Ga naar de inhoud
Vacature
logo Noorderzorg

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
25 november 2021

Noorderzorg biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij wonen, welzijn en zorg vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Dit doen zij o.a. met Noorderzorg Thuis, dat thuiszorg biedt en de dochteronderneming Noorderzorg Diensten Thuis BV, dat mensen die daarvoor een indicatie hebben ondersteunt met huishoudelijke hulp. Beide zijn actief in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. Op de drie locaties van de stichting – Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen – biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen. Daarbij is het doel dat ouderen regie houden over hun leven en, zo goed als dat kan door kunnen blijven leven, ook als zij ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebben bij het ouder worden of bij ziekte en eventueel tot aan het moment wanneer het levenseinde daar is. 

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid voor de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht toetst de besluitvorming. Ook is de Raad van Toezicht werkgever van de bestuurder van Noorderzorg. 

Concreet betekent dit dat toezicht wordt gehouden op, onder meer, de continuïteit van de organisatie, de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie en de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

De Raad van Toezicht vergadert regulier minimaal zesmaal per jaar. Daarnaast is een delegatie van de Raad van Toezicht minstens eenmaal per jaar aanwezig  bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en bij  een vergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad. Daarnaast wordt er van de toezichthouders verwacht dat zij zichtbaar zijn in de organisatie door o.a. werkbezoeken af te leggen. In totaal moet gerekend worden op een tijdsbesteding van 100 uur per jaar. 

Profiel  

Voor deze functie wordt een zorginhoudelijke professional gezocht die gemotiveerd is om toezichthouder te worden.  

Noorderzorg streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht en heeft daarbij, gezien de huidige samenstelling, de wens met de invulling van de positie de leeftijd van de Raad van Toezicht aanzienlijk te verlagen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur daarbij uit naar een vrouw. 

Je weet uit eigen ervaring wat op de werkvloer speelt en hebt inzicht in wat er gaande is in het zorglandschap. Tevens begrijp je de maatschappelijke context waarin de organisatie opereert en houd je in adviezen en keuzes rekening met het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak. 

Verder wordt van je verwacht dat je: 

 • het vermogen hebt om te beschouwen en reflectieve vragen te stellen; 
 • mensdenken op zowel professioneel als persoonlijk vlak centraal stelt; 
 • over veel zorginhoudelijke kennis beschikt; 
 • weet wat er op de werkvloer speelt; 
 • beschikt over nuchterheid, relativeringsvermogen en zelfreflectie. 

In zijn algemeenheid geldt voor leden van de Raad van Toezicht dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn en sterk relatiegericht. Zij nemen initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. Een lid van de Raad van Toezicht is ondernemend, speelt alert in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, is in staat om zaken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en mede richting te geven aan de organisatiekoers.  

Zij gaan meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behouden zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’ en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verder verwacht dat deze openstaat voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend. Leden van de Raad van Toezicht zijn teamplayers, sterk relatiegericht en kunnen zich goed inleven in de ander. Zij handelen op basis van gerechtvaardigd vertrouwen, moreel kompas en kennis van zaken. Zij zijn soepel in de omgang en bereid om met een open stijl van communiceren en gevoel voor humor een substantiële tijdsinput te leveren. 

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over: 

 • een actief netwerk en zijn maatschappelijk actief; 
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen; 
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; 
 • een beperkt aantal nevenfuncties. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 25 november a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kun je  u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra, 050-4092720  

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.