Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Bestuur | algemene zaken


Sluitingsdatum
7 november 2023

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugd ggz. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. 

Voor Accare zoeken wij een Lid Raad van Bestuur met de portefeuille algemene zaken. Ben jij een ervaren en betrokken bestuurder met een krachtige persoonlijkheid? Heb je oog voor het maatschappelijke belang dat Accare dient? En heb je ervaring met het werken met hoogopgeleide professionals? Dan komen we graag in contact.

Accare

Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren. Voor specialistische, kinder- en jeugdpsychiatrische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de gemeentelijke toegang, huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling. 

De missie van Accare luidt als volgt: Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die vanuit een kinder- en jeugdpsychiatrisch kader, weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden. We ontwikkelen die kennis door wetenschappelijk onderzoek te doen en we dragen die kennis over door het verzorgen van opleidingen en trainingen. Voor onze eigen medewerkers, maar ook voor collega’s uit andere organisaties en het bredere werkveld. 

De research- en opleidingsfunctie zijn samengebracht onder de naam Child Study Center. Accare heeft als academisch centrum de maatschappelijke opdracht om de zorg voor de jeugd verder te ontwikkelen. De afdeling research doet continu onderzoek naar o.a. de effectiviteit van behandelingen. De kennis die men opdoet wordt gedeeld via opleidingen of refereeravonden, die in samenwerking met andere zorgorganisaties georganiseerd worden. De kernwaarde, ‘iedere dag beter’ is ook terug te zien in de innovaties in de zorg, zowel in organisatie van zorg zoals S4J en jeugd FACT als bijvoorbeeld met het inzetten van ervaringsdeskundigheid, werken vanuit positieve gezondheid en ervaring opdoen met VR.  

Organisatie

Accare kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is samen met de directie verantwoordelijk voor het proces van strategieontwikkeling, de kwaliteit van het strategisch beleid, de inhoudelijke kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling. 

Accare heeft zich georganiseerd in vier ambulante regio’s: Groningen, Drenthe, Friesland/ Flevoland en Overijssel+. Elke regio kent een directie, bestaande uit een directeur algemene zaken en een zorginhoudelijk directeur. De kliniek, gelokaliseerd in Smilde, heeft ook een directeur algemene zaken en een zorginhoudelijk directeur. Daarnaast zijn er de ondersteunende diensten: Bedrijfsvoering (met daarin Finance & Control, Facilitaire diensten & I&A), de afdeling HR, Kwaliteit en Zorgontwikkeling en het Bestuursbureau. 

Accare kenmerkt zich als platte organisatie met een open cultuur. De ruim 900 medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing. Er werken hoogopgeleide professionals; betrokken medewerkers die samenwerkingsgericht zijn. Het binden en boeien van professionals is een belangrijk item in het strategisch personeelsbeleid. De organisatie heeft drie medezeggenschapsorganen: de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf. De Raad van Bestuur legt over het functioneren van de organisatie en over het eigen functioneren verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opgave die de organisatie heeft en is daarmee integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de zorgorganisatie, inclusief de opleidings- en onderzoekactiviteiten. Dit houdt onder meer in dat de leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de organisatiedoelstelling, het leveren van goede zorg, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, evenals het naleven van wet- en regelgeving. 

Binnen de Raad van Bestuur werken de bestuurder algemene zaken en de bestuurder zorginhoudelijke zaken intensief samen. De portefeuilleverdeling past bij de aandachtsgebieden. Beide zijn zowel intern- als extern gericht. Ook daarvoor geldt dat er een evenwichtige verdeling wordt gemaakt die passend is. 

De bestuurder algemene zaken is direct leidinggevende en sparringpartner van de directeuren algemene zaken en de leidinggevende van de stafafdelingen HR en bedrijfsvoering. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen Accare en relevante externe stakeholders, waaronder het grote aantal gemeenten waar Accare actief is, de vele zorgorganisaties en de zorgverzekeraars. Zij zorgen er tevens voor dat Accare zowel op regionaal niveau als op het nationaal platform zichtbaar is. Zij zorgen voor een goede positionering in het ecosysteem. Intern zorgen zij voor een goede, inspirerende, open en veilige werkomgeving, goede communicatie en een goede verbinding tussen de verschillende regio’s en de stafafdelingen.

Binnen de regio’s en de kliniek geven twee directeuren (algemene zaken en zorginhoudelijk) als duo sturing aan de uitvoering, organisatie en inhoud van de zorg en de bedrijfsvoering. Evenals binnen de Raad van Bestuur worden, rekening houdend met de achtergrond, de kwaliteiten en deskundigheden van de beide directeuren, de aandachtsgebieden verdeeld over de bedrijfsvoering en het zorginhoudelijk gebied.  

De regiodirecteuren en de directeuren van de kliniek zijn op een aantal beleidsgebieden gemandateerd en rapporteren formeel aan de Raad van Bestuur. De directeuren richten zich binnen de toegewezen regio en kliniek op de strategie, acquisitie en externe contacten en geven op basis van “samen sturen” richting aan de behandelinhoud, de professionele ontwikkeling van de zorgprofessionals en de interne bedrijfsvoering. Zij worden hierbij ondersteund door hun regiosupportteam, dat gevormd wordt door adviseurs op het terrein van zorginhoud, HR, business control en zorgadministratie. Daarnaast worden zij ondersteund door adviseurs facilitair, communicatie en ICT van de centrale diensten. 

De strategische beleidscyclus wordt gedefinieerd en vormgegeven in het directieteam, dat gevormd wordt door de Raad van Bestuur, regiodirecteuren, directie kliniek, directeur bedrijfsvoering, bestuurssecretaris, manager HR en hoofd kwaliteit en zorgontwikkeling. De uitvoeringscyclus (planning & control) vindt in de vier regio’s, de kliniek, CSC en bedrijfsondersteunende organisatieonderdelen plaats.    

Lid Raad van Bestuur | algemene zaken

Accare zoekt voor deze functie een ervaren, betrokken bestuurder, die er staat als het nodig is, met affiniteit met de inhoud van het werkveld en oog voor het maatschappelijk belang dat Accare dient. Iemand die een strategische visie (door) kan ontwikkelen en proactief inspeelt op externe ontwikkelingen. Je hebt ervaring met de dynamiek in de zorg en je kunt gemakkelijk omgaan met complexe situaties. Je wordt ervaren als een “bruggenbouwer” met politieke sensitiviteit die samenwerkingsgericht is. Binnen het ecosysteem waarbinnen Accare werkt weet je nieuwe allianties te sluiten. Je verbindt buiten met binnen en binnen met buiten.  De belangen van de verschillende partijen begrijp je goed en weet die bij elkaar te brengen. Daarbij heb je oog voor het krachtenveld van zakelijkheid en de maatschappelijke taak die Accare heeft. Je beschikt over een relevant netwerk of weet dit op te bouwen. Daarnaast weet je een goede balans tussen externe en interne gerichtheid te bewaren.

Je bent een strategisch denker met ruime ervaring met bedrijfsvoering, die samen met je collega-bestuurder de grote lijnen uitzet en bewaakt. Jullie werken vanuit rust en vertrouwen en geven elkaar de ruimte om beide vanuit jullie eigen aandachtsgebied een bijdrage te leveren aan het geheel.

Het is van belang dat de besturingsfilosofie “samen sturen” bij jou past en dat je ervaring hebt met het werken met hoogopgeleide professionals. Je wordt ervaren als een bestuurder die executiekracht combineert met een faciliterende leiderschapsstijl. Je werkt vanuit verbinding en vertrouwen. Tevens heb je ervaring met medezeggenschap en zie je daar het belang van.

De ruime ervaring die je hebt met veranderprocessen is zichtbaar en voelbaar. Je weet mensen gemakkelijk mee te nemen in de verandering. Daarbij toon je geduld, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid. Je bent ontwikkelgericht, innovatief en durft “stop” te zeggen als zaken niet uitpakken zoals verwacht. Je hebt een visie op digitalisering en de toepassing daarvan in de primaire processen en in de bedrijfsvoering.

Je wordt ervaren als een krachtige persoonlijkheid, die pragmatisch is ingesteld, communicatief en besluitvaardig is en die zaken ook daadwerkelijk realiseert. Je bent zelfbewust en beschikt over zelfreflecterend vermogen. Je combineert structuur met creativiteit. In crisissituaties weet je je goed staande te houden en je hebt ervaring met het omgaan met media. Trefwoorden die bij jou passen zijn: authentiek, open, empathisch, verbindend, respect voor de ander.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 7 november 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.