Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Woongroep Marenland is een woningcorporatie in Noordoost-Groningen, actief in de gemeenten Appingedam, Het Hogeland, Loppersum en Delfzijl. De organisatie verhuurt in totaal 2.500 woningen voor gezinnen, ouderen en jongeren. Daarnaast worden er garages, carports, parkeerplaatsen en enkele bedrijfsruimten verhuurd. De corporatie dankt haar naam aan de waterlopen (maren) die kenmerkend zijn voor het landschap in haar werkgebied. Per 1 september aanstaande ontstaat er vanwege reglementair aftreden een vacature in de Raad van Commissarissen.

Als lid van de Raad van Commissarissen houdt u toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en fungeert u als klankbord voor het bestuur. De Raad van Commissarissen weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Concreet betekent dit dat u toeziet op:
• de ontwikkeling en realisatie van het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
• de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
• de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
• het kwaliteitsbeleid en efficiency doelstellingen;
• de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
• het financiële verslaggevingsproces;
• de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
• het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

Tevens beslist de Raad over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder en het selecteren en benoemen van de externe accountant, alsmede over het vaststellen van diens honorering. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en neemt de vernieuwde regelgeving in de nieuwe Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties 2015 in acht.

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met bestuurlijke ervaring, die op strategisch niveau een bijdrage kan leveren aan vraagstukken met betrekking tot herstructurering en leefbaarheid. Een kandidaat met kennis van en ervaring met grootschalige vernieuwing en/of leefbaarheidsprojecten en op het gebied van de effecten die ruimtelijke ontwikkelingen hebben op het wonen, de leefomgeving en het welzijn van mensen.

De raad zoekt een stevige kandidaat met toezichthoudende ervaring, die goed de dialoog kan voeren en gevoel heeft voor de wijze waarop je als commissaris de huurders bereikt en met hen het gesprek aangaat. Daarbij wordt ook gedacht aan de wijze waarop nieuwe media ingezet kunnen worden.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en de begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op donderdag 2 mei a.s.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720