Ga naar de inhoud
Vacature

Leden Raad van Toezicht


De Noorderbrug is specialist voor mensen met hersenletsel, een chronische neurologische aandoening, de ziekte van Huntington en doofheid met complexe problematiek De organisatie is werkzaam op 32 locaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op het vlak van doofheid is De Noorderbrug ook actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Noorderbrug is een van de initiatiefnemers van het behandelprogramma Hersenz, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dagelijks voeren de ca. 850 medewerkers van De Noorderbrug, ondersteund door meer dan 400 vrijwilligers, de zorgtaken van de organisatie uit voor ongeveer 1.600 cliënten, zowel thuiswonend met begeleiding als in de 24-uurs zorg wonend bij De Noorderbrug. De organisatie zoekt nadrukkelijk de samenwerking met (zorg)partners.

De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en kent drie vaste commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan een lid wordt benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad.

De visie op het toezicht door de Raad van Toezicht is gebaseerd op de waarden die deel uit maken van de visie en missie van De Noorderbrug. De Raad van Toezicht staat voor de continuïteit en kwalitatief goede zorg voor de cliënten van De Noorderbrug. Leidraad voor het toezichthouden vormen de meerjarenstrategie, de daarop gebaseerde jaarplannen, de vastgoedstrategie, voortgangsrapportages, financiële resultaten, kwaliteitsbeoordelingen waaronder aandacht voor cultuur en gedrag, werkbezoeken, gesprekken in de organisatie en jaarstukken. Bij het vervullen van haar taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. Jaarlijks evalueert de Raad het eigen functioneren.

Voor de twee vacatures die ontstaan, wordt een kandidaat gezocht met een sterke financiële achtergrond en een kandidaat met een bestuurlijke achtergrond. Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij ervaring hebben met organisaties die in complexe omstandigheden verkeren en dat zij over de ervaring, de stevigheid en de senioriteit beschikken die nodig is om vanuit de toezichthoudende rol de organisatie te ondersteunen bij het zetten van de stappen die noodzakelijk zijn. Zij voeren de dialoog op inhoud, beschikken over omgevingssensitiviteit, zorgen voor verbinding en zijn besluitvaardig. Van beide kandidaten wordt tevens verwacht dat zij over eigenschappen beschikken waardoor zij ook in turbulente omstandigheden zowel een kritisch oog hebben voor de zakelijke en bedrijfsmatige aspecten, als ook oog hebben voor de betrokken medewerkers en de kwaliteit van de ondersteuning, de zorg, die zij de cliënten willen bieden.

Vacature 1
Van de kandidaat met een bestuurlijke achtergrond wordt verwacht dat hij/zij ruime ervaring heeft als bestuurder op een eindverantwoordelijk niveau in een complexe omgeving en ruime ervaring als toezichthouder.

Vacature 2
Van de kandidaat met een sterk financiële/RA-achtergrond wordt verwacht dat hij/zij ruime ervaring heeft als toezichthouder, ervaring heeft met ondernemende organisaties en met vastgoedvraagstukken. Deze kandidaat wordt voorzitter van de Auditcommissie.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij:

 • affiniteit hebben met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting en de doelstellingen van de Stichting onderschrijven;
 • affiniteit hebben met de doelgroep en betrokken zijn bij wat er binnen De Noorderbrug speelt;
 • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en snel in staat zijn om op basis van de verstrekte informatie inzicht te krijgen in en een oordeel te vormen over de (complexe strategische) aangelegenheden;
 • het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en professioneel samen te werken waarbij zij gebruik maken van elkaars kennis en kunde en bij te dragen aan een open en kritisch klimaat binnen De Raad van Toezicht door het voeren van een constructieve dialoog met elkaar en met de bestuurder;
 • kennis hebben van de gezondheidszorg en aanpalende werkterreinen;
 • beschikken over brede bestuurlijke ervaring;
 • een juist evenwicht weten te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • passen in het team;
 • integer zijn, beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, alert op en transparant over mogelijke belangenverstrengeling of het ontstaan van afhankelijkheidsrelaties binnen de Raad, met de organisatie of extern;
 • onafhankelijk zijn en geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden hebben met collega-toezichthouders, bestuurder, medewerkers, cliënten of externe belanghebbenden;
 • voldoende tijd en energie ter beschikking hebben.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op donderdag 9 mei a.s.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720