Ga naar de inhoud
Vacature

lid Raad van Toezicht


RIBW Groep Overijssel bevordert de geestelijke gezondheidszorg en begeleidt en ondersteunt mensen met een psychische en psychiatrische kwetsbaarheid bij het wonen, werken en leren, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaat RIBW Groep Overijssel uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en wordt ondersteuning geboden daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De organisatie heeft diverse locaties in Overijssel en telt circa 650 fte medewerkers. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. In de Raad van Toezicht ontstaat medio dit jaar een vacature.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategisch (meerjaren-)beleid, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. De Raad van Toezicht van RIBW GO werkt conform een vastgesteld reglement.

Profiel

De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen een of meer aandachtsgebieden. Voor de positie die vacant is gesteld wordt een kandidaat gezocht die deel uit gaat maken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

De kandidaat dient te beschikken over:

 • een visie op kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening;
 • een visie op innovatie binnen de zorg, waaronder de ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering;
 • een visie op de dynamiek van de buitenwereld in relatie tot de kwaliteit van zorg die de organisatie wil leveren;
 • een visie op de besturingsfilosofie die gebaseerd is op zelforganisatie;
 • bestuurlijk inzicht in zorgorganisatie(s);
 • het vermogen om vraagstukken vanuit cliënten perspectief te benaderen;
 • inzicht in het veranderende zorglandschap en een visie op zorginhoudelijke ontwikkelingen;
 • gevoel voor maatschappelijk ondernemen.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met de doelstelling, de waarden en de zorgfunctie die RIBW GO heeft;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als RIBW GO stellen;
 • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en inzicht in de taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • het vermogen om het beleid van RIBW GO en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • de nodige tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.

De kandidaat die gezocht wordt is gericht is op samenwerking, maar stelt zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritisch op, luistert objectief, gaat de dialoog aan en heeft een goed oog voor de effecten van de besluiten op de kortere en langere termijn Persoonlijke kenmerken van de kandidaat zijn: verbindend, samenwerkingsgericht, authentiek, integer, analytisch, maar ook creatief denkend, toegankelijk en gemakkelijk contact makend met mensen. Met de benoeming van de kandidaat wordt er naar gestreefd om de gemiddelde leeftijd van de Raad van Toezicht te verlagen.

De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar. De vergoeding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

Onverenigbaarheid

Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Elke vorm en schijn van bevooroordeling of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de organisatie dient te worden vermeden. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die een functie in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bekleden bij een instelling die duidelijke raakvlakken heeft met RIBW GO; personen die in de afgelopen drie jaar lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest zijn van RIBW GO; personen die een directe of indirecte opdrachtgeverrelatie hebben met RIBW GO. Daarnaast gelden de beperkingen zoals geformuleerd in de Wet Bestuur en Toezicht.

 Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag 28 maart tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.