Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan door een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De onderwijsinstelling heeft 24.000 studenten en 2.000 medewerkers. NHL en Stenden hebben besloten om hun krachten te bundelen en samen één sterke hogeschool te worden. Sterk in het naar de toekomst toe veiligstellen van het gezamenlijke brede aanbod aan opleidingen voor haar verzorgingsgebied. Sterk op het vlak van een vernieuwende, ten opzichte van andere hogescholen onderscheidende manier waarop onderwijs wordt gegeven: ‘Design Based Education’, gebaseerd op het gedachtengoed van ‘Design Thinking’. Sterk in de rol die de hogescholen hebben als innovatiemotor voor de regio’s waarin zij actief zijn. Sterk in het als multicampus hogeschool profileren van het internationale karakter van het onderwijs, waardoor afgestudeerden als ‘global competent citizens’ overal ter wereld inzetbaar zijn. Het uitgesproken internationale profiel biedt de studenten een internationale en interculturele leer- en werkomgeving. De curricula, onderwijsinhoud en onderwijscultuur zijn in de kern internationaal en multicultureel.

Binnenkort ontstaat door het vertrek van een van de leden een vacature voor een

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren)beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur en daarmee verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag alsmede de beloning van de bestuurders. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en af-stand bewaren. Bij de uitvoering van zijn taken neemt de Raad van Toezicht de Branchecode goed bestuur als uitgangspunt. De Raad van Toezicht komt circa vijf keer per jaar formeel plenair bijeen. Voor de commissies geldt een vergelijkbare frequentie. De nieuwe hogeschool verkeert nog in een transitie/ c.q. opbouwfase. Gedurende de eerste twee jaren na de fusie is als gevolg daarvan regelmatig een extra beroep op de Raad van Toezicht en zijn commissies gedaan. De verwachting is dat dit de eerstkomende jaren ook nog het geval zijn, zodat rekening moet worden gehouden met extra tijdsbeslag bovenop het reguliere vergaderschema. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, contacten met de medezeggenschap (minimaal twee keer per jaar), themabijeenkomsten en scholing.

Profiel
Gezocht wordt een kandidaat met het profiel onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Gelet op de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Van deze kandidaat wordt verwacht dat zij:

  • beschikt over aantoonbare ruime (bestuurlijke) kennis van en ervaring binnen het hoger onderwijs en onderzoek (HBO/WO) met inbegrip van de overdracht van ontwikkelde toepassingsgerichte kennis naar de maatschappij;
  • affiniteit en ervaring heeft met de systemen van kwaliteitszorg op het gebied van onderwijs en onderzoek;
  • beschikt over een voor de Raad van Toezicht en de commissie Onderwijs, Onderzoek & Internationalisering breed complementair netwerk.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij kritisch-analytisch en onafhankelijk kunnen denken, standvastig, betrouwbaar, integer en omgevings-bewust zijn. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij aantoonbare affiniteit hebben met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en beschikken over:

  • oog voor onderwijsleerprocessen en een nieuwsgierige houding naar de student van de toekomst;
  • een breed sociaal-maatschappelijk overzicht en relevante netwerken in de regio’s waarin de hogeschool actief is;
  • kennis van en inzicht in de (regionale) economie en arbeidsmarkt;
  • een internationale oriëntatie;
  • kennis van en een visie op een moderne toezichtcultuur en het vermogen om goed te balanceren tussen actieve betrokkenheid en het houden van toezichthoudende afstand;
  • het vermogen om de advies- en toezichtfunctie in teamverband uit te oefenen.

De leden van de Raad van Toezicht beheersen de Engelse taal vloeiend in woord en geschrift.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 6 januari 2020 tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720