Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Drenthe College is hét ROC van Drenthe. Het ROC biedt mbo-opleidingen op alle niveaus aan jongeren en volwassenen: van middelbaar beroepsonderwijs tot en met bedrijfsopleidingen, van sprinthavo en –vwo tot volwassenenonderwijs en inburgeringscursussen. Met circa 8.000 studenten is Drenthe College een ROC van gemiddelde grootte. Drenthe College is financieel gezond. Voor de komende jaren heeft Drenthe College vier strategische pijlers geformuleerd:  

 • iedereen is welkom 
 • een uitdagende leeromgeving 
 • meer dan een diploma 
 • partner in de regio.  

Drenthe College werkt vanuit drie regio’s: Assen, Emmen en Meppel. Elk van de regio’s wordt aangestuurd door een regiodirecteur. De regiodirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en uitvoering van de opleidingen binnen de desbetreffende afdelingen/teams van hun regio. Het onderwijs wordt gegeven vanuit de visie dat een opleiding met ruimte om met passie te groeien vanuit eigen talent, een belangrijke pijler voor een waardevolle en betekenisvolle toekomst is. De organisatie werkt nauw samen met bedrijven en instellingen in de drie regio’s. Hierdoor kan men goed inspelen op een snel veranderende arbeidsmarkt, het hoofd bieden aan de gevolgen van vergrijzing en krimp en potentieel ontsluiten bij kwetsbare groepen in de samenleving. Drenthe College heeft 800 medewerkers en werkt met een budget van rond de 75 miljoen euro. 

In de Raad van Toezicht ontstaat binnenkort een vacature voor een lid Raad van Toezicht met een financieel profiel die tevens optreedt als voorzitter van de auditcommissie. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en de actieplannen en monitoring op de realisatie daarvan anderzijds. Hierbij is de kwaliteit van het primaire proces altijd leidend. De Raad van Toezicht richt zich daarbij naar het belang van Drenthe College, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden.  

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever voor het College van Bestuur. En tot slot zet de Raad van Toezicht zich in vanuit de rol van netwerker/ambassadeur van de organisatie. 

Functie    

Voor deze vacature voor een voorzitter van de auditcommissie wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring op eindverantwoordelijk niveau in het aansturen van complexe organisaties en gedegen financiële kennis en ervaring. U combineert dit met een brede oriëntatie op de samenleving. 

Verder dient u te beschikken over: 

 • ruime/brede kennis en ervaring om de organisatie en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen; 
 • een hoogwaardig netwerk, zowel beroepsmatig als regionaal; 
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen de RvT en het College van Bestuur; 
 • bekendheid met en onderschrijven van het beginsel van de branchecode mbo, of weet zich die snel eigen te maken; 
 • het vermogen om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • het vermogen om een goed evenwicht te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. 

Daarnaast dient u woonachtig te zijn in Noord-Nederland.   

In verband met de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw. 

Als persoon en toezichthouder heeft u een scherp oog voor de procedures. U kijkt naar de grote lijnen en heeft daarbij tevens een oog voor de details, bent nauwgezet, analytisch en zorgvuldig in het maken van afwegingen. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben hun drijfveren inzichtelijk gemaakt en houden daar rekening mee bij de zelfevaluaties. Ook van het nieuwe lid wordt gevraagd hieraan bij te dragen.  

Belangstelling?    

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 25 februari 2021 tegemoet.      

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met AnnelizeWilpstra,

 050-4092720.