Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen – profiel ondernemer


Cedin richt zich op scholen die hun kwaliteit willen verbeteren en biedt hulp aan kinderen en jongeren met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: “Het ondersteunen van jongeren, opvoeders en professionals die met hen werken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.” 

“Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens het in zich heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Altijd!” 

Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. Bij de organisatie werken ongeveer 180 medewerkers. Cedin is gevestigd in Drachten, maar het meeste werk wordt uitgevoerd op scholen en in de praktijken voor jeugdzorg.  

 

Raad van Commissarissen  

De Raad van Commissarissen voelt zich verantwoordelijk voor (het verwezenlijken van) de maatschappelijke opdracht van Cedin zoals deze is verwoord in de missie en visie en zoals deze concreet tot uitdrukking komt in de jaardoelstellingen. De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn: het vormgeven van het werkgeverschap voor het bestuur, de klankbord- en adviesfunctie voor de bestuurder, het algemeen toezicht houden op de (ontwikkeling van de) organisatie en formele besluitvorming bij per statuut en aanvullend reglement uit 2009 vastgelegde beslissingen of activiteiten. De Raad van Commissarissen hanteert bij zijn functioneren de governance code voor de zorg. De Raad van Commissarissen kent een remuneratie- en een auditcommissie.  

De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal vier keer per jaar. Voor de commissies van de Raad van Commissarissen geldt een vergelijkbare frequentie. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, themabijeenkomsten en scholing. De Raad van Commissarissen organiseert jaarlijks een zelfevaluatie. In totaal wordt de tijdsbesteding geschat op 100 uur per jaar. 

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij: 

 • affiniteit hebben met (ondernemen in) de onderwijs- en/of zorgsector in het algemeen en met de doelstelling van Cedin in het bijzonder; 
 • beschikken over een brede maatschappelijke binding en effectief in te zetten netwerk in het noorden van het land; 
 • een zelfkritische, onafhankelijke positie en kritische rol ten opzichte van elkaar en het bestuur hanteren; 
 • de dialoog aangaan;  
 • het vermogen bezitten om adequaat te voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur; 
 • in staat zijn om met afstand en in de abstractie te kunnen schakelen tussen maatschappelijke bewegingen enerzijds en de betekenis daarvan voor Cedin anderzijds. 

In de Raad van Commissarissen ontstaan dit jaar twee vacatures. Bij de selectie van de kandidaten wordt rekening gehouden met de gewenste diversiteit binnen de Raad van Commissarissen qua maatschappelijk-culturele achtergrond, competenties en persoonlijkheidskenmerken, geslacht en leeftijd. 

Een van de kandidaten gaat deel uitmaken van de Auditcommissie. De andere kandidaat gaat deel uitmaken van de Remuneratiecommissie. 

Profiel Ondernemerschap 

Voor deze vacature wordt gezocht een kandidaat met een achtergrond als ondernemer. Van deze kandidaat wordt verwacht dat hij of zij beschikt over: 

 • een goed ontwikkeld commercieel gevoel; 
 • ervaring met marketing vraagstukken. 

 

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij: 

 • over bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten beschikken; 
 • de kennis en ervaring hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken; 
 • op een positief kritische en onafhankelijke wijze de dialoog voeren;  
 • het vermogen hebben tot reflecteren en tot zelfreflectie; 
 • een goede balans weten te bewaren tussen dichtbij en distantie;  
 • intrinsiek geïnteresseerd zijn in de dienstverlening en zorg die Cedin biedt; 
 • beschikken over risicosensitiviteit en goed kunnen omgaan met tegenwind; 
 • voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie op een zorgvuldige wijze in te vullen. 

Kenmerken die de kandidaten typeren zijn: senioriteit, stevige inspirerende persoonlijkheid, out of the box denkend, resultaatgericht, communicatief, authentiek, samenwerkingsgericht, relationeel sterk, gevoel voor humor.   

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 23 april a.s. tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 050-4092720