Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
14 februari 2024

Voor Simant zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Heb jij expertise in het onderwijs en tevens ervaring op bestuurlijk niveau? Ben je een teamspeler en weet je wat toezichthouden in teamverband betekent? Dan komen we graag in contact. 

Simant

Simant verzorgt algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat niet alleen en vanzelfsprekend voldoet aan de algemene normen, maar ook rekening houdt met wat de leerlingen in onze regio nodig hebben. Bij de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, houden we rekening met de verschillende leerstijlen. Je hebt immers denkers, doeners of een combinatie van die twee. Goed onderwijs sluit goed aan op het vervolgonderwijs en/of leidt toe naar de arbeidsmarkt. Daarnaast is burgerschapsvorming op al onze scholen een belangrijk thema. Daarmee stimuleren en ondersteunen we alle leerlingen, zodat ze later goed en zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. 

Simant is een stichting met een dubbele identiteit die openbaar en confessioneel bijzonder (protestants-christelijk en rooms katholiek) voortgezet onderwijs biedt.   

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. De Code Goed Onderwijsbestuur VO (2019) en de Code Goed Toezicht van de VTOI-NVTK (2021) vormen de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. Kernelementen hiervan zijn een scheiding tussen toezicht en bestuur en een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle interne en externe belanghebbenden, zoals o.a. leerlingen, medewerkers, toeleverend en afnemend veld, bedrijfsleven, overheid, Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van OCW. Alles conform de statuten en de reglementen. 

In zijn geheel heeft de Raad van Toezicht tot taak om integraal toezicht te houden op de organisatie en het College van Bestuur en tevens de rol van werkgever en klankbord van het College van Bestuur te vervullen. Daarnaast wordt er van de Raad van Toezicht verwacht dat zij maatschappelijke verantwoording afleggen en dat zij de doelstellingen en de grondslag van stichting Simant onderschrijven, alsmede het actief bewaken van de identiteiten van de scholen die onderdeel zijn van de stichting. 

Van leden van de Raad van Toezicht wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij: 

  • een brede maatschappelijke binding hebben en een functioneel netwerk; 
  • gevoel van verantwoording hebben naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten) en in het bijzonder naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; 
  • oog hebben voor de mogelijke ontwikkelingen van de stichting en de afzonderlijke scholen;
  • een binding met de regio onderhouden;
  • onafhankelijk en kritisch opereren, zonder last of ruggespraak en zonder opdracht of zakelijk belang;
  • de bereidheid hebben om zich bij te scholen op het toezichthouden als zodanig en de actuele thema’s en ontwikkelingen inzake bestuur, toezicht en onderwijs volgen.

  • Het is het streven van de Raad van Toezicht van Simant om een zo divers mogelijke samenstelling, ook naar gender, van de Raad van Toezicht te krijgen. 

Lid Raad van Toezicht

Het lid Raad van Toezicht dat we zoeken wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Om die reden wordt dan ook van je verwacht dat je een goed oog hebt voor de betekenis van medezeggenschap. 

Er wordt gezocht naar iemand met expertise in het onderwijs, die beschikt over ervaring op bestuurlijk niveau. Vanuit die rol heb je ervaring met organisatieontwikkeling en HR-vraagstukken. 

Je hebt inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen. Je bent in staat om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde zaken en alle overige aangelegenheden. Daarnaast ben je in staat om de hoofdlijnen van het beleid van stichting Simant en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen. Tevens kun je een sparringpartner zijn voor het College van Bestuur. 

Je bent een teamspeler en weet ook wat toezicht houden in teamverband betekent. Je bent in staat om op een collegiale manier aan andere leden een oordeel of advies, dat voornamelijk op de eigen specifieke deskundigheid is gebaseerd, toe te lichten. Tevens ben je creatief en kun je ‘out of the box’ denken. 

Als persoon ben je een verbinder en een generalist. Je wordt ervaren als empathisch, authentiek en betrokken. Je hebt een goede antenne voor compliance en je hebt een onafhankelijke opstelling. Daarnaast beschik je over integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent ook breed maatschappelijk geïnteresseerd en georiënteerd. Ook heb je het vermogen tot individuele en collectieve zelfreflectie en zelfevaluatie en je staat actief open voor feedback.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de gewenste diversiteit, gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw. Wanneer je woont in het voedingsgebied van Simant en/of beschikt over een sterk netwerk in de regio is dat een pre. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 14 februari 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.