Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
3 juni 2024

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO Borger-Odoorn) telt 11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De scholen bevinden zich in Borger, Drouwen, Ees, Exloo, 2Exloërmond, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe en Valthermond.  OPO Borger-Odoorn biedt onderwijs dat naast het aanleren van basisvaardigheden, ieder kind de ruimte biedt te leren met het hoofd, het hart en de handen. Er is ruimte voor diversiteit en talentontwikkeling; ieder kind heeft een talent en elk talent is belangrijk. Daarnaast wil OPO Borger-Odoorn een vertrouwde partner zijn voor ouder en kind in opvoeding en ontwikkeling, waarbij sprake is van betrokkenheid en wederzijds respect.  

Voor OPO Borger-Odoorn zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Ben jij een ervaren toezichthouder met veel kennis van governance vraagstukken? Heb je ervaring met medezeggenschapsraden en zie je daar de meerwaarde van in? Ben je een echte teamspeler met helicopterview en weet je scherpe vragen te stellen? Dan komen we graag in contact.

OPO Borger-Odoorn

OPO Borger-Odoorn biedt aan ongeveer 1.100 leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen. Bij de organisatie werken circa 130 zeer betrokken, gepassioneerde medewerkers, zowel binnen de scholen als binnen de staf.  

Het schoolbestuur is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO). Dit maakt sinds 2006 een vast onderdeel uit van de schoolorganisatie. Vanuit de Wet Passend Onderwijs heeft elk schoolbestuur zorgplicht. Dit betekent dat ook het bestuur van OPO Borger-Odoorn zorgdraagt voor een passende plek voor het kind als er sprake is van een zeer specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Voor de vroegtijdige en voorschoolse educatie heeft de stichting een intensieve samenwerking met een stichting voor peuterwerk. Hiermee wordt een doorlopende leer- en begeleidingsaanpak gerealiseerd voor kinderen.  

“OPO Borger-Odoorn biedt goed, eigentijds en thuisnabij openbaar onderwijs – in dorpen en kernen van de gemeente Borger-Odoorn – en is een vertrouwde partner in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.” 

Vanuit vijf kernwaarden daagt de organisatie zichzelf en anderen uit om mee te bouwen en bij te dragen aan een waardevolle toekomst:

 • Veiligheid: Oog hebben voor en bescherming van iedereen;
 • Respect: Samenwerken zonder oordeel, in vertrouwen, gelijkwaardig en met waardering voor elkaar;
 • Ontwikkelen: Ons best doen om elke dag een beetje beter te worden;
 • Eigenwaarde: Iedereen mag zijn wie hij of zij is;
 • Samen: Verbinden, ontmoeten, saamhorigheid en betrokkenheid.

OPO Borger-Odoorn is een inspirerende werkgever, die medewerkers ondersteunt en uitdaagt kansen te benutten en zich verder te ontwikkelen in een professionele en vitale organisatie. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt, als intern toezichthouder, toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de bestuurder. Het toezicht richt zich in elk geval op: 

 • de adequate uitvoering van taken door de bestuurder;   
 • het goedkeuren van de begroting; 
 • het jaarverslag en het strategisch beleidsplan; 
 • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen; 
 • het toezien op de ontwikkelingen van het strategisch beleid en de kwaliteit van het onderwijs; 
 • de leidende principes binnen de stichting en bevraging van de bestuurder op de realisatie daarvan. 

Daarnaast ziet de RvT erop toe dat de bestuurder bij belangrijke beleidsvoornemens belanghebbende partijen consulteert en adviezen terdege in de beleidsvaststelling meeweegt.  

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.  

De RvT geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert  als klankbord voor de bestuurder. Daarnaast vervult de RvT de rol van werkgever voor de bestuurder. 

De samenwerking tussen de bestuurder en de RvT wordt als open en goed ervaren. De leden van de RvT zijn complementair aan elkaar. De dialoog wordt gevoerd en men weet elkaar en de bestuurder te inspireren. 

Het externe toezicht op OPO Borger-Odoorn als onderwijsorganisatie ligt bij de Inspectie van het Onderwijs.  

Profiel Lid Raad van Toezicht

We zoeken voor deze positie een ervaren toezichthouder. Iemand met veel kennis van governance vraagstukken en met ervaring met het werken met medezeggenschapsraden en die daar ook de meerwaarde van inziet. De kandidaat die we zoeken is op voordracht van de GMR. 

De kandidaat die we zoeken is iemand die een echte teamspeler is, een helicopterview heeft en in staat is om scherpe vragen te stellen. Als persoon ben je rustig en analytisch. Tevens heb je affiniteit met het werkgebied van OPO Borger-Odoorn en snap je de kwetsbaarheid van kleine scholen/een kleine organisatie en de samenwerkingen die mede daardoor noodzakelijk zijn. Op deze thema’s weet je een belangrijke bijdrage te leveren in de dialoog binnen de RvT en ben je een goede sparringpartner voor de bestuurder.

Naast de genoemde, vereiste punten, gaat de voorkeur uit naar iemand die over bestuurlijke ervaring beschikt en kennis heeft van het (primair) onderwijs. Je snapt de uitdagingen waarvoor deze sector staat en je hebt een visie op onderwijskwaliteit. Daarbij heb je veel oog voor inclusie binnen scholen. 

Uiteraard onderken en onderschrijf je de principes van openbaar onderwijs evenals die van good governance. Ook heb je hart en oog voor alle kinderen en begrijp je de dynamiek en kenmerken van een plattelandsomgeving.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 3 juni 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.