Ga naar de inhoud
Vacature

Voorzitter Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
19 maart 2024

Voor de onderwijsinstelling Proloog zoeken wij een verbindende voorzitter. Iemand met de (bestuurlijke) ervaring en persoonlijke kenmerken die passen bij de rol van voorzitter. Ben je tevens inhoud gedreven, beschik je over een goed moreel kompas en wil je vanuit de rol van voorzitter RvT graag iets bijdragen aan deze onderwijsinstelling? Dan komen we graag in contact.

Proloog 

Proloog heeft 23 basisscholen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Warten, Wergea, Jirnsum, Grou, Reduzum en Lekkum. Het is een onderwijsinstelling waar veel ruimte is voor diversiteit, talentontwikkeling en aandacht voor elkaar.  

Bij Proloog werken circa 500 medewerkers, die allemaal met hart en ziel bijdragen aan kwalitatief en aansprekend onderwijs. Dit gebeurt door ervoor te zorgen dat zij doen waar ze goed in zijn. Proloog draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van haar leerlingen én medewerkers.   

Dit komt ook terug in de onderstaande missie en visie van Proloog. 

Missie  

Stichting Proloog staat voor goed openbaar onderwijs en het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen. Onder het motto ‘worden wie je bent’ krijgen leerlingen het onderwijs dat bij ze past en worden zij uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen. Wij zetten in op de ontwikkeling van integrale kindcentra, waarbij onderwijs en opvang nauw samenwerken. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van het kind in de volle breedte. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. 

Visie  

Onze visie is gebaseerd op vier kernwaarden: ontwikkelen, nieuwsgierigheid, samenwerking en uitdaging. Samen streven we naar continue ontwikkeling door nieuwsgierig te zijn en uitdagingen aan te gaan. Ons onderwijs richt zich op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.  

Kwalificatie betekent voor ons dat we voor alle IKC’s/scholen passende ambitieuze normen opstellen die minimaal voldoen aan de eisen van de inspectie. We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij hebben we nadrukkelijk en extra aandacht voor de basisvakken rekenen, taalverzorging en burgerschap. We dagen onze scholen uit om eigen doelen te stellen die het onderwijs verbeteren en passen bij de leerlingpopulatie. 

Met socialisatie helpen we kinderen zich te ontwikkelen tot goede wereldburgers. We omarmen de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In onze IKC’s/scholen leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en kritisch te denken, vanuit democratische waarden. We bieden leerlingen een gezonde, veilige en passende leeromgeving waarin zij samen met klasgenoten en leerkrachten steeds meer kunnen worden wie ze zijn. 

Bij persoonsvorming gaat het erom dat we kinderen uitdagen eigen normen en waarden te ontwikkelen en te leren reflecteren op het eigen handelen. We leren de kinderen om zichzelf te worden: een zelfstandig individu dat vrij is, zelf keuzes kan maken, verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en de wereld om hem/haar heen. 

Organisatie 

Het primaire proces, het geven van goed onderwijs, staat bij Proloog centraal. Er wordt veel overgelaten aan het initiatief van directie en medewerkers.  

Het personeel is intrinsiek gemotiveerd, zelfbewust en gericht op meesterschap. De directie fungeert als  gesprekspartner en is gericht op samenwerking. Het bestuur is verbindend, ondersteunend en functioneert als klankbord. Toezichthouders hebben een onafhankelijke, strategische en reflecterende rol. Dit past goed bij de missie en visie van Proloog.   

Proloog kent een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht met vijf leden. De organisatie hanteert de Code Goed Bestuur.   

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht stelt het strategisch beleidsplan vast en houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht let daarbij op de effecten, de processen, de maatschappelijke positie en de functie die stichting Proloog heeft. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van het College van Bestuur en de kritische sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die afgeleid is van de beleidsagenda. De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt door de betrokkenen als positief en constructief ervaren.  

Concreet betekent dit dat de Raad van Toezicht onder meer toezicht houdt op de volgende zaken:  

 • strategische beleidsplannen, inclusief gemaakte keuzes;  
 • de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan de maatschappelijke taak die zij heeft;  
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs;  
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen met betrekking tot de financiën;  
 • de financiële situatie;   
 • het personeels- en organisatiebeleid;  
 • de verhouding met de gemeente, overige stakeholders en de GMR;  
 • de goedkeuring van strategische beslissingen;   
 • het functioneren van het College van Bestuur. 

De leden en de voorzitter participeren na hun benoeming vier jaar in de Raad van Toezicht en zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht telt vijf leden, van wie er twee door de oudergeleding GMR en een door de GMR worden voorgedragen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in de statuten. Er wordt gestreefd naar een samenstelling waarin de volgende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd zijn:  

 • kennis van (primair) onderwijs en kwaliteit;  
 • kennis van bestuurlijke verhoudingen;  
 • financiële kennis;  
 • juridische kennis;  
 • HRM-management.  

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voorts gelet op voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. Die pluriformiteit is zeer aanwezig en zichtbaar in het leerlingenbestand. De Raad van Toezicht functioneert als team en dient daarom te bestaan uit leden die elkaar aanvullen in kennis, vaardigheden, werkwijze en drijfveren. 

Profiel voorzitter

Proloog zoekt voor het voorzitterschap van de Raad van Toezicht een kandidaat die de ervaring en de persoonlijke kenmerken heeft, die passen bij de rol van voorzitter. Iemand met bestuurlijke ervaring op een eindverantwoordelijke positie, die kan zorgen voor een goede verhouding binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder.  

Je bent inhoud gedreven, verbindend en je beschikt over een goed moreel kompas. In je rol als voorzitter draag je er zorg voor dat de dialoog goed wordt gevoerd en bewaak je de goede balans tussen zakelijke en ethische afwegingen. Je bent iemand die ook zorgt voor de gewenste reflectie.   

  

Verder wordt van jou als voorzitter verwacht dat je: 

 • ervaring hebt op eindverantwoordelijk niveau binnen een qua omvang vergelijkbare organisatie in het publieke domein;    
 • gevoel hebt voor de politiek-bestuurlijke context waarin de organisatie zich beweegt;   
 • om kunt gaan met de financieringsdynamiek die het onderwijs kenmerkt;   
 • het vermogen hebt om een leidende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;   
 • het vermogen hebt om sturing te geven aan het integrale proces van toezicht, waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht specifiek en bewust aanwezig is;   
 • affiniteit hebt met onderwijs;   
 • gemakkelijk verbinding weet te maken met externe stakeholders.   

De Raad van Toezicht van Proloog zoekt een kandidaat die een sterke binding heeft met Noord-Nederland en bij voorkeur daar woonachtig is. Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat de voorkeur uit naar een vrouw.   

De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens lid van de remuneratiecommissie.  

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij in staat zijn om op strategisch niveau integraal toezicht uit te oefenen en dat zij op bestuursniveau fungeren als sparringpartners in discussies over bestuursvraagstukken. Verder wordt er in zijn algemeenheid van de leden verwacht dat zij:  

 • het organisatiebelang behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;   
 • binding hebben met de missie, visie en de kernwaarden van Proloog;  
 • kunnen werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;  
 • door de informatie heen kijken en organisatorische spanningen herkennen; 
 • beoordelen en controleren kunnen combineren met adviseren en stimuleren; 
 • afstandelijkheid en betrokkenheid combineren; 
 • besluitvaardig zijn als het moet;  
 • ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig volgen; 
 • beschikken over zelfreflecterend vermogen en dat zij het eigen functioneren (laten) evalueren; 
 • in voldoende mate tijd en energie kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en overige taken;  
 • hun netwerk aanwenden voor ondersteuning van het bestuur en de stichting.  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 19 maart 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.