Ga naar de inhoud
Vacature

lid Raad van Commissarissen – financieel profiel


Woongroep Marenland is een maatschappelijke woningcorporatie in Noordoost-Groningen die zich primair richt op de huisvesting van mensen met een inkomen tot de maximum huurtoeslaggrens. De corporatie is actief in de gemeenten Appingedam, Het Hogeland, Loppersum en Delfzijl en verhuurt in totaal 2.300 woningen voor gezinnen, ouderen, jongeren en alleenstaanden. Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen bij Woongroep Marenland terecht voor woonruimte. Naast woningen worden er garages, carports, parkeerplaatsen en enkele bedrijfsruimten verhuurd.

“Een goede leefomgeving en een sterke woning”

Voor het realiseren van deze missie is de volgende visie ontwikkeld:

 • kwaliteit in de dienstverlening aan de klant;
 • kwaliteit van de woning, de woonomgeving en het leefklimaat;
 • effectieve en efficiënte organisatie en bedrijfsvoering (goed werkgeverschap);
 • gezond financieel beleid en beheer (kostenbewust werken).

Woongroep Marenland is een corporatie die vanuit een van oorsprong christelijke traditie geworteld is in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie wil Woongroep Marenland samen met haar partners in het Eemsdeltagebied de voorzieningen in en leefbaarheid van de regio op peil houden en verbeteren. De corporatie kent een actieve belanghouders benadering van gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de huurdersvereniging en geeft haar ondernemingsbeleid vorm vanuit de drie kernwaarden sociaal, betrokken en betrouwbaar. Dit doet de corporatie met de drie kerncompetenties klantgericht, ondernemend en samenwerken. Speerpunten van de organisatie zijn:

 • veiligheid en betaalbaarheid;
 • leefbaarheid en participatie voor een optimaal woon- en leefklimaat in de regio;
 • een vastgoedstrategie die daarvan is afgeleid;
 • duurzaamheid;
 • samenwerking in de regio om de doelstellingen te halen;
 • terugdringen van bedrijfslasten en optimaliseren van de organisatie om de ambities waar te maken.

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid Raad van Commissarissen met een financieel profiel.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en fungeert als klankbord voor het bestuur. De RvC weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Concreet betekent dit dat de Raad van Commissarissen toeziet op:

 • de ontwikkeling en realisatie van het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
 • de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
 • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • het kwaliteitsbeleid en efficiency doelstellingen;
 • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 • het financiële verslaggevingsproces;
 • de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Profiel

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met een stevige financiële achtergrond op bestuurlijke niveau of een Register Accountant met ervaring binnen een maatschappelijke organisatie.

Gezocht wordt een ervaren toezichthouder die tevens ervaring heeft met processen waarbij de metafoor “verbouwen terwijl de winkel openblijft” past. U heeft daarbij oog voor de effecten die dat heeft voor een organisatie. U begrijpt de maatschappelijke rol van de corporatie en de betekenis van financiën daarin. Van u wordt verder verwacht dat u kennis heeft van het werkgebied van Woongroep Marenland. Daarnaast dient u bereid te zijn zich verder te ontwikkelen en zich blijvend te verdiepen in de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting.

Persoonskenmerken die u typeren zijn: open, betrokken, kritisch en verbindend. U beschikt over relativeringsvermogen, bent rolvast, en weet een goede balans te houden tussen afstand en nabijheid.

U gaat deel uitmaken van de auditcommissie.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij de ontwikkelingen ten aanzien van hun eigen invalshoek/deskundigheid weten te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de woningstichting in het bijzonder. Daarnaast wordt verwacht dat zij:

 • een kritische, onafhankelijke opstelling hebben;
 • maatschappelijke betrokkenheid tonen;
 • bestuurlijke intelligentie bezitten;
 • als klankbord kunnen fungeren;
 • collegiaal functioneren;
 • integer handelen;
 • voldoende tijd en betrokkenheid hebben.

Belangstelling?   

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 12 november a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra, 050-4092720.