Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuurssecretaris


Sluitingsdatum
18 april 2023

Voor SKSG, de grootste maatschappelijke kinderopvangorganisatie in het noorden, zijn wij op zoek naar een Bestuurssecretaris.

Voor de functie van Bestuurssecretaris zoeken wij een verbindende en vertrouwenwekkende adviseur die de directeur-bestuurder ondersteunt en mee wil bouwen aan het vergroten van de wendbaarheid en slagkracht van SKSG.  

Functie

De positie van SKSG is sterk. De organisatie is financieel gezond en heeft een goed imago. Op dit moment wordt middels het ontwikkelprogramma ‘Expeditie SKSG’ gewerkt aan het verder versterken van de organisatie, richting de toekomst. Een toekomst waarbij we uitgaan van ‘gelijke kansen voor alle kinderen’.  


In de functie van Bestuurssecretaris ben je een strategische sparringpartner. Je ondersteunt en adviseert de directeur-bestuurder bij de uitvoering van de bestuurlijke taken en governance vraagstukken in de ruimste zin van het woord.  

Voor het Directieteam (DT) ben je een adviseur/sparringpartner inzake processen (en de borging ervan) en juridische zaken. Daarnaast monitor je de uitvoering van de genomen DT-besluiten. Je analyseert en adviseert over complexe dossiers en verandertrajecten binnen SKSG.  

Verder ben je verantwoordelijk voor: 

 • het adviseren over belangrijke externe ontwikkelingen en het vertalen naar beleid en strategie voor SKSG; 
 • het verzamelen, ordenen en redigeren van relevante interne en externe informatie en dit inzetten ter verbetering van SKSG; 
 • de inrichting van de processen rondom de PDCA cyclus en deugdelijke besluitvorming;  
 • het voorbereiden en bewaken (en anticiperen bij afwijkingen) van de bestuurlijke beleids- en besluitvormingsprocessen binnen de organisatie; 
 • het adviseren en ondersteunen van de bestuurder over breed bestuurlijke en juridische aangelegenheden; 
 • het voorbereiden en bewaken van bestuurlijke overleggen met externe samenwerkingspartners en (branche-)organisaties.

Tevens heb je inzake de bestuurlijke portefeuille een adviserende, regisserende, voorbereidende en toetsende rol. Je adviseert en ondersteunt de directeur-bestuurder met betrekking tot het juist en tijdig doorlopen van de besluitvormingsprocessen en het monitoren van de opvolging en de afstemming met diverse organen. Je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van governance-routes rondom medezeggenschap en toezicht. Je bent ook secretaris van de Raad van Toezicht en de Centrale Ouder Commissie en je bewaakt besluitvorming en opvolging. Ook draag je zorg voor het borgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving en bewaak je good governance in de organisatie. 

In jouw rol bewaak je gemaakte afspraken en besluiten in bestuurlijke organen en werk je aan bestuurlijke dossiers, zoals strategische samenwerking met derden.  Je ondersteunt bij het opstellen van beleidsvoorstellen en beoordeelt of beleidsvoorstellen binnen de kaders van SKSG passen en koppelt bevindingen terug aan de indiener(s) van een voorstel. Je vervult hierin een coachende en begeleidende rol richting medewerkers binnen SKSG en je bent leidinggevende van het directiesecretariaat en van de procesmanager. 

Profiel kandidaat
Gelet op de ambities waar SKSG voor staat en die een plek hebben gekregen binnen ‘Expeditie SKSG’, zoekt SKSG een Bestuurssecretaris met de volgende generieke kwaliteiten:  

 • je bent iemand met een goed gevoel voor verhoudingen die snel kan schakelen op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • je bent een open en bereikbare persoonlijkheid met verbindende eigenschappen;  
 • als organisator voel jij je thuis in een zelfstandige, signalerende en coördinerende rol; 
 • als adviseur ben je in staat om het bestuur en het directieteam te adviseren over bijvoorbeeld governance vraagstukken en sturing op de strategische koers en doelen;
 • je bent een accurate persoonlijkheid die hoofd- en bijzaken kan scheiden;  
 • op strategische thema’s ben je een seniore gesprekspartner voor de directeur-bestuurder, het DT en de RvT en je beschikt over stijlflexibiliteit om ook vraagbaak of gesprekspartner te zijn voor de collega’s in de organisatie en de ondernemingsraad.   

Het betreft een dienstverband van 0,89 fte. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt, dan zien wij jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 18 april 2023 tegemoet. 

Heb je vragen over de vacature of de procedure? Neem dan contact op met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.