Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
16 mei 2022

CS Vincent van Gogh is een christelijke scholengemeenschap in omgeving Assen en Beilen met de afdelingen vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het onderwijs wordt aangeboden op drie locaties. 

Op de locatie Lariks in Assen kunnen leerlingen onderwijs volgen in havo en vwo (atheneum en gymnasium). Er is een ruime mogelijkheid aan keuzevakken en uitdagende projecten. De locatie heeft een sterke wereldoriëntatie, waarbij excursies, projecten en uitwisselingen op het programma staan. Voor álle onderwijssoorten is het mogelijk om deze in het Engels (tweetalig onderwijs) te volgen. 

In Assen zijn op de locatie Salland de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, de theoretische leerweg en mavo te volgen. Ook is er een mavo+ klas met doorstroom naar havo. Ook lwoo wordt aangeboden. Vanaf klas 1 kunnen leerlingen zich op Salland breed oriënteren in de wereld van sport en gezondheid, kunst en cultuur, groen, duurzaamheid en voeding en techniek. In de derde en vierde klas van de basis-, kader- en tl-opleidingen wordt het examenprofiel Dienstverlening & Producten (D&P) aangeboden. 

In Beilen vind je de locatie Volta. Deze school is een unieke samenwerking waarin de locaties van het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh in Beilen de krachten hebben gebundeld in een nieuw schoolgebouw. Hier wordt naast het vmbo (ook met lwoo), onderbouw havo en vwo aangeboden. In de bovenbouw wordt voor vmbo-bb en vmbo-kb het beroepsgerichte programma Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten aangeboden (met een techniek-vertaling) en worden vmbo-t leerlingen gestimuleerd een extra vak te volgen. 

Zo’n 300 medewerkers verzorgen op deze drie locaties onderwijs en ondersteuning aan circa 2.000 leerlingen.  

‘Onze school biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs, waarmee de leerling het beste uit zichzelf haalt en zich actief verhoudt tot de samenleving. Zo ontwikkelt elke leerling zijn of haar eigen kleur en uniek palet aan kwaliteiten voor zichzelf én voor een betere wereld. Met CS Vincent van Gogh kleur je je toekomst!’ 

De Raad van Toezicht bewaakt op transparante wijze de doelstelling, de identiteit en de continuïteit van CS Vincent van Gogh. Zij ziet erop toe dat het College van Bestuur de doelen van CS Vincent van Gogh vertaalt naar eigentijds en kwalitatief goed onderwijs, waarover zij verantwoording af wil leggen aan de achterban en de samenleving, in overeenstemming met de grondslag van de school. 

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht. Het nieuwe lid gaat deel uitmaken van de auditcommissie. Voor de vacante positie wordt een ervaren toezichthouder gezocht met een juridische achtergrond. 

We verwachten van je dat je: 

 • over brede juridische kennis beschikt; 
 • een bedrijfsmatige achtergrond hebt en affiniteit met cijfers; 
 • kennis hebt van governance. 

Persoonlijke kenmerken die jou typeren zijn: teamgeest, integriteit, onafhankelijkheid, betrokkenheid, beschouwend, stabiel, duidelijk en standvastig. 

In zijn algemeenheid wordt van leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij in staat zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, in het bijzonder ten aanzien van de identiteit. Wij zoeken een kandidaat die affiniteit heeft met identiteitsontwikkeling en -borging. 

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verder verwacht dat zij: 

 • zich verbonden voelen met de grondslag en het doel van CS Vincent van Gogh; 
 • affiniteit hebben met onderwijs en de veranderagenda daarvan; 
 • op strategisch niveau kunnen functioneren; 
 • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; 
 • bekend zijn met de beginselen van goed bestuur, zoals opgetekend in de Code Goed Onderwijsbestuur VO (2015);  
 • oog hebben voor zowel de harde als de zachte kant van goed bestuur;  
 • in staat zijn de juiste balans te bewaren tussen betrokkenheid en afstand; 
 • het vermogen hebben om zich onafhankelijk op te stellen; 
 • het vermogen hebben om in teamverband te kunnen functioneren;  
 • gewend zijn om te denken vanuit de belangen van stakeholders; 
 • voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie goed te kunnen uitvoeren. Naast de reguliere vergaderingen met de bestuurder, wordt ook inzet gevraagd binnen de commissies en het afleggen van schoolbezoeken en bijkomende vergaderingen die de horizontale dialoog bevorderen;  
 • de bereidheid hebben om het eigen handelen periodiek te evalueren; 
 • in staat zijn om een open aanspreekcultuur te bevorderen;  
 • de bereidheid hebben om de eigen professionaliteit in het houden van toezicht te bevorderen door gerichte scholing;  
 • woonachtig zijn in Noord-Nederland, bij voorkeur in het werkgebied. 

Belangstelling?   

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 16 mei a.s. tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.