Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
28 april 2022

Al sinds 1879 levert Waterbedrijf Groningen (en haar voorgangers) drinkwater aan de inwoners van de provincie Groningen. Anno 2022 luidt de missie van Waterbedrijf Groningen om als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig te stellen. Vanuit vijf productielocaties levert Waterbedrijf Groningen aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers circa 46 miljard liter drinkwater.  

De opgaven waar het bedrijf voor staat zijn groot. Vooral de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water voor de toekomst staat onder druk. Aandacht voor duurzaam (drink-) watergebruik is dan ook van groot belang zodat men voldoende water voor nu en later kan blijven garanderen. Daarom zet Waterbedrijf Groningen via verschillende routes vol in op ‘Watertransitie Groningen’ voor haar klanten.  

De organisatie is stevig geworteld in Groningen en is zich bewust van de maatschappelijke rol die het bedrijf heeft en geeft daar actief invulling aan. Samenwerking is er niet alleen met de partners in de waterketen, maar onder andere ook met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, industrie en natuur- en milieuorganisaties en andere nutspartijen. Het bedrijf wil vanuit haar kennis en competenties toegevoegde waarde aan de regio leveren daar waar water een rol speelt. Dit doet zij onder andere via de joint venture North Water, en via haar deelneming in WarmteStad. 

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen, waaronder toezicht op het strategische beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van het Waterbedrijf.  

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen. 

Voor deze vacature wordt een commissaris gezocht voor de portefeuille financieel-economisch. Waterbedrijf Groningen zoekt een ervaren toezichthouder met een achtergrond als registeraccountant of CFO. De commissaris gaat deel uitmaken van de Auditcommissie. 

Je hebt ruime ervaring in een financiële (eindverantwoordelijke) positie en kennis van en ervaring met risicobeheersings- en controlesystemen. Je dient de financiële complexiteit van de organisatie en haar deelnemingen, uitdagingen vanuit Den Haag en de combinatie van nuts- en commercieel bedrijf, te kunnen doorgronden. Je bent in staat hierover te adviseren en de strategie van Waterbedrijf Groningen hieraan te toetsen. Daartoe heb je ervaring met het beoordelen van assetmanagement en met financiële planningen voor de lange termijn. Ook wordt verwacht dat je zicht hebt op in- en externe ontwikkelingen op het terrein van governance. 

Je hebt affiniteit met de activiteiten van Waterbedrijf Groningen. Je bent in staat op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) te kijken naar zaken die van belang zijn voor het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen. Je bent in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken en je voelt je betrokken bij en hebt zicht op de ontwikkelingen in Groningen en in het Noorden in het algemeen. Daarnaast heb je zicht op de samenhang van de uitgezette koers van het Waterbedrijf en inzicht in de acterende partijen.   

De volgende competenties zijn op jou van toepassing: oordeelsvorming, voortgangscontrole, besluitvaardigheid, omgevingsbewustzijn, organisatie-sensitiviteit en samenwerken. Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke eigenschappen: onafhankelijke denker; samenwerkingsgericht, positief kritisch, beschouwend, actief participerend in de dialoog en reflecterend vermogen.  

De voorkeur gaat uit naar kandidaten uit het noorden en met een actief netwerk in Groningen. 

Daarnaast geldt voor alle leden van de Raad van Commissarissen dat zij: 

 • onafhankelijk zijn, maar wel verbinding met collega-commissarissen zoeken, opdat de Raad van Commissarissen als team kan opereren; 
 • handelen zonder last en ruggespraak en zonder instructies en mandaat van de organisatie die hem/haar heeft voordragen; 
 • niet angstig zijn om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of  de nek uit te steken en zich dus niet op de vlakte houden; 
 • niet schromen om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en om toelichting vragen als zaken niet duidelijk zijn; 
 • minimaal een HBO denk- en werkniveau hebben; 
 • zich aan de regelgeving houden ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties;  
 • zich bewust zijn van de schijn van belangenverstrengeling en daar adequaat naar handelen; 
 • bekend staan als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale en regionale gemeenschap; 
 • bereid en in staat zijn voldoende tijd voor de functie uit te trekken, structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen; 
 • het eigen netwerk inzetten om de bedrijfsbelangen te dienen; 
 • na de benoeming een introductieprogramma volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling. 

Met het toetreden van het nieuwe lid wil de Raad van Commissarissen de gemiddelde leeftijd in de Raad van Commissarissen verlagen. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 28 april a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.