Ga naar de inhoud
Vacature
logo Noorderzorg

lid Raad van Toezicht


Noorderzorg biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen bij wonen, welzijn en zorg vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Dit doen zij o.a. met Noorderzorg Thuis, dat thuiszorg biedt in de gemeenten Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland en Appingedam. De dochteronderneming Noorderzorg Diensten Thuis BV is actief in de gemeenten Het Hogeland en Delfzijl en ondersteunt mensen die daarvoor een indicatie hebben met huishoudelijke hulp. Op de drie locaties van de stichting -Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen- biedt Noorderzorg ouderenzorg in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis en aanleunwoningen. Daarbij is het doel dat ouderen regie houden over hun leven en, zo goed als dat kan door kunnen blijven leven, ook als zij ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebben bij het ouder worden of bij ziekte en eventueel tot aan het moment wanneer het levenseinde daar is. 

Binnenkort ontstaat een vacature voor  een

lid voor de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht toetst de besluitvorming. Ook is de Raad van Toezicht werkgever van de bestuurder van Noorderzorg. 

Concreet betekent dit dat toezicht wordt gehouden op, onder meer, de continuïteit van de organisatiede realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie en de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 

De Raad van Toezicht vergadert regulier minimaal zesmaal per jaar. Daarnaast is een delegatie van de Raad van Toezicht minstens eenmaal per jaar aanwezig  bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en bij  een vergadering van de Raad van Bestuur met de Cliëntenraad. Daarnaast wordt er van de toezichthouders verwacht dat zij zichtbaar zijn in de organisatie door o.a. werkbezoeken af te leggen. In totaal moet gerekend worden op een tijdsbesteding van 100 uur per jaar. 

Profiel 

Voor deze functie wordt gezocht een kandidaat met een achtergrond in de zorg op een eindverantwoordelijk niveau, bij voorkeur in de ouderenzorg, die beschikt over een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de VVT-sector. 

U heeft inzicht in het perspectief van cliënten, familieleden en cliëntvertegenwoordigers en u onderschrijft de visie van Noorderzorg op medezeggenschap van cliënten. Ook heeft u kennis van en oog voor de medewerkers in de zorg. U begrijpt de maatschappelijke context waarin de organisatie opereert en houdt u in uw adviezen en keuzes rekening met het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak. 

Verder wordt van u verwacht dat u: 

 • een sparringspartner bent voor de bestuurder; 
 • het vermogen heeft om te beschouwen en reflectieve vragen te stellen; 
 • kennis heeft van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties; 
 • kennis heeft van ouderen zorg; 
 • mensdenken op zowel professioneel als persoonlijk vlak centraal stelt; 
 • vanuit cliëntperspectief en medewerkersperspectief agendapunten kunt benaderen en hiervoor draagvlak kunt creëren binnen de Raad van Toezicht; 
 • in staat bent om in gepaste balans de rol als gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad te combineren met het onafhankelijk lidmaatschap van de Raad van Toezicht zonder last of ruggespraak; 
 • inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Noorderzorg stellen; 
 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau. 

Een passend professioneel netwerk en ervaring als toezichthouder is een pre.  

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn en sterk relatiegericht. Zij nemen initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. Een lid van de Raad van Toezicht is ondernemend, speelt alert in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, is in staat om zaken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en mede richting te geven aan de organisatiekoers. Hij/zij gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’ en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verder verwacht dat hij/zij openstaat voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend. Leden van de Raad van Toezicht zijn teamplayers, sterk relatiegericht en kunnen zich goed inleven in de ander. Zij handelen op basis van gerechtvaardigd vertrouwen, moreel kompas en kennis van zaken. Zij zijn soepel in de omgang en bereid om met een open stijl van communiceren en gevoel voor humor een substantiële tijdsinput te leveren. 

Als lid van de Raad van Toezicht wordt verder van u verwacht dat u beschikt over: 

 • een actief (bestuurlijk) netwerk, u bent maatschappelijk actief; 
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder, bekend met de issues van corporate governance; 
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen; 
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau; 
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; 
 • een beperkt aantal nevenfuncties functies. 

Op deze vacature voor de toezichthouder met de deskundigheid kwaliteit van zorg en de aspecten wonen, welzijn en zorg en met oog voor het werken in de zorg, is een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van toepassing.

Belangstelling?  

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 3 september a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720 

Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720