Ga naar de inhoud
Vacature

voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen


Voor een zorgaanbieder in het midden van het land op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging zijn wij op zoek naar

een voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en de daaraan verbonden organisaties, mede in relatie tot de maatschappelijke en commerciële doelstelling van de organisatie. De Raad van Commissarissen is toezichthouder, werkgever en adviseur van de bestuurder en adviseur van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen en de individuele commissarissen zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de vennootschap. De Raad van Commissarissen werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en conform het reglement. Zij leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij invulling geven aan deze governance principes. De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal zes keer per jaar. In totaal wordt de tijdsbesteding voor leden geschat op 120 uur per jaar en voor de voorzitter op 150 uur per jaar.

Profiel 1 – voorzitter
Voor de vacature van voorzitter wordt gezocht een kandidaat die een eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven heeft of heeft gehad. Van u wordt verwacht dat u ervaring heeft als voorzitter van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en ervaring met een governancestructuur waar aandeelhouders onderdeel van zijn.

Profiel 2 – portefeuille zorg
Voor de commissaris die verantwoordelijk wordt voor de portefeuille zorg wordt gedacht aan een kandidaat die ervaring heeft met bedrijfsvoering op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau in de zorg. U heeft kennis en ervaring met kwaliteit en veiligheid in de zorg en zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen in de langdurige zorg en het sociaal domein.

Profiel 3 – portefeuille financieel-economisch
Voor de commissaris die verantwoordelijk wordt voor de portefeuille financieel-economisch wordt gedacht aan een kandidaat met een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau. Verder heeft u ruime ervaring in een financiële (eindverantwoordelijke) positie en kennis van en ervaring met risicobeheersings- en controlesystemen.

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij stevige persoonlijkheden zijn met ruime ervaring als toezichthouder. Rolvast, integer en handelend in het belang van de continuïteit van de organisatie. Zij hebben verantwoordelijkheidsgevoel en stellen zich onafhankelijk op.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn bekend met de onderwerpen van corporate governance en hebben inzicht in de taken en de rollen van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij beschikken over het vermogen om:
• het beleid en de uitvoering daarvan te toetsen;
• zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde vraagstukken;
• kritisch te kunnen doorvragen en besluiten te nemen;
• de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan en daarbij een goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren;
• het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
• de dialoog in de Raad van Commissarissen, met de bestuurder en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed vorm te geven.

Tevens wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij de nodige tijd en energie beschikbaar hebben, die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie en zorgen dat zij tijd vrijmaken voor eigen ontwikkeling op het gebied van toezichthouden.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 31 maart a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501/050-4092720