Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
7 november 2022

Wij bieden betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en zijn een betrouwbare partner in de opvoeding.

Voor Stichting Aves zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht, een ervaren toezichthouder met ruime bestuurlijke ervaring en een protestants-christelijke achtergrond. In verband met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een man.

Je hebt ervaring met en inzicht in governance, hebt strategische visie, maar ook oog voor het belangrijke detail.

In zijn algemeenheid geldt voor de leden van de Raad van Toezicht dat zij affiniteit hebben met onderwijs en een visie op het doel en de grondslag van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht zijn initiërend en proactief. Zij weten kritisch door te vragen om te beoordelen en om klankbord voor het College van Bestuur te zijn. Zij zijn ondersteunend aan een cultuur van openheid en “constructieve scherpte” en waarderen en onderschrijven (interconfessioneel) onderwijs.

Verder wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij:

  • een goede balans weten te bewaren tussen betrokkenheid en afstand;
  • kennis hebben van de regionale en lokale maatschappelijke omgeving;
  • kennis hebben van en ervaring hebben met bestuurlijke besluitvormingsprocessen dan wel beschikken over toezichthoudende ervaring;
  • in staat zijn om zicht te krijgen en te houden op alle voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden, zowel extern als intern.

De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 120 uur per jaar.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur vanuit de grondslag en doelstelling van de stichting. Ook houdt de Raad toezicht op de realisatie van het (meerjaren-)beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen Aves. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur, fungeert tevens als klankbord en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggespraak.

De Raad van Toezicht streeft er bij de samenstelling naar dat kennis en ervaring aanwezig is op een of meer van de volgende gebieden: bestuurlijk, onderwijskundig, financieel en juridisch. Ook wordt gestreefd naar een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden. Naast algemene kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid.  

Aves

Eén bestuur, vier denominaties en 34 scholen voor primair onderwijs met een eigen identiteit. Dat is Aves!

Aves is een stichting met een tweehoofdig College van Bestuur als bevoegd gezag en een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. De stichting bestuurt en verbindt scholen in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen. Er zijn ongeveer 4.675 leerlingen. Integriteit, identiteit, verbondenheid, autonomie, verantwoordelijkheid, samenwerking en kwaliteit staan centraal.

De ongeveer 600 medewerkers van de stichting zetten zich in om met ongekende PASSIE niet alleen de kinderen, maar ook zichzelf te verbeteren. Zij tonen LEF en stappen waar nodig buiten de lijnen voor onderwijs op maat. Vanuit integriteit, identiteit en een pioniersgeest. Aves staat voor GROEI: talentontwikkeling en innovatie krijgt de ruimte. Ontwikkelen doet Aves met elkaar. Professioneel en altijd vanuit een positieve mindset.

‘34 scholen met verschillende achtergronden, die op hun eigen manier vormgeven aan identiteit. Dat is wat Stichting Aves in de Noordoostpolder en omgeving wil bereiken met haar visie op identiteit en diversiteit. Dat is bijzonder en opent deuren.’

Bij Aves is men van mening dat er altijd iets te kiezen moet zijn voor ouders. Dus niet allemaal dezelfde onderwijsconcepten of achtergronden, maar scholen met een eigen identiteit, denominatie en onderwijsconcept.

Elke school heeft een eigen gezicht. Het onderwijsconcept en de geloofsovertuiging of het openbare karakter spelen daarin een rol. De identiteit van een school van Aves is echter meer dan dat. De plaats van een school in een dorp of stad, de keuzes voor het onderwijs, de mensen die er werken en natuurlijk de leerlingen. Het hoort er allemaal bij. Het gevarieerde kleurenpalet van de scholen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove zorgt ervoor dat ouders een school kunnen kiezen die past bij hun keuze. Deze veelkleurigheid van de scholen maakt Aves uniek. De identiteit van de scholen krijgt bijzondere aandacht. Hiervoor zijn identiteitsbegeleiders aangesteld omdat de identiteit van een school geen vaststaand gegeven is, maar vraagt om een voortdurend gesprek.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt, dan zien wij jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag  
7 november a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-409 27 20. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.