelsvorming komt en je beschikt over zelfreflectie. 

Uiteraard beschik je over affiniteit met het werkgebied van Thús Wonen en heb je kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgaven voor de woningcorporatie.  

Vanwege de gewenste diversiteit binnen de RvC zoeken we een kandidaat die de gemiddelde leeftijd verlaagt. Toezichthoudende ervaring is geen vereiste, maar het is wel belangrijk dat je een goed gevoel voor governance structuren hebt en deze begrijpt. 

De kandidaat die we zoeken, wordt lid van de Auditcommissie. Op termijn zal je de rol van voorzitter van de Auditcommissie vervullen. 

In zijn algemeenheid wordt verwacht dat de leden van de RvC:  

 • de maatschappelijke onderneming onderschrijven als relevante organisatiefilosofie en bewaken binnen de visie en missie van Thús Wonen de invulling daarvan;  
 • het vermogen hebben om strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;  
 • maatschappelijke trends kunnen signaleren en de vertaling naar de volkshuisvesting in het bijzonder beoordelen;  
 • voldoende statuur hebben door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurder;  
 • een onafhankelijke positief kritische grondhouding hebben ten opzichte van de bestuurder;  
 • zicht hebben op en respect voor de te onderscheiden rollen van de toezichthouders en de bestuurder;  
 • bereid zijn zich na benoeming snel in te werken in de wereld van de volkshuisvesting en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen;  
 • zich gedragen als lid van een team, zijn bereid zich kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen;  
 • kritisch zijn met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen jaarlijks evalueren;  
 • voldoende tijd beschikbaar hebben (4 à 5 dagdelen per maand) om serieus invulling te kunnen geven aan de functie;  
 • bij de samenstelling in eerste instantie kijken naar de benodigde kwaliteitseisen/ expertise en daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft diversiteit (manvrouwverhouding, leeftijdsopbouw, ervaring in bedrijfsleven/overheidsorgani-saties/privaat-publiek domein enz.).  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 20 maart 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.