Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
24 november 2023

CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 31 kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. Vanuit een krachtige integrale organisatie dragen de CKC-professionals bij aan de ontwikkeling van kinderen.

“Wij hebben oog voor het kind en versterken dit door ook oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: oog voor iedereen!” is de visie van waaruit de organisatie werkt.

De ambitie van CKC Drenthe is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij. 

Voor CKC Drenthe zoeken wij een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Heb jij ruime commerciële ervaring en tevens kennis van onderwijs en kinderopvang? Wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan deze onderwijsorganisatie? Dan komen we graag met je in contact.

CKC Drenthe

Bij CKC Drenthe verzorgen ongeveer 750 professionals (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang aan zo’n 6.500 kinderen op 31 kindcentra in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. De kindcentra hebben elk hun eigen karakter, maar delen de ambitie in een veilige en fijne omgeving oog te hebben voor ieder kind en elk kind een goede basis te geven. De kindcentra hebben een open christelijke identiteit. 

CKC Drenthe bestaat uit twee stichtingen, te weten een stichting voor basisonderwijs en een stichting voor kinderopvang, met een geïntegreerde (werk)organisatie. CKC Drenthe streeft naar doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hiertoe worden kinderopvang en onderwijs in samenhang vormgegeven en aangeboden. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur en de medewerkers van CKC Drenthe de doelstellingen van beide stichtingen realiseren. Dat betekent dat de Raad van Toezicht naar binnen en naar buiten kijkt. 

In de organisatie spelen zich rondom het kind allerhande processen af die de kwaliteit moeten borgen. Daarbuiten verandert de omgeving waarin het kind leeft en het zijn toekomst heeft. Dat betekent voor de leden van de Raad van Toezicht dat zij kritisch meekijken en kritische vragen stellen, informeren en geïnformeerd worden. 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur voor beide stichtingen het te verantwoorden beleid vanuit een strategische visie vormgeeft in (meer)jarenplannen. Concreet betekent dit dat de Raad van Toezicht erop toeziet dat het College van Bestuur de stichtingen op adequate wijze bestuurt op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en personeel. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. 

De Raad van Toezicht gebruikt een toezichtkader en de codes Goed Bestuur van de PO-Raad, de Governance code Kinderopvang en de Code Goed Toezicht als leidraad voor zijn toezichthoudende taak.  Binnen de Raad van Toezicht zijn een drietal commissies ingesteld: de commissie kwaliteit, de commissie financiën en de remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht streeft er bij de samenstelling naar dat kennis en ervaring aanwezig is ten aanzien van in ieder geval de volgende gebieden: onderwijs en kinderopvang, bestuurlijk, financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig en op het vlak van mens & organisatie. Ook wordt gestreefd naar een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden. Naast algemene kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid. 

Lid Raad van Toezicht

Voor de positie die vacant wordt zoeken we een kandidaat met ruime commerciële ervaring en kennis van onderwijs en kinderopvang. Idealiter heb je ook nog kennis van digitalisering. Je wordt beoogd lid van de commissie kwaliteit.

Naast deze specifieke kenmerken is het belangrijk dat je voldoet aan de algemene competenties die CKC Drenthe heeft beschreven:

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij een brede oriëntatie op de samenleving hebben en dat zij de christelijke traditie van waaruit CKC Drenthe is ontstaan, begrijpen. Daarnaast beschikken zij over:

  • een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
  • het vermogen om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • het vermogen om het beleid van CKC Drenthe alsmede het functioneren van de organisatie en van het College van Bestuur te toetsen;
  • inzicht in de strategische afwegingsprocessen;
  • een binding met de regionale samenleving. 

De toezichthouder die gezocht wordt is samenwerkingsgericht, onafhankelijk en integer. Je stijgt gemakkelijk boven de materie uit en denkt zowel creatief als strategisch. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en toont je betrokken bij de organisatie, bij de kwaliteit die geleverd wordt en bij de medewerkers.

Daarnaast wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij affiniteit en betrokkenheid tonen met de doelstelling en de functie van CKC Drenthe, de identiteit van CKC Drenthe respecteren en zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van (toezichthouden op) onderwijs en kinderopvang.  

CKC Drenthe bestaat uit twee stichtingen. De leden van de Raad van Toezicht zijn formeel lid van de raden van beide stichtingen.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 24 november je CV en begeleidende brief tegemoet. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.