Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuursleden


Sluitingsdatum
11 augustus 2021
Dienstverband
Part-time

 “Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen door kennis, capaciteiten en mogelijkheden van individuele vrouwen te faciliteren.”  

Tesselschade is een landelijke vereniging van vrouwen voor vrouwen met ruim 6500 leden. De vereniging stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven. Dit doet de vereniging door:  

 • vrouwen een bijdrage te geven in opleidings- en studiekosten en hen in staat te stellen een vak- of beroepsopleiding te volgen;  
 • vrouwen mogelijkheden te bieden tot het vervaardigen van handgemaakte artikelen die door de vereniging zonder winstoogmerk en voor haar risico verkocht worden;  
 • giften te verstrekken aan (oud-)handwerksters indien zij die extra ondersteuning behoeven.  

De 24 afdelingen, verspreid over het land, worden gerund door enthousiaste vrijwilligers, zonder enige vorm van subsidie.   

Afdeling Groningen 

De afdeling Groningen heeft 50 leden en ondersteunt uit eigen kapitaal vrouwen in de kosten van studie. 

Voor de afdeling Groningen zoeken wij enthousiaste vrouwen voor de vacatures voor nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur treedt aan het einde van dit jaar en uiterlijk 22 maart 2022 collectief af. Het nieuwe bestuur dient te bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Binnen het bestuur worden de rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris onderscheiden en dienen de vacatures met de aandachtsgebieden Tesselschade Studiefonds, marketing/communicatie/nieuwe media en fondsenwerving ingevuld te worden. 

Voorzitter 

De voorzitter behartigt de algemene gang van zaken van de vereniging. Specifiek komt dit neer op: 

 • zorgdragen voor het ontwikkelen van een visie op het ontwikkelen van de afdeling; 
 • zorgdragen voor het opstellen en realiseren van een jaarplan en een middellange termijnvisie; 
 • het voortouw nemen bij het organiseren (een tot twee maal per jaar) van een activiteit voor de leden; 
 • bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden; 
 • vertegenwoordigen van de afdeling naar buiten en bij de landelijke vergadering. 

Voor deze functie wordt een inspirerende teamspeler gezocht die over bestuurlijke ervaring beschikt. Je bent een verbindende leider en beschikt over een groot netwerk. 

Tijdsbesteding voor deze functie is gemiddeld twee tot vier uur per week. 

Penningmeester 

De penningmeester van het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de afdeling. Taken die daarbij horen zijn: 

 • het bijhouden van de inkomsten en uitgaven; 
 • het innen en bijhouden van de contributie;  
 • het opstellen van eenvoudige kostenplaatjes/begrotingen voor activiteiten; 
 • het opstellen van de jaarrekening. 

Voor deze functie wordt een verantwoordelijke kandidaat gezocht met een financiële achtergrond. 

Secretaris 

De secretaris van het bestuur voert de correspondentie voor het bestuur en maakt de notulen van de vergaderingen, zowel van de vergaderingen van het bestuur als van de Algemene Ledenvergadering. De secretaris draagt zorg voor de noodzakelijke voorbereidingen voor het opmaken van het Jaarverslag van de vereniging. Hiervoor wordt kennis van (wettelijke) regelingen, reglementen en statuten gevraagd. 

Tijdsbesteding voor deze functie is gemiddeld zes uur per maand. 

Lid Tesselschade Studiefonds 

Het Tesselschade Studiefonds is de kern van TAA en is daarom van groot belang, ook binnen het bestuur van de afdeling Groningen. Zoals genoemd ondersteunt de afdeling Groningen uit eigen kapitaal vrouwen in de kosten van studie. De beoordeling van aanvragen worden door deze bestuursleden (administratief) afgehandeld. 

Tijdsbesteding voor deze functie is gemiddeld zes uur per maand. 

Lid Social media 

Voor dit profiel wordt gedacht aan een bestuurslid met ruime ervaring met marketing, social media en in het verlengde daarvan digitalisering. 

Tijdsbesteding voor deze functie is gemiddeld zes uur per maand. 

Lid Fondsenwerving 

Voor het profiel fondsenwerving wordt gedacht aan iemand met een achtergrond in marketing, communicatie of cultuur met een groot relevant netwerk in Groningen. 

Tijdsbesteding voor deze functie is gemiddeld zes uur per maand.