Logo van Patyna

Reactietermijn gesloten. Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Het werkgebied van Patyna bestrijkt Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. Patyna biedt met ongeveer 2.700 medewerkers en 2.300 vrijwilligers zorg- en dienst-verlening aan met name ouderen waarbij welzijn en welbevinden leidend is. Wonen, welzijn, zorg en behandeling wordt zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden.

De Raad van Bestuur is een collegiaal bestuur. Dit betekent dat de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg en veiligheid voor de cliënten alsmede voor de ontwikkeling, groei en continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid en de vertaling daarvan naar duidelijke doelstellingen. Bij de uitvoering van het beleid zijn zij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, het financiële resultaat, de goede samenwerking met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en een goede relatie met externe stakeholders. Voor de bestuurder die wordt gezocht zal in ieder geval de primaire focus liggen bij de zorginhoudelijke portefeuille.

 

Van u wordt verwacht dat u:

 • ervaring heeft op bestuurlijke, of vergelijkbaar, niveau in de care, bij voorkeur in de ouderenzorg;
 • op strategisch niveau ervaring heeft met zorginhoudelijke vraagstukken;
 • inzicht heeft in en een visie op de veranderingen in het zorglandschap;
 • het vermogen heeft om een visie te ontwikkelen met betrekking tot het bieden van optimale ouderenzorg, zowel intramuraal als extramuraal, in het werkgebied van Patyna;
 • in staat bent ook bedrijfskundig een bijdrage te leveren;
 • het noorden kent en weet wat er in de provincie/regio speelt;
 • beschikt over een relevant netwerk of dit snel weet op te bouwen;
 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

 

Daarnaast wordt van u verwacht dat u een stevige persoonlijkheid bent die analytisch en strategisch denken en benaderen van zaken combineert met empathisch vermogen, gevoel voor groepsdynamiek, toegankelijkheid en samenwerkingsgerichtheid. U bent iemand die leiderschap toont door richting gevend te zijn, koersvast zonder dogmatisch te zijn, duidelijke kaders stelt en tegelijk ruimte biedt die medewerkers nodig hebben om op professionele wijze hun functie in te vullen. U bent een bestuurder die gevoel heeft voor wat goed werkgeverschap betekent en een goed oog heeft wat de organisatie aan kan en voor de effecten die besluiten hebben. U bent een bestuurder die een werkklimaat creëert dat gekenschetst kan worden als stimulerend, enthousiasmerend, ontwikkelgericht. Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: doelgericht; empathisch; sensitief; open; verbindend; enthousiasmerend; ‘out of the box’ denker.

 

Belangstelling? Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl o.v.v. Patyna. De reactietermijn sluit donderdag 25 oktober a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • + Extra document toevoegen