Ga naar de inhoud
Vacature

lid Raad van Toezicht


Het Groninger Museum is een van de topattracties van de provincie Groningen en is bekend om zijn veelzijdige en spraakmakende tentoonstellingen en het spectaculaire gebouw. Als een van de aangewezen cultuurpijlers in/door de provincie Groningen draagt het museum bij aan het aantrekkelijker maken van Groningen door een  breed en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod. Het museum geniet grote nationale en internationale bekendheid door zijn originele presentaties, innovatieve overdrachtsvormen en gevarieerde kunstcollectie. Het Groninger Museum richt zich op een breed publiek. Met presentaties van nationale en internationale betekenis wil het museum het publiek blijven verwonderen en aanzetten tot meningsvorming. Collecties, presentaties en educatie vormen de kerntaken van het museum. Het Groninger Museum is uitgegroeid tot een kunst- en cultuurinstituut van formaat en trok in 2018 236.000 bezoekers. Vanwege reglementaire redenen ontstaat binnenkort de vacature

 

 lid Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht levert een bijdrage aan het geven van vorm en inhoud aan het museum voor de regio door op een stimulerende en kritische wijze toezicht te houden op het beleid van de directie, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken. Naast de werkgeversrol die de Raad van Toezicht heeft ten opzichte van de statutair directeur, staat de Raad van Toezicht de directeur actief met raad en daad terzijde, zowel anticiperend als reflecterend. De Raad van Toezicht laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van het museum en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, zoals vastgelegd in de statuten, stemmen overeen met de bepalingen van de Governance Code Cultuur.

Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met affiniteit en ervaring met marketing, social media en in het verlengde daarvan digitalisering. De kandidaat heeft gevoel voor trends en ontwikkelingen in de maatschappijen oog voor en een visie op de maatschappelijke profilering van het museum in Stad en Ommeland. De kandidaat die gezocht wordt, heeft gevoel voor de noordelijke mentaliteit. Uiteraard is culturele belangstelling belangrijk.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht onder meer verwacht dat zij:

 • affiniteit hebben met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie en met het veld van kunst en cultuur/de museale sector;
 • beschikken over bestuurlijke kennis en vaardigheden;
 • over een analytisch oordeelsvermogen beschikken en de vaardigheid hebben om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen;
 • het vermogen hebben om de gewenste balans te bewaren tussen betrokkenheid en distantie;
 • beschikken over goede contactuele vaardigheden;
 • kunnen samenwerken;
 • onafhankelijk zijn ten opzichte van in-en externe belangen (relevante andere functies worden gemeld);
 • eventuele belangentegenstellingen kunnen hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kunnen omgaan in het belang van de organisatie;
 • beschikken over voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken;
 • oog hebben voor en zicht hebben op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie;
 • over tijd en mogelijkheden beschikken om zich vrij te maken voor het vervullen van de functie.

Geen lid van de Raad van Toezicht kan worden: een werknemer in dienst van een van de stichtingen; een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen; een lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen; een persoon met een familierechtelijke verhouding tot de directeur of een van de medewerkers van de organisatie.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag 21 maart a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499 of Laura Wilpstra: 050-4092720 0f 06-20315501.