Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen | Huurderscommissaris


Sluitingsdatum
6 januari 2024

Voor Christelijke Woningstichting Patrimonium zoeken wij een huurderscommissaris. Heb jij ervaring met sociaal maatschappelijke vraagstukken en met HR op een eindverantwoordelijk niveau? En wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan deze ondernemende woningcorporatie in de stad Groningen? Dan komen we graag in contact.

Patrimonium 

‘Vanuit onze christelijke identiteit bieden we nu en in de toekomst goede en passende woningen aan voor huurders die een betaalbare woning zoeken. We staan dicht bij onze huurders en woningzoekenden en werken samen aan leefbare wijken waar het goed wonen is.’ 

Patrimonium werkt daadkrachtig aan een thuis in leefbare wijken. Vanuit een open, betrokken en betrouwbare dienstverlening werken ze samen met hun huurders en maatschappelijke partners. Het woningbezit is afgestemd op de woonvraag voor nu en in de toekomst. Patrimonium is ondernemend en een goed rentmeester omdat ook volgende generaties een gezonde organisatie verdienen en een leefbare wereld. 

De doelgroepen die gehuisvest worden zijn uiteenlopend: woningzoekenden die vanwege hun inkomen lastig aan een woning kunnen komen, waaronder o.a. ook kwetsbare personen, urgenten, vergunninghouders en overige specifieke doelgroepen. De corporatie verhuurt in totaal 6.700 woningen. Naast woningen worden er bedrijfsruimten, intramuraal zorgvastgoed, maatschappelijk onroerend goed, garages en parkeerplaatsen verhuurd. 

Medezeggenschap

Wet op Overleg 

Het Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG) is de onafhankelijke huurdersorganisatie van Patrimonium en behartigt de belangen van de huurders van Patrimonium. Het HPPG heeft het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de raad van commissarissen (RvC). De Woningwet 2015, die geldt per 1 juli 2015, bepaalt dat minstens een derde van de commissarissen wordt benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie. Het HPPG is daarom mede opdrachtgever en heeft een zwaarwegende stem in deze selectieprocedure. 

Wet Ondernemingsraden 

De organisatie kent een actieve ondernemingsraad (OR). De reguliere overlegvergaderingen vinden plaats met de directeur-bestuurder en tweemaal per jaar heeft de OR een ontmoeting met de RvC. 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De Raad van Commissarissen fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Concreet betekent dit dat de Raad van Commissarissen toeziet op: 

  • de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie; 
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie; 
  • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; 
  • het kwaliteitsbeleid; 
  • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 
  • het financiële verslaggevingsproces; 
  • de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.   

Tevens beslist de Raad van Commissarissen over het selecteren en benoemen van de externe accountant, alsmede over het vaststellen van diens honorering.  

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en neemt de regelgeving in de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties 2022 in acht.  

De Raad van Commissarissen van Patrimonium kent twee commissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. De auditcommissie brengt o.a. advies uit aan de Raad van Commissarissen over de begroting en de jaarrekening. De selectie- en remuneratiecommissie zorgt onder meer voor de functioneringsgesprekken met de bestuurder en voor de zelfevaluatie.  

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen, zowel wat betreft specifieke persoonlijke kenmerken alsook in kennis en ervaring. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal een keer worden herbenoemd.  

Vacature Huurderscommissaris | lid RvC met profiel sociaal maatschappelijk 

Voor deze vacature zoeken we een lid dat op voordracht van de HHPG wordt benoemd en derhalve huurderscommissaris wordt.  

De kandidaat die we zoeken voor de invulling van de ontstane vacature is iemand die ervaring heeft met sociaal maatschappelijke vraagstukken en HR op een eindverantwoordelijk niveau. Iemand die vanuit een breed perspectief kijkt en een visie heeft op sociale ontwikkelingen. Je hebt tevens een heel goed oog voor de gewenste en noodzakelijke samenwerkingsverbanden.

Je beschikt over kennis van governance en over toezichthoudende ervaring. Er is aantoonbare affiniteit met en kennis van volkshuisvesting en in het bijzonder huurders. Daarnaast ben je rolbewust en weet je wat het betekent om met bijzonder vertrouwen van het HPPG zitting te hebben in de Raad van Commissarissen.  

Als persoon ben je actiegericht en een snelle denker. Je beschikt over lef en je bent besluitvaardig. Daarnaast ben je samenwerkingsgericht, empathisch en beschik je over zelfreflecterend vermogen. Je gaat gesprekken aan vanuit een houding van gelijkwaardigheid. 

Gelet op de identiteit van Patrimonium gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de christelijke identiteit onderschrijft. Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de gewenste diversiteit, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Van de kandidaat wordt verwacht woonachtig te zijn in de provincie Groningen en/of aantoonbare affiniteit met Groningen te hebben. 

 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 6 januari 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.