Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Jeugdhulp Friesland staat voor de rechten van het kind en geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg wordt verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorg- vraag van het kind en de ouders. Als gespecialiseerde instelling heeft de organisatie een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Jeugdhulp Friesland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten.  Bij Jeugdhulp Friesland werken ongeveer 650 mensen.

Binnenkort ontstaat door het vertrek van een van de leden een vacature voor

Lid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen een of meer aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt als werkgever toezicht op de ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet toe op het strategisch (meerjaren)beleid, op de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad van Toezicht op als kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. Er is een verzekering afgesloten voor bestuurdersaansprakelijkheid. De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar formeel plenair bijeen. Daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij jaarlijks tijd vrijmaken voor educatie, aanwezig zijn bij werkbezoeken en bij speciale bijeenkomsten. De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar.

Het te benoemen lid zal deel uit gaan maken van de governance/renumeratiecommissie.

Profiel

Gezocht wordt een kandidaat met ervaring als bestuurder van een grote organisatie en met een breed politiek-bestuurlijk netwerk. Iemand met:

  • ruime ervaring binnen het sociaal domein of het veiligheidsdomein (politie, justitie, gevangeniswezen);
  • affiniteit met de zorg en de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt;
  • toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
  • kennis en de ervaring om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • het vermogen om op een constructieve wijze de bestuurder te adviseren, waarbij een goed evenwicht wordt bewaard tussen governance en guidance;
  • die een open attitude heeft, integer is en verantwoordelijkheidsbesef heeft en een onafhankelijke opstelling kiest, reflectie heeft op de eigen rol, invloed en gedrag en de bereidheid heeft om daarop aangesproken te worden dan wel anderen daarop aan te spreken;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
  • een academisch werk- en denkniveau;
  • voldoende tijd om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen en ook voor educatie en voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en die van de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt in het bijzonder voldoende tijd kan vrijmaken.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die woonachtig zijn in Noord-Nederland

Vergoeding

De vergoeding is overeenkomstig de normen van de NVTZ.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 15 november a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720

Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720