Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen | profiel digitalisering


Sluitingsdatum
31 oktober 2023

De in 2012 opgerichte Dokterszorg Friesland Holding BV werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Dokterszorg Friesland is uitgegroeid en geprofessionaliseerd tot een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen waar samen met huisartsen en (keten-)partners moderne diensten en producten worden ontwikkeld die de Friese huisartsen ondersteunen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kunnen huisartsen hun praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. 

Voor deze vooruitstrevende organisatie zoeken wij een lid voor de Raad van Commissarissen met ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement en digitalisering. Beschik je over deze ervaring en wil jij graag een bijdrage leveren aan Dokterszorg Friesland vanuit een toezichthoudende rol? Dan komen we graag in contact.

Dokterszorg Friesland

Dokterszorg Friesland is een provinciebreed georganiseerde organisatie zonder winstoogmerk; van en voor huisartsen. Ze biedt diensten aan waarmee de huisartsen worden ondersteund en gefaciliteerd. De organisatie ziet zichzelf als partner van huisarts, zorginstellingen, verzekeraar en wetenschappelijke organisaties. Dokterszorg Friesland positioneert zich vanuit vier kernwaarden: solide, explorerend, toegewijd en oplossingsgericht. Dokterszorg Friesland is een betrouwbare en degelijke organisatie (solide) die vooroploopt en meedenkt om huisartsen te ondersteunen (explorerend). Dit doet zij vanuit de overtuiging dat hoogwaardige zorg niet bestaat zonder toewijding (toegewijd) en dat voor ieder probleem een oplossing bestaat (oplossingsgericht).

De Friese Huisartsen Vereniging (FHV) is met 100 % van de aandelen de enige aandeelhouder van Dokterszorg Friesland. Dit is een unieke situatie in de huisartsenzorg van Nederland omdat daarmee ‘collectieve belangenbehartiging’ en ‘eigenaarschap van een onderneming’ in een vereniging zijn ondergebracht. De vereniging fungeert tevens als een platform voor het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de huisartsen. De FHV heeft 436 leden en hiermee vertegenwoordigt zij 95 % van de huisartsen in de provincie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap. De Raad van Commissarissen fungeert mede als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Dit betekent onder meer dat de Raad de strategie van de onderneming en het algemeen beleid bewaakt en zorgdraagt voor een goed functionerende Raad van Bestuur, toezicht houdt op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, op de continuïteit van de onderneming en op de financiële positie van de vennootschap en op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. 

De Raad bevordert, mede door voorbeeldgedrag, een open aanspreekcultuur binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties. 

De Raad van Commissarissen en de individuele commissarissen zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de vennootschap en hanteren de Governancecode Zorg. Zij leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij invulling geven aan deze governance principes. De Raad van Commissarissen is toezichthouder, werkgever van de Raad van Bestuur en adviseur van de Raad van Bestuur en van de AvA. 

Vacature | profiel digitalisering

Voor deze vacature zoeken we een kandidaat met ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement en digitalisering. Je hebt onder meer ervaring met datagedreven werken, kennis van cyber security en de impact daarvan voor de bedrijfsvoering. Door de kennis en de ervaring die je hebt, ben je een stevige gesprekspartner als het gaat om vraagstukken met betrekking tot technologische innovatieve ontwikkelingen, digitale strategische vraagstukken, mede in relatie tot kwaliteit en veiligheid. Je wordt lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

Toezichthoudende ervaring is niet noodzakelijk.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij affiniteit hebben met de doelstelling en zorgfunctie van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties. Daarnaast wordt verwacht dat zij zorgen dat zij op de hoogte zijn en blijven van relevante ontwikkelingen die verband houden met de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Dokterszorg Friesland in het bijzonder. 

Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij:

  • beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • het vermogen hebben om een juist evenwicht te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen hebben om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen hebben om het beleid van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • beschikken over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties stellen;
  • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  • maatschappelijk actief zijn;
  • voldoende beschikbaar zijn om de functie goed te kunnen vervullen.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 31 oktober 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.