Ga naar de inhoud
Vacature

lid Raad van Toezicht


NHL Stenden Hogeschool is een geïnternationaliseerde hogeschool met 24.000 studenten en 2.000 medewerkers in binnen- en buitenland. NHL Stenden Hogeschool is gebaseerd op algemene grondslag. De missie luidt: ‘werken aan wereldwijze innovatie’. De hogeschool is sterk verankerd in de regio. Uitgangspunt van het onderwijsconcept is dat in co-creatie met het werkveld en de maatschappelijke omgeving studenten, docenten en onderzoekers multidisciplinair werken aan het oplossen van real-life vraagstukken. Het onderwijs sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal. De curricula, onderwijsinhoud en onderwijscultuur zijn in de kern internationaal en multicultureel. Met specialistische kennis binnen drie zwaartepunten – Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy – kan de organisatie die rol verder ontwikkelen. 

De hogeschool is gevestigd in Leeuwarden en heeft in Nederland vestigingen in Assen, Emmen, Groningen, Zwolle, Meppel en op Terschelling. In het buitenland zijn er internationale Grand Tour locaties in Bangkok (Thailand), Denpasar (Indonesië), Doha (Qatar) en Port Alfred (Zuid-Afrika). De hogeschool heeft 14 academies waar opleidingen, lectoraten en kenniscentra/leerbedrijven zijn ondergebracht: Stenden Hotel Management School, Leisure & Tourism, Technology & Innovation, ICT & Creative Technologies, Economics & Logistics, Commerce & International Business, Maritiem Instituut Willem Barentsz, Communication & Creative Business, Primair Onderwijs, VO & MBO, Gezondheidszorg, Social Studies, International Business Administration, Thorbecke Academie. De ondersteunende functies HRM, Finance & Control, Marketing & Communicatie, Onderwijs & Onderzoekskwaliteit, Digitale leer- en werkomgeving, Fysieke leer- en werkomgeving, Onderwijslogistiek & Student- ondersteuning, zijn in zeven diensten ondergebracht. Daarnaast is er een Bestuursstaf.  

Binnenkort ontstaat een vacature voor een 

lid voor de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren-) beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur. 

Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. Bij de uitvoering van zijn taken neemt de Raad van Toezicht de Branchecode goed bestuur als uitgangspunt. De Raad van Toezicht hanteert bij de uitvoering van zijn toezichtstaken een door hem vastgesteld Toetsingskader (wordt binnenkort opgesteld). De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en de scholing van zijn leden. Hiertoe voert de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie van het eigen functioneren uit. Ten minste eens per drie jaar wordt deze evaluatie onder onafhankelijke externe begeleiding uitgevoerd. Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van de evaluatierondes. Om de toezichthoudende taak te kunnen vervullen vergaart de Raad van Toezicht primair, maar niet uitsluitend, informatie via de officiële weg zoals die in de organisatie en de planning & controlcyclus is vastgelegd. In aanvulling hierop informeren de leden van de Raad van Toezicht zich breed via formele en informele contacten, binnen en buiten de organisatie, om tot een afgewogen oordeelsvorming te komen en goed toezicht te kunnen houden. 

De Raad van Toezicht vergadert regulier circa vijf keer per jaar, waar onder een tweedaagse. Voor de commissies van de Raad van Toezicht geldt een vergelijkbare frequentie. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, contacten met de medezeggenschap (minimaal twee keer per jaar), themabijeenkomsten en scholing. 

Profiel  

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met expertise op het gebied van organisatieontwikkeling in brede zin. 

U kent de noordelijke economische regio goed en vervult, of hebt vervuld, een eindverantwoordelijke positie op strategisch niveau in het bedrijfsleven. U heeft visie heeft op eigentijds personeelsbeleid, waaronder ook aangaande vraagstukken met betrekking tot digitalisering, inclusie en diversiteit.   

De stijl van toezichthouden die bij u past kan het beste beschreven worden als: betrokken met passende distantie, teamspeler die de dialoog voert, beschouwend, analytisch, kijkend naar de grote lijnen en naar details als het moet. 

Verder wordt van u verwacht dat u kritisch-analytisch en onafhankelijk kunt denken en standvastig, betrouwbaar, integer en omgevingsbewust bent. Ook heeft u aantoonbare affiniteit met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. U beschikt over:  

  • oog voor onderwijsleerprocessen en een nieuwsgierige houding naar de student van de toekomst; 
  • een breed sociaal-maatschappelijk overzicht en relevante netwerken in de regio’s waarin de hogeschool actief is; 
  • kennis van en inzicht in de (regionale) economie en arbeidsmarkt; 
  • een internationale oriëntatie; 
  • kennis van en een visie op een moderne toezichtcultuur en het vermogen om goed te balanceren tussen actieve betrokkenheid en het houden van toezichthoudende afstand; 
  • ervaring met toezichthouden; 
  • het vermogen om de advies- en toezichtfunctie in teamverband uit te oefenen; 
  • de tijd die nodig is voor het goed kunnen vervullen van de functie; 
  • beheersing van de Engelse taal zowel in woord als geschrift. 

Qua teamprofiel wordt gestreefd naar diversiteit binnen de Raad van Toezicht qua maatschappelijk-culturele achtergrond, competenties en persoonlijkheidskenmerken, geslacht en leeftijd. 

Belangstelling?  

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 17 september a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720 

Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720