Ga naar de inhoud
Vacature

leden Raad van Toezicht


CVO Noord-Fryslân is een vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De vereniging bestaat uit drie scholen, het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, CSG Comenius in Leeuwarden en CSG Ulbe van Houten in St. Annaparochie, waar circa 4.000 leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Het totale personeelsbestand telt 364 fte.

De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van de vereniging en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Dit geldt voor zowel de beleids-voorbereiding als voor de beleidsuitvoering. Daarbij hanteert zij de kaders en normen van goed bestuur, zoals mede verwoord in de Code Goed Onderwijs Bestuur VO. Het College van Bestuur legt verantwoording af in de algemene vergadering van de vereniging. De Raad van Toezicht fungeert namens de vereniging als werkgever van de bestuurder en is tevens een (kritische) sparringpartner die gevraagd en ongevraagd adviseert. De Raad van Toezicht kent twee commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar formeel plenair bijeen. De commissies vergaderen ongeveer drie keer per jaar. De tijdsinvestering bedraagt circa 80 uur per jaar.

In de Raad van Toezicht zijn twee vacatures ontstaan. Voor de vacatures wordt een kandidaat gezocht met een sterk financieel-economische achtergrond en een kandidaat met een onderwijskundige achtergrond. De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) is uitgenodigd om een kandidaat voor te stellen voor het onderwijskundig profiel. Dit betreft een bindende voordracht.

Lid Raad van Toezicht – financieel-economisch
Voor deze positie wordt een kandidaat gezocht met een financieel-economische of accountancy-opleiding op universitair niveau. Iemand die werkzaam is op een strategisch eindverantwoordelijk, of vergelijkbaar, niveau en daarmee ruime kennis heeft van en ervaring met financiën en inzicht in vraagstukken met betrekking tot bedrijfsvoering en digitalisering.

Lid Raad van Toezicht- onderwijskundig
Voor de kandidaat voor het onderwijskundige profiel wordt verwacht dat hij/zij een onderwijskundige achtergrond en een academisch werk- en denkniveau heeft. De kandidaat heeft kennis van, inzicht in en een visie op de ontwikkelingen in het onderwijs en de implementatie daarvan.

Kenmerken die de kandidaten voor beide portefeuilles als persoon typeren zijn: empathisch, onafhankelijk kritisch denker, open, samenwerkingsgericht, bruggenbouwer, innovatief en creatief, reflectief en integer.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij affiniteit hebben met het voortgezet onderwijs en oog hebben voor de christelijke identiteit van de organisatie. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij het vermogen hebben om kritisch toezicht uit te oefenen op het bestuur en de nieuwe besturingsfilosofie vormgeven. Zij doen dit door met verstand van zaken en inlevingsvermogen de juiste vragen te stellen en zich ten opzichte van het bestuur onafhankelijk op te stellen. De leden van de Raad weten het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. Binnen dit evenwicht zijn zij in staat hun specifieke deskundigheid in te zetten ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs van de vereniging voor haar doelgroepen, alsmede continuïteit voor de organisatie en zijn medewerkers. Zij zijn in staat om vragenderwijs de grote lijn en het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken en hebben inzicht in de eisen die kwaliteit en doelmatigheid aan een organisatie stellen. Zij weten welke informatie zij nodig hebben om tot oordelen en bevindingen te komen over de kwaliteit van de organisatie in zijn verschillende verantwoordelijkheden en halen deze informatie ook gericht, stelselmatig en proactief op en zij delen de bevindingen met elkaar en de bestuurder. Zij zijn in staat regelmatig met elkaar en op elkaar te reflecteren en bevorderen dit ook.

De leden van de Raad van Toezicht hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een intrinsieke en aantoonbare betrokkenheid en belangstelling voor de missie, visie en doelstellingen van de vereniging. Tevens hebben zij zicht op het brede spectrum van externe stakeholders zoals andere onderwijsinstellingen, OCW, gemeenten, besturenorganisaties, ouderorganisaties, enz. Daarbij wordt verwacht dat leden van de Raad van Toezicht een relevant netwerk hebben en dit waar nodig inbrengen.

Bij de selectie van de kandidaten geeft de Raad van Toezicht de voorkeur aan kandidaten die woonachtig zijn in Noord-Nederland, bij voorkeur in Friesland en streeft hij naar verjonging van de Raad. Om die reden staat de Raad er dan ook voor open dat een van de vacante posities vervuld gaat worden door iemand die nog niet beschikt over toezichthoudende ervaring.

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag 14 maart tegemoet. Gelieve daarbij duidelijk te vermelden naar welke van de twee vacatures uw belangstelling uitgaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 06-53897499 of 050-4092720.