Ga naar de inhoud
Vacature
logo Sportbedrijf de Fryske Marren

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
25 september 2023

Sportbedrijf De Fryske Marren is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het zwemparadijs Swimfun en sportcomplex Sportfun. Swimfun heeft jaarlijks circa 250.000 recreatieve bezoekers en is daarmee de grootste dagattractie van Friesland. Het aanliggende sportcomplex Sportfun bestaat uit drie sportzalen en wordt gebruikt door het onderwijs en (sport)verenigingen. Tevens worden er diverse activiteiten en evenementen georganiseerd.

Voor Sportbedrijf De Fryske Marren zoeken wij een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Wij zijn op zoek naar iemand met kennis en ervaring op financieel gebied en op het gebied van sportservices en sportstimulering. Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen we graag in contact.

Sportbedrijf De Fryske Marren

Sportbedrijf De Fryske Marren is een, in 2019 verzelfstandigde, maatschappelijke organisatie. Gemeente De Fryske Marren is de enige aandeelhouder. Samen met verschillende partners uit diverse sectoren zoals de sport, zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie werkt het sportbedrijf actief aan een vitale en gezonde gemeente. Zoals genoemd, is het sportbedrijf verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van Swim&Sportfun in Joure. 

Bij Sportbedrijf De Fryske Marren werken circa 60 medewerkers. De organisatie werkt met een begroting van 5 miljoen euro. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt gevormd door twee afgevaardigden vanuit het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Fryske Marren.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht, is de werkgever van de bestuurder en staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen. 

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, kunnen opereren. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen waarin de gewenste diversiteit is gerealiseerd.

De specifieke bevoegdheden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten en de Governancecode Sportbedrijf De Fryske Marren.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij:

 • beschikken over bestuurlijke kennis en vaardigheden; 
 • over een analytisch oordeelsvermogen beschikken en de vaardigheid hebben om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen;
 • het vermogen hebben om te adviseren op een wijze die de toezichthoudende en goedkeuringstaak niet in de weg staat;
 • het vermogen hebben om de gewenste balans te bewaren tussen betrokkenheid en distantie;
 • beschikken over goede contactuele vaardigheden;
 • kunnen samenwerken;
 • onafhankelijk zijn ten opzichte van in- en externe belangen (relevante andere functies worden gemeld);
 • eventuele belangentegenstellingen kunnen hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kunnen omgaan in het belang van de organisatie;
 • beschikken over voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken;
 • oog hebben voor en zicht hebben op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie;
 • over tijd en mogelijkheden beschikken om zich vrij te maken voor het vervullen van de functie.

De kandidaat waar de keuze op valt, wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld aan de AvA, die de nieuwe commissaris benoemt.

Profiel vacante positie

Voor de vacante positie binnen de Raad van Commissarissen zoeken we zoals vermeld een kandidaat met kennis en ervaring op financieel gebied. Daarnaast is kennis en ervaring op het gebied van sportstimulering en sportservices belangrijk. De organisatie wil graag een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen uit het landelijke Sportakkoord II en de bestuurder zou graag een stevige sparringpartner op dit thema ontmoeten.

De organisatie is lean georganiseerd en heeft geen uitgebreide staf. Tevens is de organisatie meer gericht op het ‘doen’. Daarom is de rol van de Raad van Commissarissen als sparringpartner extra belangrijk.

We zoeken een kandidaat die open en betrokken is. Iemand met een informele en vooral praktische benadering.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 25 september 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720


 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.