Ga naar de inhoud
Vacature

lid Raad van Toezicht


Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en de uitvoeringsorganisatie van het bibliotheekwerk in 11 Groningse gemeenten en de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor alle Groningse bibliotheken. Als provinciale steuninstelling is de organisatie een schakel in de structurele, culturele infrastructuur van Groningen. Biblionet Groningen bestaat uit 38 bibliotheek vestigingen, ruim 140 bibliotheken op school en kinderdagverblijven, 20 taalhuizen en een kantoor in de stad Groningen waar de bedrijfsvoering is gehuisvest. Met ongeveer 160 intrinsiek gemotiveerde en inhoud gedreven medewerkers en circa 925 vrijwilligers werkt Biblionet Groningen aan professionele, innovatieve en klantgerichte dienstverlening, voor bijna 85.000 bibliotheekleden en voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt in goede samenwerking met vele (lokale) partnerorganisaties.  

‘Samen de toekomst leren lezen’ 

Biblionet Groningen is er voor de persoonlijke ontwikkeling van burgers en voor het verbeteren van maatschappelijke kansen. Alle inwoners van de provincie Groningen zijn welkom om te lezen, te leren én te leren lezen. De organisatie zet zich in voor innovatie van de lokale bibliotheek die zich ontwikkelt naar een brede, maatschappelijke bibliotheek. Dit doet men door de focus van een traditionele uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke, educatieve bibliotheek te verleggen. Hierbij worden samenwerkingspartners, leden en bezoekers zoveel mogelijk betrokken. 

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid voor de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht houdt zich voor het eigen functioneren aan de Governance Code Cultuur en de statuten van de organisatie. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de Raad van Bestuur en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.  

Profiel  

De innovatieve kandidaat die gezocht wordtis een zakelijk actieve ondernemer die maatschappelijk betrokken is en weet wat werkgeverschap inhoudt.  

Van u wordt verwacht dat u beschikt over: 

 • kennis van digitalisering en IT en daarmee onder meer een bijdrage kunt leveren aan vraagstukken rond digitalisering in relatie tot ontwikkeling en educatie; 
 • kennis van sociale media; 
 • inzicht in de effecten die verdere digitalisering op de organisatie heeft;  
 • de kennis en ervaring om als sparringpartner van het bestuur op te treden; 
 • een relevant netwerk; 
 • binding met het noorden. 

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt voor het goed kunnen vervullen van de functie verwacht dat zij zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het bibliotheekwerk in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij: 

 • beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten; 
 • voldoende tijd beschikbaar hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; 
 • het vermogen hebben een goede balans te kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur zakelijk en objectief kunnen toetsen; 
 • oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en het vermogen hebben om in te spelen op (plotselinge) veranderingen;  
 • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; 
 • beschikken over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;  
 • kennis hebben van de Governance Code Cultuur of deze kennis eigen weten te maken. 

De Raad van Toezicht streeft er naar om met de benoeming van het nieuwe lid de culturele diversiteit in de Raad van Toezicht (qua culturele achtergrond en leeftijd) te versterken. Om die reden worden jongeren of mensen met een andere culturele en etnische achtergrond ook nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. 

 Belangstelling? 

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 5 november  a.s. tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 

Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra, 050-4092720