Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
7 november 2022

‘Het is de missie van DNK om hét podium in Assen te zijn voor ontwikkeling en ontspanning. Waar informatie, ervaringen en ontmoetingen een aantoonbare en onmisbare meerwaarde opleveren voor ons publiek. DNK is dé culturele organisatie die Assen verbindt, verrijkt en inspireert.’  

Lid Raad van Toezicht – profiel cultureel leiderschap 

De ervaren toezichthouder die wij voor deze vacature zoeken, heeft ervaring als leidinggevende van een culturele organisatie op eindverantwoordelijk niveau.  

Je kent het spanningsveld van het werken in een organisatie met zowel een culturele als een commerciële opdracht en zowel publieke als private financiering. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:   

  • een helikopterview, analytisch vermogen en hoofd- en bijzaken op HBO-niveau kunnen onderscheiden; 
  • het vermogen om vanuit een toezichthoudende rol te kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare (schriftelijke) informatie;  
  • het vermogen om het beleid van de stichting alsmede het functioneren van de organisatie en het bestuur van de stichting te toetsen; 
  • inzicht in de strategische afwegingsprocessen;  
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
  • een binding met de regionale samenleving;  
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

De tijdsbesteding die de functie vraagt, wordt geschat op ongeveer 50 uur per jaar. 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het bestuur, en de medewerkers van DNK de doelstelling van de stichting realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt en dat zij kritisch meekijkt en kritische vragen stelt, informeert en geïnformeerd wordt. De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code Cultuur. 

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren als goede toezichthouders en adviseurs. De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggespraak. 

DNK 

Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn op 1 januari 2017 bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd in de nieuwe organisatie DNK. Uitgangspunten van de fusie zijn: één geïntegreerde organisatie, onder leiding van één directeur-bestuurder, die opereert op basis van een gezamenlijk businessplan. Vanuit haar functie als bibliotheek, bioscoop en theater biedt DNK een diverse programmering aan. Met de bioscoop, het theater, de bibliotheek (met bijna 19.000 leden), educatie en zakelijk & verhuur is het aanbod breed. 

Op dit moment trekt de gezamenlijke organisatie op jaarbasis ruim 475.000 bezoekers. De ambitie is om in de toekomst door te groeien naar 550.000 bezoekers op jaarbasis. Deze ambitie voor duurzaam succes van DNK vraagt om een bestuurlijke en organisatorisch gefuseerde organisatie die adequaat is ingericht en gefaciliteerd.  

De werkzaamheden spelen zich af in vier afdelingen: bedrijfsvoering, programmering & innovatie, marketing & sales en finance & hrm. Kennis, kunde, houding en gedrag zijn een voorwaarde voor het slagen van de missie van de stichting, waarbij de kernwaarden ‘verbinden’, ‘samenwerken’, ‘gastgericht’ en ‘oorspronkelijk’ van toepassing zijn. Bij de organisatie werken ongeveer 115 medewerkers (ca.70 fte). Zij worden ondersteund door ongeveer 60 enthousiaste vrijwilligers. 

Naast haar primaire aanbod aan films, voorstellingen, activiteiten en het uitlenen van boeken, zijn er ook programmaonderdelen met een grote maatschappelijke waarde en impact. Ook is DNK bewust bezig om haar maatschappelijke activiteiten te verbinden aan de Global Goals van de Verenigde Naties. Op die manier wil men een bijdrage leveren aan een duurzame en gelijkwaardige wereld voor iedereen. 

DNK gebruikt de ‘Cultural Governance Code’, ’Code Diversiteit en Inclusie’, waarbij wordt gestreefd naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, als leidraad voor haar organisatie. Daarnaast volgt men de ‘Fair Practice Code’ als gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst- en cultuursector. 

Belangstelling? 

Als je belangstelling hebt, dan zien wij jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag   
7 november a.s. tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra, 050-409 27 20. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.