Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
20 januari 2023

Wij zoeken voor Simant een lid voor de Raad van Toezicht met kennis van HR en Onderwijs.

Per 1 januari 2023 zijn de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland – Weststellingwerf  (SVOSW) en de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf (SOVOO) gefuseerd. De nieuwe stichting heeft de naam Simant gekregen, met als ondertitel ‘Voor kansrijk onderwijs’. 

Het is een stichting met een dubbele identiteit die openbaar en confessioneel bijzonder (protestants-christelijk en rooms katholiek) voortgezet onderwijs biedt.  De reden van het samengaan van de twee stichtingen is om een thuisnabij en breed aanbod van goed voortgezet onderwijs aan leerlingen in de regio te kunnen blijven realiseren.

Simant heeft scholen in Steenwijk, Wolvega en Oosterwolde. In totaal zijn er vier locaties en iedere locatie heeft zijn eigen karakter.

In zijn geheel heeft de Raad van Toezicht tot taak om integraal toezicht te houden op de organisatie en het College van Bestuur en tevens de rol van werkgever en klankbord van het College van Bestuur te vervullen. Daarnaast wordt er van de Raad van Toezicht verwacht dat zij maatschappelijke verantwoording afleggen en dat zij de doelstellingen en de grondslag van stichting Simant onderschrijven, alsmede het actief bewaken van de identiteiten van de scholen die onderdeel zijn van de stichting.

Van leden van de Raad van Toezicht wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij: 

  • een brede maatschappelijke binding hebben en een functioneel netwerk; 
  • gevoel van verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten) en in het bijzonder naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; 
  • oog hebben voor de mogelijke ontwikkelingen van de stichting en de afzonderlijke scholen;
  • een binding met de regio onderhouden;
  • onafhankelijk en kritisch opereren, zonder last of ruggespraak en zonder opdracht of zakelijk belang;
  • de bereidheid hebben om zich bij te scholen op het toezichthouden als zodanig en de actuele thema’s en ontwikkelingen inzake bestuur, toezicht en onderwijs volgen.

Lid Raad van Toezicht

Het lid Raad van Toezicht dat gezocht wordt, wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Om die reden wordt dan ook van deze kandidaat verwacht dat hij/zij een goed oog heeft voor de betekenis van medezeggenschap. 

Er wordt gezocht naar iemand met kennis van en ervaring op het gebied van HR en onderwijs, die de dynamiek van het onderwijs kent, zicht heeft op de ontwikkelingen in het onderwijs en wat die betekenen voor leerkrachten. Je bent in staat om de effecten van besluiten goed in te schatten. Daarnaast beschik je over aantoonbare bestuurlijke en relevante toezichthoudende kennis en kwaliteiten. Je bent in staat om het evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

Je hebt inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen. Je bent in staat om je op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het College van Bestuur voorgelegde zaken en alle overige aangelegenheden. Daarnaast ben je in staat om de hoofdlijnen van het beleid van stichting Simant en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen. Tevens kun je een sparringpartner zijn voor het College van Bestuur. 

Je bent een teamspeler en weet ook wat toezicht houden in teamverband betekent. Je bent in staat om op een collegiale manier aan andere leden een oordeel of advies, dat voornamelijk op de eigen specifieke deskundigheid is gebaseerd, toe te lichten. 

Als persoon ben je een verbinder en een generalist. Je wordt ervaren als empathisch, authentiek en betrokken. Je hebt een goede antenne voor compliance en je hebt een onafhankelijke opstelling. Daarnaast beschik je over integriteit en verantwoordelijkheids- gevoel. Je bent ook breed maatschappelijk geïnteresseerd en georiënteerd. Ook heb je het vermogen tot individuele en collectieve zelfreflectie en zelfevaluatie en je staat actief open voor feedback.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat de voorkeur uit naar een vrouw die binding heeft met de regio.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 20 januari 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050 – 409 2720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.