Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen – profiel juridisch | governance | integriteit


Sluitingsdatum
10 februari 2022

Patrimonium is een vooruitstrevende woningcorporatie met een christelijke identiteit. Kwaliteit leefbaarheid en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. De corporatie verhuurt in totaal 6.700 woningen die verspreid liggen over de stad Groningen. De woningen worden verhuurd aan uiteenlopende doelgroepen; woningzoekenden die vanwege hun (lage) inkomen lastig aan een woning kunnen komen, waaronder o.a. ook kwetsbare personen, urgenten, vergunninghouders en overige specifieke doelgroepen. Er is altijd aandacht voor mens en maatschappij en er wordt op integere, transparante en klantgerichte wijze gewerkt. Deze werkwijze komt tot uitdrukking in de visie van Patrimonium: 

‘We bieden, vanuit onze christelijke identiteit, passend onderdak aan eenieder die daartoe zelf niet in staat is, met – voor hen – betaalbare woningen, afgestemd op de wensen van onze klanten, van goede kwaliteit nu en in de toekomst.’ 

Naast woningen worden er bedrijfsruimten, intramuraal zorgvastgoed, maatschappelijk onroerend goed, garages en parkeerplaatsen verhuurd. 

Patrimonium is een corporatie die vanuit christelijke traditie geworteld is in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie wil Patrimonium samen met haar partners de voorzieningen in en leefbaarheid van de regio op peil houden en verbeteren. De woningcorporatie heeft drie kernwaarden geformuleerd die de basis vormen van het dagelijks werk van de circa 60 medewerkers. Deze zijn: Samenwerken, Klantgericht en integer werken en Aandacht voor mens en maatschappij. 

De Raad van Commissarissen van Patrimonium heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Patrimonium. De Raad van Commissarissen fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beoordeling,  schorsing en ontslag van de bestuurder. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad bestaat uit vijf leden met elk hun eigen aandachtgebied en die elkaar goed aanvullen en versterken.  

Binnenkort ontstaat er een vacature voor een enthousiaste en deskundige toezichthouder met het profiel juridisch/governance/integriteit. 

Het aandachtsgebied juridisch/governance/integriteit is vooral gericht op de spelregels rondom governance vraagstukken en strategische samenwerkingen en overeenkomsten die worden afgesproken met derden. Het gaat daarbij met name om het voorzien van valkuilen in omvangrijke dan wel strategische (samenwerkings-)contracten.  

De kandidaat die Patrimonium zoekt heeft: 

  • kennis van en inzicht in de voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving; 
  • inzicht in juridische consequenties van besluiten; 
  • kennis en inzicht op het gebied van governance en integriteit en de monitoring daarvan. 

Als persoon ben je iemand die oog heeft voor de grote lijnen, maar als het moet ook voor de details. Je bekijkt van nature zaken vanuit verschillend perspectief en weegt en overweegt goed. 

Je bent samenwerkingsgericht, kritisch en verbindend en beschikt over relativeringsvermogen. Je durft een andere inbreng te hebben. 

Verdere persoonlijke kenmerken die jou als kandidaat typeren zijn: nuchter, out of the box denkend, resultaatgericht, maar zich goed kunnen verplaatsen in het tempo waarin een organisatie kan bewegen.  

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij  
maatschappelijk betrokken zijn en de ontwikkelingen ten aanzien van hun eigen invalshoek/deskundigheid weten te vertalen naar de volkshuisvesting en naar de woningstichting in het bijzonder.  

Daarnaast wordt verwacht dat zij:  

  • een helikopterview en analytisch vermogen hebben en dat zij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden (denkniveau op tenminste Hbo-niveau); 
  • in hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor de bestuurder voor diverse (deel-) terreinen van beleid; 
  • kennis en ervaring hebben in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 
  • inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen; 
  • kunnen werken in teamverband; 
  • een algemene interesse hebben voor de samenleving en de volkshuisvesting;  
  • de doelstelling en de christelijke identiteit van de corporatie onderschrijven dan wel respecteren.  

Bovendien wordt van leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid. Zij dienen bereid te zijn zich verder te ontwikkelen en zich blijvend te verdiepen in de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. 

De kandidaat heeft een binding met de stad Groningen en is daar bij voorkeur ook woonachtig. Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit.  

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag 10 februari 2022 tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.