Ga naar de inhoud
Vacature

lid Raad van Commissarissen


De Huismeesters is een woningcorporatie, zichtbaar in de buurten. Wij zetten ons in voor mensen met een laag inkomen, die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Wij zijn een corporatie die oog en oor hebben voor de mensen die wij willen helpen. Dit doen wij vanuit onze intrinsieke motivatie. Wij doen dit niet alleen, maar samen met onze maatschappelijke partners. Door samen te werken met de juiste partners maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en bereiken we meer en betere resultaten.

De Huismeesters biedt ruim 8.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis in de gemeente Groningen. Met een solide en professionele organisatie zijn wij actief aanwezig in de wijken. Wij staan dichtbij de mensen. Wij zijn een echte buurtcorporatie. De Huismeesters staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Wij dragen, samen met onze partners, bij aan een omgeving waar het goed en fijn wonen is.

Binnenkort ontstaat er een vacature voor

 

een lid van de Raad van Commissarissen

met een juridisch – financieel/economisch profiel

 

De Raad van Commissarissen houdt intern toezicht op De Huismeesters. Dat ligt vast in de statuten van De Huismeesters en het reglement Raad van Commissarissen. Dit gebeurt vanuit de wet- en regelgeving en de Governancecode voor woningcorporaties. De Raad houdt toezicht op:

  • het beleid van het bestuur;
  • de algemene gang van zaken bij De Huismeesters;
  • de financiën.

De Raad let er op of De Huismeesters op de korte en lange termijn financieel gezond blijft. Ook letten zij er op dat De Huismeesters haar doelstellingen, zoals verwoord in het ondernemingsplan (2017 – 2020), realiseert. Daarnaast is de Raad een klankbord voor de bestuurder. Bestuur en Raad hebben ieder hun eigen rol.

De bestuurder vraagt vooraf goedkeuring aan over belangrijke besluiten. Wat deze ‘belangrijke besluiten’ zijn staat in de wet en in de statuten en reglementen van De Huismeesters. Formeel gezien is de Raad van Commissarissen de werkgever van bestuurder. De samenwerking tussen de Raad en de bestuurder is open en transparant. De Raad kan daardoor de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.

De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal vijf keer per jaar. Daarnaast maakt u deel uit van de Auditcommissie. Elk jaar vindt er een themavergadering plaats met het managementteam. Van alle leden wordt verwacht dat zij voorzien in hun informatiebehoefte en werken aan permanente educatie. In totaal moet gerekend worden op een tijdsbesteding van 120 tot 150 uur per jaar.

 

Profiel 

Gezocht wordt een commissaris met een juridisch-financieel/economisch profiel. Iemand die ruime juridische kennis en ervaring heeft. U beschikt tevens over de kennis en ervaring om een goede bijdrage te leveren aan financieel economische vraagstukken, waaronder vraagstukken betreffende vastgoed.

Als lid van de Raad van Commissarissen kunt u zich inleven in de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie. U bent bestuurlijk in staat goed te kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan directiebesluiten. Interesse in volkshuisvestelijke vraagstukken en specifieke kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en de woningmarkt is daarom onmisbaar. U bent samenwerkingsgericht en beschikt over inlevingsvermogen. U hebt een onafhankelijke opstelling en het vermogen om het overzicht op de grote lijnen te zien zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel en als college, moet in staat zijn de directeur met respect te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.

Van  u wordt verwacht dat u zich kunt inleven in de maatschappelijke opgave die de woningcorporatie heeft, affiniteit heeft met de stad Groningen en als persoon past bij de cultuur van de organisatie. Kenmerkende persoonlijke eigenschappen zijn onder meer: nuchter, benaderbaar, authentiek, samenwerkingsgericht, actief participerend in de dialoog, humor, analytisch, denkend in grote lijnen, met oog voor details, reflecterend vermogen. U gaat deel uitmaken van de Auditcommissie.

Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, wordt van de leden van de Raad van Commissarissen in zijn algemeenheid verwacht dat zij:

  • in staat zijn De Huismeesters bestuurlijk op grote lijnen te volgen;
  • een onafhankelijke opstelling hebben ten opzichte van personen en deelbelangen;
  • zorgvuldigheid en bereidheid hebben tot goed overleg en samenwerking;
  • een zekere wijsheid, maatschappelijke betrokkenheid en aanzien hebben;
  • kennis en affiniteit hebben met het werkgebied van De Huismeesters;
  • geen conflicterende commerciële belangen hebben ten opzichte van De Huismeesters;
  • voldoende tijd en beschikbaarheid hebben om de functie op een goede wijze inhoud te geven.

 

Is uw interesse gewekt?

Dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 20 maart a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720

Laura Wilpstra: 06-20315501/050-4092720