Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
31 maart 2022

Jeugdhulp Friesland geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden en staat voor de rechten van het kind. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg wordt verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorgvraag van het kind en de ouders. Als gespecialiseerde instelling heeft de organisatie een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Jeugdhulp Friesland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten.  

‘Wij willen het verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat doen we door het gewone, zo optimaal mogelijke leven van een kind of jongere, te herstellen zonder dat nog professionele hulp nodig is. Onze drijfveer is een veilig en evenwichtig leven voor ieder kind. We activeren de eigen kracht en streven ernaar om hun zelfredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid te verminderen. Dat doen we zoveel mogelijk ambulant, zo kort als mogelijk en altijd samen met het gezin, de verwijzer en (keten)partners.’  

Bij de zes afdelingen die de organisatie kent werken ongeveer 600 mensen. Elke medewerker van Jeugdhulp Friesland toont zelf leiderschap. Dit betekent: verantwoordelijkheid nemen, proactief handelen en prioriteiten stellen in het belang van kind en gezin. Naast professionaliteit en deskundigheid wordt ook betrokkenheid en passie van de medewerkers gevraagd; liefde en zorg voor de kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. Dat is cruciaal voor een waarden gedreven        organisatie als Jeugdhulp Friesland.  

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. 

De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben allen een of meer aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Jeugdhulp Friesland onderschrijft de Governance code voor de zorg, dat een goed kader biedt voor bestuur en toezicht.  

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid voor de Raad van Toezicht. 

Voor de vacante positie wordt een kandidaat gezocht met een juridische achtergrond, met name in relatie tot zorginstellingen, waarbij arbeidsrecht en gezondheidsrecht de voorkeur hebben.  

We vinden het belangrijk dat je hart voor de zaak hebt en begaan bent met jongeren zodat je je taak met passie kan vervullen. 

Je dient te beschikken over een goed netwerk in Friesland. Daarbij gaat de voorkeur uit naar kandidaten die ook woonachtig zijn in de provincie Friesland. Het te benoemen lid zal deel uit gaan maken van de Governancecommissie.  

Verder wordt er van je verwacht dat je: 

 • affiniteit hebt met de zorg en de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt; 
 • over toezichthoudende kwaliteiten en ervaring beschikt; 
 • beschikt over de kennis en de ervaring om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; 
 • het vermogen hebt om op een constructieve wijze de bestuurder te 
  adviseren, waarbij een goed evenwicht wordt bewaard tussen 
  governance en guidance; 
 • beschikt over een open attitude, integriteit en verantwoordelijkheids- besef en een onafhankelijke opstelling kiest; 
 • het vermogen hebt tot reflectie op de eigen rol, invloed en gedrag en daarop aangesproken kan worden dan wel anderen daarop kan aanspreken; 
 • het vermogen hebt om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen; 
 • voldoende tijd beschikbaar hebt om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen en ook voor educatie en voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het algemeen en die van de dienstverlening die Jeugdhulp Friesland biedt in het bijzonder voldoende tijd kunt vrijmaken. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt dan zien we je CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag 31 maart 2022 tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra op telefoonnummer 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.