Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
26 april 2023

Voor de Raad van Commissarissen van Waterbedrijf Groningen zoeken wij een ervaren toezichthouder. Heb jij kennis van en affiniteit met duurzaamheid in het algemeen en duurzame watervoorzienig op de lange termijn in het bijzonder? En heb je ervaring met complexe belangenafwegingen? Dan komen we graag in contact. 

Waterbedrijf Groningen

Al sinds 1879 levert Waterbedrijf Groningen (en haar voorgangers) drinkwater aan de inwoners van de provincie Groningen. Anno 2023 is de missie van Waterbedrijf Groningen om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Vanuit vijf productielocaties levert Waterbedrijf Groningen aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers circa 46 miljard liter drinkwater. 

De opgaven waar het bedrijf voor staat zijn groot. Vooral de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water voor de toekomst staat onder druk. Aandacht voor duurzaam (drink-)watergebruik is dan ook van groot belang, zodat men voldoende water voor nu en later kan blijven garanderen. Daarom zet Waterbedrijf Groningen via verschillende routes vol in op ‘Watertransitie Groningen’ voor haar klanten. 

Dit betreft een uitgebreide routekaart met als belangrijkste doel het duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening in Groningen én het actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken. 

De organisatie is stevig geworteld in Groningen en is zich bewust van de maatschappelijke rol die het bedrijf heeft en geeft daar actief invulling aan. Samenwerking is er niet alleen met de partners in de waterketen, maar onder andere ook met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, industrie en natuur- en milieuorganisaties en andere nutspartijen. Het bedrijf wil vanuit haar kennis en competenties toegevoegde waarde aan de regio leveren, daar waar water een rol speelt. Dit doet zij onder andere via de joint venture North Water en via haar deelneming in WarmteStad.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen, waaronder toezicht op het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van het waterbedrijf. 

De leden van de Raad van Commissarissen hebben een onafhankelijke positief-kritische en proactieve grondhouding ten opzichte van de statutaire directie, zijn adviseur en vervullen een klankbordfunctie. Verder wordt van de Raad van Commissarissen als geheel verwacht dat deze:

 • op hoofdlijnen vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen kijkt en in staat is om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • affiniteit heeft met de activiteiten van het bedrijf, zonder zelf op de stoel van de statutaire directie te gaan zitten;
 • zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in de provincie Groningen;
 • zicht heeft op de in- en externe ontwikkelingen op het terrein van governance;
 • zicht heeft op de samenhang van de uitgezette koers van het Waterbedrijf en inzicht heeft in de acterende partijen;
 • zo mogelijk beschikt over relevante netwerken;
 • gehouden en in staat is om transparant verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders en klanten over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.

Vacature

Voor de vacante positie wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring als toezichthouder. We zoeken een kandidaat die kennis heeft van en affiniteit heeft met duurzaamheid in het algemeen en duurzame watervoorziening op de lange termijn in het bijzonder. Daarnaast is het belangrijk dat je ervaring hebt met complexe belangenafwegingen. 

Het is daarnaast noodzakelijk dat je affiniteit hebt met de activiteiten van Waterbedrijf Groningen. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) te kijken naar zaken die van belang zijn voor Waterbedrijf Groningen en de met haar verbonden ondernemingen. 

Gezocht wordt naar een commissaris die zich tevens betrokken voelt bij en zicht heeft op de ontwikkelingen in Groningen en in het noorden in het algemeen en die daarnaast zicht heeft op de samenhang van de uitgezette koers van Waterbedrijf Groningen en inzicht in de acterende partijen. De voorkeur gaat dan ook uit naar een kandidaat die woonachtig is in Groningen/Noord-Nederland.

Als persoon kenmerk je je als sociaal vaardig, communicatief sterk, nieuwsgierig, onderzoekend, inhoudsgedreven, onafhankelijk denker, samenwerkingsgericht, positief kritisch, beschouwend, actief participerend in de dialoog en reflecterend vermogen.

Daarnaast geldt voor alle leden van de Raad van Commissarissen dat zij: 

 • onafhankelijk zijn, maar wel verbinding met collega-commissarissen zoeken, opdat de Raad van Commissarissen als team kan opereren; 
 • handelen zonder last en ruggespraak en zonder instructies en mandaat van de organisatie die hem/haar heeft voordragen; 
 • niet angstig zijn om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of  de nek uit te steken en zich dus niet op de vlakte houden; 
 • niet schromen om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en om toelichting vragen als zaken niet duidelijk zijn; 
 • minimaal een HBO denk- en werkniveau hebben; 
 • zich aan de regelgeving houden ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties;  
 • zich bewust zijn van de schijn van belangenverstrengeling en daar adequaat naar handelen; 
 • bekend staan als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale en regionale gemeenschap; 
 • bereid en in staat zijn voldoende tijd voor de functie uit te trekken, structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen; 
 • het eigen netwerk inzetten om de bedrijfsbelangen te dienen; 
 • na de benoeming een introductieprogramma volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt dan zien we graag uiterlijk 26 april 2023 je motivatiebrief en CV tegemoet.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050-409 2720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.