Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht – profiel mens en organisatie


Sluitingsdatum
14 november 2022

CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang. Wij zoeken voor hen twee leden voor de Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht

De kandidaat die wij voor deze positie zoeken heeft een stevig HR-profiel. Dit lid van de Raad van Toezicht is beoogd lid van de Remuneratiecommissie.  

Je hebt aantoonbare kwaliteiten en ervaring op gebied van strategisch HR, je bent in staat om hier adequaat toezicht op uit te oefenen en om desgevraagd als sparringpartner op te treden voor het College van Bestuur, zowel op inhoud als de dialoog met het CvB vanuit de werkgeversrol die de Raad van Toezicht heeft. Je bent pragmatisch ingesteld en je hebt een groot probleemoplossend vermogen.  

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij een brede oriëntatie op de samenleving hebben en dat zij de christelijke traditie van waaruit CKC Drenthe is ontstaan, begrijpen. Daarnaast beschikken zij over:  

  • een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken op HBO-niveau; 
  • het vermogen hebben om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;  
  • het vermogen om het beleid van de stichting alsmede het functioneren van de (zorg)organisatie en van het College van Bestuur van de stichting te toetsen;  
  • inzicht in de strategische afwegingsprocessen;  
  • een binding met de regionale samenleving.  

De samenwerkingsgerichte toezichthouders die gezocht worden zijn onafhankelijk en integer. Zij stijgen makkelijk boven de materie uit en denken zowel creatief als strategisch. Zij hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en tonen zich betrokken bij de organisatie, bij de kwaliteit die geleverd wordt en bij de medewerkers.  

Daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij affiniteit en betrokkenheid tonen met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting, de identiteit van de Stichting respecteren en zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. In verband met de huidige en gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar vrouwen. Met de toetreding van de nieuwe leden wil men de gemiddelde leeftijd binnen de Raad van Toezicht verlagen. Ervaring in toezichthouden zal door de voorkeur voor een lagere gemiddelde leeftijd beperkt zijn, aan de kandidaten zal wel worden gevraagd of ze al een opleiding of training als toezichthouder hebben gevolgd 

Binnen CKC Drenthe zijn twee separate stichtingen actief. In verband hiermee zijn de leden van de Raad van Toezicht formeel lid van twee raden. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur en de medewerkers van  
CKC Drenthe onderwijs en opvang, de doelstellingen van de stichtingen, realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt.  

In de organisatie spelen zich rondom het kind allerhande processen af die de kwaliteit moeten borgen. Daarbuiten verandert de omgeving waarin het kind leeft en het zijn toekomst heeft. Dat betekent voor de leden van de Raad van Toezicht dat zij kritisch meekijken en kritische vragen stellen, informeren en geïnformeerd worden.  

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur voor beide stichtingen (zowel onderwijs als kinderopvang) het, te verantwoorden, beleid vanuit een strategische visie vormgeeft in meerjarenplannen en jaarplannen. Concreet betekent dit dat de Raad van Toezicht erop toeziet dat het College van Bestuur de stichtingen op adequate wijze bestuurt op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en personeel. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.  

De Raad van Toezicht gebruikt een toezichtkader en de codes Goed Bestuur van de PO-Raad, de Governance code Kinderopvang en de Code Goed Toezicht als leidraad voor zijn toezichthoudende taak.  Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies ingesteld: de commissie kwaliteit, de commissie financiën en de remuneratiecommissie. 

CKC Drenthe 

Wij hebben oog voor het kind en versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: Oog voor iedereen! 

Bij CKC Drenthe verzorgen ongeveer 750 professionals christelijk basisonderwijs en kinderopvang aan zo’n 6.500 kinderen op 30 kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. De kindcentra hebben elk hun eigen karakter, maar delen de ambitie om toonaangevend te zijn. Het kind staat centraal bij alles wat CKC Drenthe doet. De scholen van de stichting kennen een open christelijke identiteit.  

Het concept waarmee men deze ambities vorm wil geven rust op vier pijlers: 

  • Christelijk & duurzaam; 
  • Integraal & breed aanbod; 
  • Inclusief & kansrijk; 
  • Inspirerend, professioneel & lerend. 

In het koersplan ‘Samen zichtbaar sterker!’ heeft CKC Drenthe de ontwikkeldoelen voor de periode 2021-2025 opgenomen. De ambitie die hierin verwoord is luidt: ‘CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij.’  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt, dan zien wij jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag  
14 november a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-409 27 20. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.