Ga naar de inhoud
Vacature
logo Werkbedrijf Lelystad

lid Raad van Commissarissen profiel ondernemerschap


Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 door gemeente Lelystad opgericht. De gemeente is 100% aandeelhouder. Het is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor de gemeente Lelystad als ook voor publieke en particuliere derden. Het werkbedrijf is tevens oprichter en enig aandeelhouder van Toezicht en Handhaving bv. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Werkbedrijf Lelystad is er niet alleen voor werkzoekende Lelystedelingen met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen er terecht om gebruik te maken van de kennis en expertise om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen.  

“Werkbedrijf Lelystad maakt werk van arbeid”  

In het kader van de Participatiewet initieert, creëert, organiseert en voert Werkbedrijf Lelystad werk uit. De primaire taak van het Werkbedrijf Lelystad is de re-integratie op de arbeidsmarkt en aan het werk helpen van mensen die een uitkering hebben in het kader van de Participatiewet. Het bedrijf bevordert de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. De ambitie is dat tenminste 20% van de deelnemers aan trajecten binnen een jaar aan werk is geholpen. Gemeentelijk werk wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden werkervaring te laten opdoen. Gemeentelijk werk wordt marktconform uitgevoerd. Werkbedrijf Lelystad heeft, samen met de deelneming Toezicht en Handhaving bv 30 mensen in dienst. Voor haar bedrijfsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van Concern voor Werk.  De bestuurder van deze organisatie, de heer Onno Vermooten, is tevens de bestuurder van Werkbedrijf Lelystad. Het bedrijf heeft een Raad van Commissarissen.  

Er is een vacature ontstaan voor een lid Raad van Commissarissen, profiel ondernemerschap.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen richt zich naar het belang van Werkbedrijf Lelystad en de daarbij betrokken belanghebbenden. De Raad van Commissarissen beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft hij adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Zo let de Raad van Commissarissen onder meer op:   

 • de wijze waarop de doelstellingen van de organisatie worden bereikt;   
 • de strategie die gekozen is om de maatschappelijke opdracht die de organisatie heeft te vervullen;   
 • de risicobeheersing en de wijze waarop risico’s worden gemonitord;   
 • het financiële verslaggevingsproces.  

Profiel

Voor het lid met het profiel ondernemerschap wordt gedacht aan een kandidaat met ervaring als ondernemer van een middelgroot productiebedrijf. Hierbij valt te denken aan de maakindustrie. U dient een relevant netwerk en kennis van het bedrijfsleven in de regio te hebben.  

In zijn algemeenheid wordt van kandidaten verwacht dat zij:  

 • over algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten beschikken;  
 • het vermogen hebben om het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;   
 • oog hebben voor de opgave die er ligt voor de aandeelhouder en daarmee de verantwoordelijkheid die Werkbedrijf Lelystand heeft; 
 • op een constructieve wijze de directeur-bestuurder weten te adviseren en daarbij een goed evenwicht bewaren tussen governance en guidance 
 • zich betrokken voelen bij de doelgroep van de Participatiewet; 
 • voor de organisatie relevante maatschappelijke ontwikkelingen volgen;  
 • het vermogen hebben om in teamverband te werken en voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie adequaat uit te kunnen oefenen;  
 • een open attitude hebben, integer zijn, verantwoordelijkheid nemen en een onafhankelijke opstelling kiezen; 
 • beschikken over een relevant netwerk. 

Kenmerkende persoonlijke eigenschappen van de leden van de Raad van Commissarissen zijn onder meer: positief kritisch, analytisch, goed oog voor effecten van besluiten, maatschappelijk betrokken, communicatief, onafhankelijk denkend en tegelijkertijd samenwerkingsgericht. 

Belangstelling?   

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 5 november a.s. tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:  

Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra, 050-4092720.