Ga naar de inhoud

Twee leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Cedin richt zich op het helpen van scholen om hun kwaliteit te verbeteren en kinderen te helpen met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: ‘de kwaliteit van het onderwijs en aanverwante educatieve instellingen te bevorderen en te helpen bij de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit, zulks onmiddellijk of middellijk en mitsdien zelfstandig dan wel in samenwerking met één of meer anderen, waaronder mede begrepen de met haar in een groep verbonden rechtspersonen’.
Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. De organisatie ontwikkelt zich gezond en zet in op groei. Bij de stichting werken ca. 180 medewerkers. Cedin is gevestigd in Drachten, maar het meeste werk wordt uitgevoerd op scholen en in de praktijken voor jeugdzorg.

Twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is een specialist in verslavingszorg met locaties in Friesland,  Groningen en Drenthe en levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek.

De ambitie van VNN is als volgt geformuleerd: VNN wil zorgen voor goede verslavingszorg, beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft in Noord-Nederland. De organisatie wil erkend zijn als dé expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische comorbiditeit. VNN biedt met haar netwerkpartners op efficiënte wijze de meest effectieve zorg voor alle mensen met verslavingsproblemen die zorg behoeven en is baanbrekend op het gebied van transgenerationele verslaving. VNN hanteert drie bronnen die behulpzaam zijn bij besluitvorming en koersbepaling: het professionele perspectief, het wetenschappelijke perspectief en het perspectief van cliënten en naasten binnen de context van de maatschappelijke opdracht. Vanuit de herstelgedachte, individueel en maatschappelijk, biedt VNN cliënten een nieuw perspectief op een ander leven zonder verslaving. 

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan door een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De onderwijsinstelling heeft 24.000 studenten en 2.000 medewerkers. NHL en Stenden hebben besloten om hun krachten te bundelen en samen één sterke hogeschool te worden. Sterk in het naar de toekomst toe veiligstellen van het gezamenlijke brede aanbod aan opleidingen voor haar verzorgingsgebied. Sterk op het vlak van een vernieuwende, ten opzichte van andere hogescholen onderscheidende manier waarop onderwijs wordt gegeven: ‘Design Based Education’, gebaseerd op het gedachtengoed van ‘Design Thinking’. Sterk in de rol die de hogescholen hebben als innovatiemotor voor de regio’s waarin zij actief zijn. Sterk in het als multicampus hogeschool profileren van het internationale karakter van het onderwijs, waardoor afgestudeerden als ‘global competent citizens’ overal ter wereld inzetbaar zijn. Het uitgesproken internationale profiel biedt de studenten een internationale en interculturele leer- en werkomgeving. De curricula, onderwijsinhoud en onderwijscultuur zijn in de kern internationaal en multicultureel.

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Jeugdhulp Friesland staat voor de rechten van het kind en geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg worden verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorgvraag van het kind en de ouders. Als gespecialiseerde instelling heeft de organisatie een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Jeugdhulp Friesland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten. Bij Jeugdhulp Friesland werken ongeveer 650 mensen (479 fte).

Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing

logo hanzehogeschool

Reactietermijn gesloten. Healthy Ageing is één van de strategische zwaartepunten van de Hanzehogeschool Groningen (HG) én van Noord-Nederland. Het strategische doel van het HG-speerpunt Healthy Ageing is het bevorderen van leefbaarheid, (positieve) gezondheid en preventie met betrekking tot de participatie van burgers in de samenleving.  De Hanzehogeschool is daarbij een nationaal én internationaal erkende en gewaardeerde University of Applied Sciences op het gebied van Healthy Ageing (HA).
Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) wil maatschappelijke en economische impact realiseren via co-creatie. Dit zijn samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Jeugdhulp Friesland staat voor de rechten van het kind en geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg wordt verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorg- vraag van het kind en de ouders. Als gespecialiseerde instelling heeft de organisatie een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Jeugdhulp Friesland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten.  Bij Jeugdhulp Friesland werken ongeveer 650 mensen.

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Dokterszorg Friesland Holding BV werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Dokterszorg is uitgegroeid en geprofessionaliseerd tot een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen waar samen met huisartsen en (keten-)partners moderne diensten en producten worden ontwikkeld die de Friese huisartsen ondersteunen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kunnen huisartsen hun praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Dokterszorg Friesland is een provinciebreed georganiseerde organisatie zonder winstoogmerk; van en voor huisartsen. Ze biedt diensten aan waarmee de huisartsen worden ontlast. De organisatie ziet zichzelf als partner van huisarts, zorginstellingen, verzekeraar en wetenschappelijke organisaties.

Financieel adviseur

Reactietermijn gesloten. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is de zorggroep in de provincie Groningen en Noord Drenthe die staat voor integrale zorg en kwaliteit. De GHC ontwikkelt, contracteert en faciliteert de levering van integrale zorg en stelt daarbij de zieke patiënt centraal: zorgverleners bieden de patiënt één samenhangend pakket zorg voor alle fasen van zijn/haar ziekte. Eén zorgverlener – de huisarts – is daarbij het centrale aanspreekpunt.

Vanwege de uitbreiding van activiteiten zijn ELANN en de GHC op zoek naar een deskundige en enthousiaste financieel adviseur die samen met de senior financieel adviseur verantwoordelijk is voor de boekhouding en financiële administratie van de GHC en van de nascholingsafdeling van ELANN.

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt met 1.350 medewerkers middelbare beroepsopleidingen, educatieve trajecten, cursussen en bedrijfsopleidingen op 13 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Drie kernwaarden staan daarbij centraal: vertrouwen, verbinden en ondernemen. Deze vormen de basis voor het handelen van de organisatie. Het opleidingencentrum biedt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten aan, aan jongeren en volwassenen.
“Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.”

Directeur hulp in de huishouding

Reactietermijn gesloten. De Antonius Zorggroep is een ondernemende organisatie die met haar thuiszorg en ziekenhuis staat voor kwalitatieve integrale zorg voor alle inwoners in de regio Zuidwest-Friesland, de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met een locatie in Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. Antonius Zorggroep heeft circa 3.000 medewerkers, waarvan ongeveer 140 medisch specialisten. Daarnaast bieden ongeveer 300 vrijwilligers ondersteuning. Op dit moment treft een projectgroep voorbereidingen om een nieuwe organisatie op te zetten die zich gaat richten op het leveren van huishoudelijke hulp.