Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
20 oktober 2023

Voor de ondernemende zorgorganisatie Stichting Antonius Zorggroep zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen. We zoeken iemand met een zorginhoudelijke achtergrond. Heb je daarnaast ook veel kennis van (medische) technologie en andere innovatieve ontwikkelingen? Dan komen we graag in contact. 

Stichting Antonius Zorggroep

Stichting Antonius Zorggroep zet zich in voor de best mogelijke zorg voor alle mensen in Zuidwest Friesland en Noordelijk Flevoland. De zorgorganisatie onderscheidt zich door de sterke verbinding tussen thuiszorg en ziekenhuiszorg. In 2022 zijn de thuiszorgorganisatie en de ziekenhuisorganisatie juridisch gefuseerd.  

Bij cliënten thuis biedt Stichting Antonius Zorggroep in de regio Zuidwest Friesland verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg. Naast de dagelijkse zorg kan het team technische thuiszorg ondersteuning bieden bij complexere zorg, zoals het gebruik van sondevoeding, een infuusbehandeling of pijnbestrijding. Ook ondersteunen zij in thuissituaties met specialistische thuiszorgteams bij vraagstukken op het gebied van dementie, wondzorg, kindzorg, thuisbegeleiding, COPD, nazorg bij een beroerte (CVA), Parkinson en palliatieve zorg. Met Suver Thús B.V. levert Stichting Antonius Zorggroep huishoudelijke zorg. 

Op de ziekenhuislocaties in Sneek en in Emmeloord kunnen patiënten terecht voor medisch specialistische zorg. In Sneek wordt alle basiszorg verricht en ook kan men er terecht voor complexe operaties en acute zorg. Er is verpleeg- en OK-capaciteit, er zijn verloskamers, een Intensive Care, hartbewaking en een afdeling Spoedeisende Hulp. In Emmeloord kunnen patiënten terecht voor poliklinisch bezoek, diagnostiek en dagbehandeling. Dit gebeurt in samenwerking met de samenwerkingspartners vanuit de regio.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen voert zijn taken uit conform de Governancecode voor de zorg en de statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen, het reglement van de Raad van Bestuur (zie bijlagen). De Raad van Commissarissen stelt zich onafhankelijk op en vervult zijn rol zonder last of ruggenspraak. De Raad van Commissarissen heeft een toezichtsvisie opgesteld en houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede op de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. 

De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe of de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Daarbij worden afspraken gemaakt over de ijkpunten die door de Raad van Commissarissen gehanteerd worden. In het reglement staat aangegeven welke zaken aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voorgelegd dienen te worden en waarover de Raad van Commissarissen in ieder geval geïnformeerd dient te worden. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de Raad van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad van Commissarissen de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft jaarlijks een tot twee keer overleg met de medezeggenschapsorganen die Stichting Antonius Zorggroep Zorggroep heeft, of een vertegenwoordiging daarvan. Dit zijn bestuur medische staf, de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de VVAR (de verpleegkundige en verzorgende adviesraad).  

Lid Raad van Commissarissen

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Commissarissen van Stichting Antonius Zorggroep verwacht dat zij inhoudelijke affiniteit hebben met Stichting Antonius Zorggroep en zich betrokken voelen bij hetgeen dagelijks speelt. Verder wordt verwacht dat zij beschikken over bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring en over een academisch werk- en denkniveau. Zij weten met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen met betrekking tot essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Stichting Antonius Zorggroep en kunnen op basis hiervan evenwichtig oordelen. Een lid wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.

Van de leden wordt verwacht dat zij het vermogen hebben om onbevangen te opereren tegenover de Raad van Bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van kwesties die spelen. Verwacht wordt dat zij beschikken over voldoende inzicht in taken en rollen tussen de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en het vermogen om het beleid van Stichting Antonius Zorggroep en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen. Daarbij beschikken zij over de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. 

Als persoon wordt van de leden verwacht dat zij open staan voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op toezichthouders wordt uitgeoefend. Maar ook integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke opstelling, toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit zijn belangrijke aspecten waarover een lid dient te beschikken.

In zijn algemeenheid zijn leden van de Raad van Commissarissen van Stichting Antonius Zorggroep maatschappelijk actief. Ze hebben geen functie in een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur bij een instelling waarbij belangenverstrengeling kan optreden en zijn in de afgelopen drie jaar geen lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest van Stichting Antonius Zorggroep en hebben ook geen directe of indirecte opdrachtgeverrelatie.

Vacante positie | profiel

Zoals reeds genoemd zoeken we voor deze vacature iemand met een zorginhoudelijke achtergrond. Iemand die vraagstukken kan benaderen vanuit zorgkwaliteitsperspectief, onder meer als het gaat om IT gerelateerde zaken. Het gaat daarbij om, zoals genoemd, (medische) technologieën en andere innovatieve ontwikkelingen. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld cyber security en de toepassing van Artificial Intelligence. Het is belangrijk dat je zicht hebt op wat dat betekent voor het primaire proces in het ziekenhuis en in de thuiszorg. 

Daarnaast wordt er van je verwacht dat je een visie hebt op en bij voorkeur ervaring hebt met het aangaan van intensieve samenwerkingen met andere partijen en netwerkorganisaties. Affiniteit met kwaliteit en veiligheid is belangrijk omdat je deel uit gaat maken van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Door je kennis en ervaring ben je een stevige inhoudelijke gesprekspartner, die waar nodig in de dialoog het verschil maakt. De omgeving ervaart je als iemand met een open blik en een interdisciplinaire denker. 

Je hoeft niet woonachtig te zijn in het noorden van Nederland.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 20 oktober je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.