Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur-bestuurder


Sluitingsdatum
17 oktober 2022

Wold & Waard is een woningcorporatie die een belangrijke rol vervult voor vele bewoners in het Westerkwartier. Het is een organisatie die ambitie heeft en lef toont. De maatschappelijke opgave wordt door alle medewerkers sterk beleefd. Wold & Waard biedt sociale huurwoningen aan in 34 dorpen in de gemeente Westerkwartier. De corporatie verhuurt in totaal circa 5.500 woningen voor gezinnen, ouderen en jongeren. Ruim 9.000 mensen met een lager inkomen of met een bijzondere woonvraag, bijvoorbeeld bij een beperking of bij behoefte aan zorg, zijn klant. De huurder staat centraal. Handelend vanuit sociale betrokkenheid wil Wold & Waard de huren laag houden en de kwaliteit van de woningen verbeteren. Betaalbaarheid wordt gecombineerd met kwaliteit en duurzaamheid. Wold & Waard is innovatief en er wordt gedacht in oplossingen.  

Met de kernwaarden actief, betrokken en solide geeft Wold & Waard aan wie ze zijn en hoe ze handelen, zodat ze de huurders en de samenleving optimaal kunnen bedienen. Als belangrijkste taak ziet Wold & Waard de maatschappelijke opgave om voldoende en kwalitatief goede woningen in het werkgebied aan te bieden, op de juiste locatie, van het juiste type, met bij het inkomen passende woonlasten.  

Wold & Waard zoekt actief het contact met de dorpen. Veel dorpen hebben een dorpsvisie opgesteld. Deze vormen een belangrijke basis voor de vastgoedvisie van Wold & Waard. 

De huurders zijn vertegenwoordigd in het Huurdersplatform. Verder zijn er op verschillende seniorencomplexen bewonerscommissies actief. De medezeggenschap bij Wold & Waard is georganiseerd in een Ondernemingsraad (OR). 

Wold & Waard is een stichting met een eenhoofdig bestuur als bevoegd gezag en een Raad van Commissarissen als interne toezichthouder. De Raad van Commissarissen houdt intern toezicht en ziet erop toe dat de maatschappelijke doelen van de corporatie worden behaald. Een goede behartiging van de belangen van de huurders en een gezonde bedrijfsvoering vormen daarbij het uitgangspunt. Ook is de Raad van Commissarissen werkgever van en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. 

De directeur-bestuurder vormt samen met de managers van de afdelingen het MT. In het MT vindt de afstemming op beleidsonderdelen plaats en worden de resultaten van de onderneming gemonitord. De managers zijn verantwoordelijk voor het eigen onderdeel van de organisatie en leveren inhoudelijke bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen.  

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heer Yonas Tewelde (voorzitter), mevrouw Patricia Stenekes-Koop, mevrouw Karin Peeters, mevrouw Bo-Iris Bergevoet en de heer Peter Janse. 

Directeur-Bestuurder 

De vacature ontstaat per 1 mei 2023 in verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder.  

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor en geeft leiding aan een organisatie waar gewerkt wordt aan verdere professionalisering. Hij of zij geeft direct leiding aan de managers en is hun sparringpartner. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een effectief en efficiënt functionerende organisatie en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het strategisch beleid, de operationele uitvoering daarvan en de te bereiken resultaten.  

Concreet houdt dit in dat de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke opdracht die Wold & Waard heeft, voor de strategie, het beleid, de financiering, de resultatenontwikkeling, de interne risicobeheersingsmaatregelen, de naleving van wet- en regelgeving en een goede samenwerking met zowel de interne stakeholders als de externe stakeholders. De 10 medewerkers van de staf worden rechtstreeks door de directeur-bestuurder aangestuurd. 

Profiel en functie-eisen  

Wold & Waard zoekt een maatschappelijk ondernemer, die de onderscheidende aspecten van de corporatie versterkt en tegelijkertijd de organisatie in de komende jaren verder ontwikkelt. De bestuurder denkt en handelt vanuit de visie dat de huurder centraal staat en heeft een goed gevoel voor medezeggenschap en de rol die het huurdersplatform heeft. 

U bent besluitvaardig en beschikt over natuurlijk overwicht, charisma en over gevoel voor humor. Als nieuwe directeur-bestuurder heeft u hart voor de huurder. U werkt vanuit visie, strategie en ambitie en zorgt voor de vertaling ervan naar beleid en organisatiedoelen. U beschikt over gezonde ambitie en weet mensen mee te nemen in het nemen van verantwoorde risico’s. U voegt zich in de bestaande situatie en weet de organisatie van daaruit mee te nemen naar wat nodig is voor de toekomst. U beschikt over veranderkundig inzicht, weet wat de organisatie aankan en in welk tempo. Daarbij houdt u altijd oog voor de ontwikkeling van de kwaliteit die in huis is en voor de kennis, kunde en de talenten die aanwezig zijn. U gelooft niet in terugkerende aanbestedingen, maar investeert graag, samen met lokale partijen, in het tot stand brengen van vernieuwende en duurzame producten en diensten. 

De directeur-bestuurder die Wold & Waard zoekt, is bestuurlijk sterk en heeft kennis van en inzicht in bedrijfsvoering en de ontwikkelingen in de maatschappij en in de regio. U staat voor de inwoners van het Westerkwartier. U weet wat er in de sector speelt, hebt kennis van vastgoedvraagstukken of weet de gevraagde kennis snel eigen te maken. U weet wat het is om binnen een politiek-bestuurlijke context te werken en u bent sterk in lobby en netwerken. 

U hebt een sociaal hart, bent intrinsiek geïnteresseerd in de ander, maatschappelijk betrokken en gemakkelijk benaderbaar. U hecht belang aan een goede onderlinge verbinding en samenwerking en draagt daaraan bij, mede door de dialoog te voeren. Als directeur-bestuurder bent u verbindend, u legt gemakkelijk contact met uiteenlopende mensen en bent in communicatie helder, open en transparant. In combinatie met de omgevingssensitiviteit, het empathisch vermogen en de luistervaardigheden waarover u beschikt, treedt u anderen onbevooroordeeld tegemoet. 

In de organisatie toont u leiderschap. U richt zich op de grote lijnen, bent stressbestendig, besluitvaardig, koersvast en zorgt voor de focus en stabiliteit en pakt zaken met een bepaalde souplesse aan. Ook geeft u ruimte en stimuleert u op een enthousiasmerende wijze zowel leden van het managementteam als medewerkers de verantwoordelijkheid die zij hebben te nemen en hun rol op een professionele wijze te vervullen.  

De directeur-bestuurder is een stevige persoonlijkheid die trots boegbeeld is van Wold & Waard, zowel binnen de organisatie als daarbuiten en weet daarin een goede balans te bewaren. Successen mogen gevierd worden en dat straalt u ook uit. Vanzelfsprekend voelt u zich betrokken bij de huurders en heeft u oog voor de huurders en hun belangen. 

Verder wordt van u verwacht dat u:  

  • affiniteit heeft met volkshuisvesting, de huurders en het werkgebied; 
  • gevoel heeft voor de sociale vraagstukken;  
  • ervaring heeft met het regisseren van de bestuurlijke contacten met de belangrijkste stakeholders, zoals gemeenten, welzijnsorganisaties en zorginstellingen; 
  • ervaring heeft met medezeggenschap;   
  • beschikt over een academisch denk- en werkniveau;  
  • bij voorkeur woonachtig bent in het werkgebied of de bereidheid heeft het werkgebied snel te leren kennen. 

Kennis van woningcorporaties is een pre. 

Belangstelling?  

Als u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag 17 oktober a.s. tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra, 050-409 27 20. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.