Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
1 februari 2024

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugd ggz. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht.

Voor Accare zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht met veel kennis op het gebied van ICT, innovatie en digitalisering. Beschik jij over deze kennis en wil je vanuit een toezichthoudende rol een belangrijke bijdrage leveren aan de dialoog rondom deze thema’s?  Dan komen we graag in contact.

Accare

Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 10.000 kinderen en jongeren. Voor specialistische en/of complexe situaties waarbij specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische en/of gedragswetenschappelijke kennis nodig is en een second opinion, kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de gemeentelijke toegang, huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling.  

De missie van Accare luidt als volgt: Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die vanuit een kinder- en jeugdpsychiatrisch kader, weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden. We ontwikkelen die kennis door wetenschappelijk onderzoek te doen en we dragen die kennis over door het verzorgen van opleidingen en trainingen. Voor onze eigen medewerkers, maar ook voor collega’s uit andere organisaties en het bredere werkveld. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de organisatie en volgt hierbij de Governancecode Zorg 2022. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Auditcommissie. 

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van alle betrokken belangen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, waarin de gewenste diversiteit in kennis en kunde, man en vrouw, culturele achtergrond en leeftijd is gerealiseerd. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en daad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Verder wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de jeugd- en gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

De Raad van Toezicht ambieert een plek te zijn waar leden met volhardendheid, relativeringsvermogen, kritisch-analytisch vermogen, humor en verantwoordelijkheidsgevoel hun taak uitoefenen. 

Lid Raad van Toezicht | profiel ICT, innovatie en digitalisering

Voor de vacature die in de Raad van Toezicht ontstaat, zoeken we een kandidaat met gedegen kennis van digitalisering en informatietechnologie. Iemand die vanuit de toezichthoudende functie een belangrijke bijdrage kan leveren in de dialoog over technologische innovatie, digitale transformatie van business modellen en bedrijfsprocessen en over cybersecurity. 

We zoeken iemand die, bij voorkeur:

 • beschikt over een breed ICT profiel;
 • werkzaam is in een (eind-)verantwoordelijke ICT positie bij een complexe organisatie;
 • ervaring heeft met ICT innovatie en digitale transformatie, gericht op het verder brengen en efficiënter maken van de organisatie;
 • kennis heeft van en inzicht heeft in de recente ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie;
 • oog heeft voor digitale veranderingen en de implicaties daarvoor voor het functioneren van een jeugdhulpinstelling zoals Accare;
 • visie heeft op de communicatie naar de gebruikers (medewerkers en cliënten) toe en hoe nieuwe technologie daar verder aan kan bijdragen.

Financieel-economische kennis is een pre.

Er wordt van je verwacht dat je ervaring hebt met toezichthouden en dat je een goed kompas hebt voor de verhouding tussen ICT-beheersing (waaronder IT Security, Business Continuity, persoonsgegevens) en vernieuwing (waaronder digitale transformatie). Je wordt lid van de Auditcommissie.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 1 februari 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.